ÚLTIMES XIFRES
21 d'abril de 2021Estimació del consum d'energia elèctrica


Dades provisionals
Març de 2021


L'estimació del consum d'energia elèctrica a la Comunitat Valenciana en el mes de març de 2021, comparada amb la xifra del mateix mes de l'any anterior, experimenta un descens del 4,8%.

Comparant este mes amb l'anterior, el consum d'energia elèctrica ha disminuit un 5,8%.

Gràfic 1: Estimació del consum d’energia elèctrica.

Taxes de variació interanual (%)

 

Si ens atenim a la classificació per sectors d'activitat, la taxa de variació interanual del consum d'energia elèctrica ha sigut negativa en Indústria (-10,3%), en Construcció (-6,3%) i en Servicis (-14,8%). Ha resultat positiva sols en Agricultura (11,5%).

D'altra banda, l'estimació del consum d'energia elèctrica per a usos domèstics ha augmentat respecte al mateix mes de l'any anterior un 11,4%.

Quadre 1: Estimació del consum d'energia elèctrica per sectors i branques d'activitat.
Taxes de variació (%)

ESTIMACIÓ CONSUM ENERGIA ELÈCTRICA
Consum
(MWh)
Taxa de
variació
intermensual
(%)
Taxa de
variació
interanual
(%)
Tasa de
variació en el
que va d'any
(%)
TOTAL1.852.565-5,8-4,8-1,8
Agricultura, ramaderia, silvicultura, caça i pesca38.216-4,311,56,6
Indústria587.743-0,3-10,3-4,3
Extractives i refinació; energia49.9441,5-35,3-34,7
Alimentació, begudes i tabac70.269-3,1-8,0-4,0
Indústria tèxtil, confecció, cuiro i calçat; fusta i suro52.688-0,2-3,00,4
Paper, cartó; arts gràfiques i edició26.317-0,5-6,7-5,5
Química55.5702,20,63,3
Cautxú, plàstic i manufactures diverses65.2183,90,32,3
Productes minerals no metàl·lics180.9172,0-4,14,9
Metal·lúrgia28.553-6,3-16,0-14,2
Màquines i transformats metàl·lics31.688-5,5-7,63,0
Material de transport26.580-11,4-36,6-11,7
Construcció i obres públiques17.189-14,3-6,3-4,6
Servicis552.569-15,0-14,8-10,1
Hostaleria; comerç i servicis256.236-16,4-21,3-14,4
Transport i emmagatzemament103.876-6,9-5,6-3,3
Administració i altres servicis públics; aigua i residus192.457-16,9-9,5-6,8
Usos domèstics654.620-1,611,48,2
No especificats2.229-0,58,28,0

Pot obtindre's informació més detallada en el portal estadístic de la Generalitat (Informació estadística > Accés temàtic > Indústria, Energia, Mineria i Construcció > Energia > Estimació del consum d'energia elèctrica de la Comunitat Valenciana).


NOTA METODOLÒGICA

La informació sobre el consum d'energia elèctrica en la Comunitat Valenciana l'elabora la Conselleria d’Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball en col·laboració amb l’Institut Valencià de Competitivitat Empresarial (IVACE).

Les xifres s'estimen a partir de les dades proporcionades per les distintes empreses distribuïdores d'energia elèctrica en la Comunitat Valenciana i de la informació sobre els autoconsums subministrada per les empreses cogeneradores.

Pel fet que les distintes fonts proporcionen la informació amb diferent periodicitat, les dades s'incorporen de forma progressiva a les estimacions.

L'estimació del consum d'energia elèctrica es realitza de forma mensual i es proporciona inicialment amb resultats provisionals. En quant es disposa d'informació definitiva de totes les fonts referents al període, es presenten els resultats definitius i es revisen els provisionals. Totes les dades es proporcionen en megawatts-hora (MWh).

En l'explotació de resultats s'ha utilitzat una classificació estadística de les dades segons 17 branques d'activitat. En esta classificació pròpia, s'ha intentat compatibilitzar la sectorització a partir de la Classificació Nacional d'Activitats Econòmiques de 2009 (CNAE-09) i la sectorització emprada pel Ministeri d'Indústria, Turisme i Comerç per a l'obtenció de les dades (Sectorització MIE).

No obstant això, esta última classificació, obliga a incloure determinades activitats en un sector diferent del que contempla la CNAE-09. En concret afecta les activitats següents: