Enquesta de població activa (EPA)

Dades trimestrals i amb desagregació territorial provincial, de les principals categories poblacionals en relació amb el mercat de treball (ocupats, parats, actius, inactius) segons diferents variables de classificació, de manera que permet conéixer la seua estructura i evolució.