ÚLTIMES XIFRES
16 de maig de 2023Estimació del consum d'energia elèctrica


Dades provisionals
Febrer de 2023


L'estimació del consum d'energia elèctrica a la Comunitat Valenciana en el mes de febrer de 2023, comparada amb la xifra del mateix mes de l'any anterior, experimenta un ascens del 3,6%.

Comparant este mes amb l'anterior, el consum d'energia elèctrica ha augmentat un 4,9%.

Gràfic 1: Estimació del consum d’energia elèctrica.

Taxes de variació interanual (%)

 

Si ens atenim a la classificació per sectors d'activitat, la taxa de variació interanual del consum d'energia elèctrica ha resultat negativa en el sector d'Agricultura, ramaderia, silvicultura,caça i pesca amb una variació del -12,8% i en el sector de Construcció i obres públiques amb una variació del -7,1%. En canvi aquesta taxa ha resultat positiva en el sector de Servicis que presenta una variació del 2,2%. En el sector d'Indústria la taxa de variació interanual ha resultat pràcticament nula.

D'altra banda, l'estimació del consum d'energia elèctrica per a usos domèstics ha augmentat respecte al mateix mes de l'any anterior un 9,6%.


Pot obtindre's informació més detallada en el portal estadístic de la Generalitat (Informació estadística > Accés temàtic > Indústria, Energia, Mineria i Construcció > Energia > Estimació del consum d'energia elèctrica de la Comunitat Valenciana).


NOTA METODOLÒGICA

La informació sobre el consum d'energia elèctrica en la Comunitat Valenciana l'elabora l'Institut Valencià d'Estadística en col·laboració amb l’Institut Valencià de Competitivitat Empresarial (IVACE).

Les xifres s'estimen a partir de les dades proporcionades per les distintes empreses distribuïdores d'energia elèctrica en la Comunitat Valenciana i de la informació sobre els autoconsums subministrada per les empreses cogeneradores.

Pel fet que les distintes fonts proporcionen la informació amb diferent periodicitat, les dades s'incorporen de forma progressiva a les estimacions.

L'estimació del consum d'energia elèctrica es realitza de forma mensual i es proporciona inicialment amb resultats provisionals. En quant es disposa d'informació definitiva de totes les fonts referents al període, es presenten els resultats definitius i es revisen els provisionals. Totes les dades es proporcionen en megawatts-hora (MWh).

En l'explotació de resultats s'ha utilitzat una classificació estadística de les dades segons 17 branques d'activitat. En esta classificació pròpia, s'ha intentat compatibilitzar la sectorització a partir de la Classificació Nacional d'Activitats Econòmiques de 2009 (CNAE-09) i la sectorització emprada pel Ministeri d'Indústria, Turisme i Comerç per a l'obtenció de les dades (Sectorització MIE).

No obstant això, esta última classificació, obliga a incloure determinades activitats en un sector diferent del que contempla la CNAE-09. En concret afecta les activitats següents: