Fluxos de la població activa

Informació trimestral per a la Comunitat Valenciana relativa al seguiment de la població o grups particulars de la mateixa, entre un trimestre i l'immediatament anterior, referent a la seua relació amb el mercat laboral. Aquesta informació vincula les situacions en les quals es troba l'entrevistat en dos moments de temps sobre la base de l'Enquesta de població activa (EPA), amb l'objectiu d'estudiar la seua evolució.