logoive

ÚLTIMES XIFRES
3 de febrer de 2021


MOVIMENT NATURAL DE LA POBLACIÓ 2019.
COMUNITAT VALENCIANA


PRINCIPALS RESULTATS


Creixement vegetatiu

Segons les dades definitives de les estadístiques del Moviment natural de la població corresponents a l'any 2019, el creixement vegetatiu (naixements-defuncions) de la Comunitat Valenciana va ser de -6.692, i totes les províncies presenten un creixement vegetatiu negatiu.


Moviment natural
de la població
C. Valenciana P. d'Alacant P. de Castelló P. de València
Naixements 37.324 14.046 4.444 18.834
Defuncions 44.016 15.908 5.268 22.840
Creixement vegetatiu -6.692 -1.862 -824 -4.006


Respecte a l'any anterior el creixement vegetatiu experimenta un augment, ja que l'any 2018 era de -7.312, tal com pot apreciar-se en la taula següent. Aquest lleuger augment s'ha produït a les tres províncies i és degut a una lleu disminució de les defuncions respecte a l'any anterior.


Creixement vegetatiu C. Valenciana P. d'Alacant P. de Castelló P. de València
Any 2015 -901 51 -284 -668
Any 2016 -700 104 -36 -768
Any 2017 -4.486 -935 -508 -3.043
Any 2018 -7.312 -2.109 -1.105 -4.188
Any 2019 -6.692 -1.862 -824 -4.006Creixement Vegetatiu


A l'àmbit de comarques les tres que tenen més creixement vegetatiu en valors absoluts són: el Baix Vinalopó (183), el Camp de Túria (108) i l'Horta Oest (107), mentre que les de menor creixement vegetatiu són: València (-1.472), la Marina Alta (-670) i el Baix Segura (-520). En termes relatius (creixement vegetatiu per cada 1.000 habitants) el menor creixement vegetatiu es dona principalment en comarques de l'interior de les províncies de Castelló i de València, mentre que el major creixement vegetatiu es dona al Camp de Túria, el Baix Vinalopó i l'Horta Oest.


Creixement vegetatiu

Naixements

Durant l'any 2019 s'ha produït una lleugera disminució de la natalitat en termes absoluts i el nombre de naixements de mare estrangera continua tenint un pes considerable sobre el total de naixements.


Naixements Total Mare espanyola Mare estrangera %estrangera/total
Any 2015 43.450 35.206 8.244 18,97
Any 2016 41.997 33.779 8.218 19,57
Any 2017 40.318 32.161 8.157 20,23
Any 2018 38.018 29.674 8.344 21,95
Any 2019 37.324 28.713 8.611 23,07Naixements nacionalitat mare

El calendari de la fecunditat de la població femenina estrangera presenta diferències amb el de la població femenina espanyola, en concret, per a aquesta última el grup d'edats en què es produeixen més naixements és el de 30 a 34 anys, mentre que per a les estrangeres és el de 25 a 29. El patró de fecunditat de les dones estrangeres és substancialment més jove, com pot apreciar-se en el gràfic següent que mostra les taxes específiques de fecunditat (naixements de dones d'un grup d'edat per cada 1.000 dones d'aquest grup) segons nacionalitat per al període 2018-2019.


Taxes de fecunditat


A l'àmbit comarcal les majors taxes de natalitat (naixements per 1.000 habitants) corresponen al Baix Maestrat i Baix Vinalopó.

Taxa bruta natalitat


Defuncions

El nombre de defuncions presenta una lleugera disminució respecte a l'any 2018. Aquesta disminució succeeix a les tres províncies.


Defuncions C. Valenciana P. d'Alacant P. de Castelló P. de València
Any 2015 44.351 15.853 5.382 23.116
Any 2016 42.697 15.155 5.139 22.403
Any 2017 44.804 15.974 5.293 23.537
Any 2018 45.330 16.270 5.595 23.465
Any 2019 44.016 15.908 5.268 22.840


Evolució defuncions


A l'àmbit comarcal la major mortalitat relativa, mesurada a través de la taxa bruta de mortalitat (defuncions per 1.000 habitants), es presenta com era d'esperar a les comarques més envellides com el Rincón de Ademuz, el Alto Mijares i l'Alt Maestrat i, en general, a les comarques de l'interior de les províncies de Castelló i de València.


Taxa bruta de mortalitat


Matrimonis

El nombre de matrimonis durant l'any 2019 ha experimentat una lleugera disminució respecte a l'any 2018, produïda per la disminució experimentada a les províncies d'Alacant i València. Dels 17.534 matrimonis celebrats en 2019 que fixen la seua residència a la Comunitat Valenciana, 16.979 corresponen a matrimonis de persones de diferent sexe i 555 corresponen a matrimonis de persones del mateix sexe.


Matrimonis C. Valenciana P. d'Alacant P. de Castelló P. de València
Any 2015 18.029 6.144 2.031 9.854
Any 2016 18.929 6.772 2.042 10.115
Any 2017 18.621 6.842 2.056 9.723
Any 2018 18.082 6.512 1.937 9.633
Any 2019 17.534 6.226 2.075 9.233


Evolució matrimonisMunicipis de més de 10.000 habitants

Els municipis de més de 10.000 habitants, que segons les estimacions de població a 1 de gener de 2019, acumulen més del 80% de la població de la Comunitat Valenciana, han sumat, en l'any 2019, 31.223 naixements i 35.275 defuncions, és a dir, un saldo natural negatiu de -4.052 persones, la qual cosa suposa una taxa de creixement natural negatiu de -0,99 per cada 1.000 habitants.


Municipis

Aquesta visió agregada contrasta amb el comportament heterogeni dels 100 municipis que formen aquest conjunt, que van des d'Albatera, amb una taxa de creixement natural de 4,97, fins a Rojales amb -8,90. Igualment destaquen Callosa de Segura, la Pobla de Vallbona, Paterna i Almassora amb les majors taxes de creixement natural (4,11, 3,84, 2,92 i 2,34, respectivament), i Utiel, Pego, Cullera i Guardamar del Segura amb les més baixes (-8,46, -8,18, -5,77 i -4,64, respectivament).


NOTA METODOLÒGICA

Les estadístiques del Moviment natural de la població tenen com a objectiu la quantificació dels naixements, defuncions i matrimonis, així com el coneixement de determinades característiques associades a aquests fenòmens per mitjà del tractament i explotació dels fitxers obtinguts de la gravació dels butlletins estadístics de parts, matrimonis i defuncions. La informació de base es genera per mitjà de l'aprofitament estadístic de les inscripcions realitzades en el Registre Civil.

La Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball elabora una explotació específica d'aquesta estadística per a l'àmbit de la Comunitat Valenciana.


Pot obtindre's informació més detallada al portal estadístic de la Generalitat:

Moviment Natural de la Població