ÚLTIMES XIFRES
16 de març de 2023Estimació del consum d'energia elèctrica


Dades provisionals
Desembre de 2022


L'estimació del consum d'energia elèctrica a la Comunitat Valenciana en el mes de desembre de 2022, comparada amb la xifra del mateix mes de l'any anterior, experimenta un descens del 8,4%.

Comparant este mes amb l'anterior, el consum d'energia elèctrica ha disminuit un 0,3%.

Gràfic 1: Estimació del consum d’energia elèctrica.

Taxes de variació interanual (%)

 

Si ens atenim a la classificació per sectors d'activitat, la taxa de variació interanual del consum d'energia elèctrica ha resultat negativa en tots els sectors. El sector d'Agricultura, ramaderia, silvicultura,caça i pesca amb una variació del -12,8%, el sector de Servicis amb una variació del -7,9%, el sector de Construcció i obres públiques amb una variació del -7,5% i el sector d'Indústria experimenta una variació anual negativa del 5,5%.

D'altra banda, l'estimació del consum d'energia elèctrica per a usos domèstics ha disminuit respecte al mateix mes de l'any anterior un 11,3%.


Pot obtindre's informació més detallada en el portal estadístic de la Generalitat (Informació estadística > Accés temàtic > Indústria, Energia, Mineria i Construcció > Energia > Estimació del consum d'energia elèctrica de la Comunitat Valenciana).


NOTA METODOLÒGICA

La informació sobre el consum d'energia elèctrica en la Comunitat Valenciana l'elabora l'Institut Valencià d'Estadística en col·laboració amb l’Institut Valencià de Competitivitat Empresarial (IVACE).

Les xifres s'estimen a partir de les dades proporcionades per les distintes empreses distribuïdores d'energia elèctrica en la Comunitat Valenciana i de la informació sobre els autoconsums subministrada per les empreses cogeneradores.

Pel fet que les distintes fonts proporcionen la informació amb diferent periodicitat, les dades s'incorporen de forma progressiva a les estimacions.

L'estimació del consum d'energia elèctrica es realitza de forma mensual i es proporciona inicialment amb resultats provisionals. En quant es disposa d'informació definitiva de totes les fonts referents al període, es presenten els resultats definitius i es revisen els provisionals. Totes les dades es proporcionen en megawatts-hora (MWh).

En l'explotació de resultats s'ha utilitzat una classificació estadística de les dades segons 17 branques d'activitat. En esta classificació pròpia, s'ha intentat compatibilitzar la sectorització a partir de la Classificació Nacional d'Activitats Econòmiques de 2009 (CNAE-09) i la sectorització emprada pel Ministeri d'Indústria, Turisme i Comerç per a l'obtenció de les dades (Sectorització MIE).

No obstant això, esta última classificació, obliga a incloure determinades activitats en un sector diferent del que contempla la CNAE-09. En concret afecta les activitats següents: