ÚLTIMES XIFRES
26 de març de 2021Estimació del consum d'energia elèctrica


Dades provisionals
Febrer de 2021


L'estimació del consum d'energia elèctrica a la Comunitat Valenciana en el mes de febrer de 2021, comparada amb la xifra del mateix mes de l'any anterior, experimenta un descens del 5,4%.

Comparant este mes amb l'anterior, el consum d'energia elèctrica ha disminuit un 12,6%.

Gràfic 1: Estimació del consum d’energia elèctrica.

Taxes de variació interanual (%)

 

Si ens atenim a la classificació per sectors d'activitat, la taxa de variació interanual del consum d'energia elèctrica ha sigut negativa en Indústria (-3,0%), en Construcció (-8,1%) i en Servicis (-10,5%). Ha resultat positiva sols en Agricultura (9,3%).

D'altra banda, l'estimació del consum d'energia elèctrica per a usos domèstics ha disminuit respecte al mateix mes de l'any anterior un 2,8%.

Quadre 1: Estimació del consum d'energia elèctrica per sectors i branques d'activitat.
Taxes de variació (%)

ESTIMACIÓ CONSUM ENERGIA ELÈCTRICA
Consum
(MWh)
Taxa de
variació
intermensual
(%)
Taxa de
variació
interanual
(%)
Tasa de
variació en el
que va d'any
(%)
TOTAL1.966.755-12,6-5,4-0,4
Agricultura, ramaderia, silvicultura, caça i pesca39.9421,59,34,4
Indústria589.4249,9-3,0-0,8
Extractives i refinació; energia49.19820,2-31,1-34,4
Alimentació, begudes i tabac72.5410,8-6,4-1,9
Indústria tèxtil, confecció, cuiro i calçat; fusta i suro52.7877,8-1,82,2
Paper, cartó; arts gràfiques i edició26.4380,90,0-4,9
Química54.3902,71,24,9
Cautxú, plàstic i manufactures diverses62.7619,4-4,13,4
Productes minerals no metàl·lics177.30514,18,310,5
Metal·lúrgia30.47917,1-9,5-13,2
Màquines i transformats metàl·lics33.5336,93,79,1
Material de transport29.99319,02,28,9
Construcció i obres públiques20.061-7,8-8,1-3,9
Servicis649.826-6,8-10,5-8,0
Hostaleria; comerç i servicis306.567-11,6-15,6-11,4
Transport i emmagatzemament111.584-8,2-6,7-2,2
Administració i altres servicis públics; aigua i residus231.6761,1-4,8-5,6
Usos domèstics665.262-30,2-2,86,9
No especificats2.241-29,2-2,27,9

Pot obtindre's informació més detallada en el portal estadístic de la Generalitat (Informació estadística > Accés temàtic > Indústria, Energia, Mineria i Construcció > Energia > Estimació del consum d'energia elèctrica de la Comunitat Valenciana).


NOTA METODOLÒGICA

La informació sobre el consum d'energia elèctrica en la Comunitat Valenciana l'elabora la Conselleria d’Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball en col·laboració amb l’Institut Valencià de Competitivitat Empresarial (IVACE).

Les xifres s'estimen a partir de les dades proporcionades per les distintes empreses distribuïdores d'energia elèctrica en la Comunitat Valenciana i de la informació sobre els autoconsums subministrada per les empreses cogeneradores.

Pel fet que les distintes fonts proporcionen la informació amb diferent periodicitat, les dades s'incorporen de forma progressiva a les estimacions.

L'estimació del consum d'energia elèctrica es realitza de forma mensual i es proporciona inicialment amb resultats provisionals. En quant es disposa d'informació definitiva de totes les fonts referents al període, es presenten els resultats definitius i es revisen els provisionals. Totes les dades es proporcionen en megawatts-hora (MWh).

En l'explotació de resultats s'ha utilitzat una classificació estadística de les dades segons 17 branques d'activitat. En esta classificació pròpia, s'ha intentat compatibilitzar la sectorització a partir de la Classificació Nacional d'Activitats Econòmiques de 2009 (CNAE-09) i la sectorització emprada pel Ministeri d'Indústria, Turisme i Comerç per a l'obtenció de les dades (Sectorització MIE).

No obstant això, esta última classificació, obliga a incloure determinades activitats en un sector diferent del que contempla la CNAE-09. En concret afecta les activitats següents: