Indicadors del mercat de treball a nivell subprovincial


Indicadors conjunturals del mercat de treball, basats en l'Enquesta de població activa (EPA) i coherents amb ella, a un nivell de desagregació territorial inferior al mínim previst en el disseny de l'EPA.