ESTIMACIÓ DEL CONSUM D'ENERGIA ELÈCTRICA

NOTES METODOLÒGIQUES

1. Introducció

Aquesta operació, continguda en el Pla valencià d'estadística 2019-2022 (PVE), proporciona una estimació del consum d'energia elèctrica total i per sectors d'activitat a la Comunitat Valenciana amb periodicitat mensual.

La Subdirecció General d'Estadística elabora els resultats d'aquesta operació a partir de les dades de consum mensuals proporcionades directament per una mostra intencional d'empreses que distribueixen el 95% aproximadament de l'energia elèctrica consumida a la Comunitat Valenciana (mostra mensual), i per l'Institut Valencià de Competitivitat Empresarial (IVACE) que proporciona dades anuals sobre l'energia distribuïda per al consum per altres empreses distribuïdores així com l'autoconsum (dades anuals).

2. Fonts d'informació

Les dades obtingudes directament de la mostra mensual són consums agregats per mes i sector. L'IVACE proporciona les dades de consum anual per sector proporcionades per altres empreses de distribució d'energia elèctrica, cooperatives elèctriques i autoproducció.

Pel fet que les diferents fonts proporcionen la informació amb diferent periodicitat, les dades s'incorporen de manera progressiva a les estimacions.

3. Obtenció de les estimacions

El procediment desenvolupat es basa en l'estructura de consum mensual i sectorial obtinguda a partir de les dades proporcionades per la mostra mensual per a un any concret, l'últim de què hi ha dades anuals disponibles. Aquesta estructura serveix per a establir un patró de consum mensual en cada sector d'activitat que és aplicat a les dades anuals per a desagregar-les per mes. Aquest patró resulta fiable atesa la important quota de mercat que cobreix la mostra mensual. La dada de consum d'energia elèctrica per a un mes concret i un sector en la Comunitat Valenciana, \(X_{ams}\), on \(a\) representa l'any, \(m\) el mes i \(s\) el sector, s'estima provisionalment mitjançant l'expressió següent:

\(\hat X^{p}_{ams} = x_{ams} + y_{bs} \displaystyle \frac{x_{bms}}{\displaystyle \sum_{m=1}^{12} x_{bms} }\),

on:

\(b\) és l'últim any per al qual es disposa de dades anuals,

\(y_{bs}\) és el consum anual d'energia elèctrica l'any \(b\) i el sector \(s\) contingut en les dades anuals,

\(x_{bms}\) és la dada de consum d'energia elèctrica en el mes \(m\) de l'any \(b\) bb i el sector \(s\) proporcionat per la mostra mensual.

Mentre que les dades de consum mensual estan disponibles al mes següent del mes de referència, les dades anuals disponibles lògicament no es corresponen amb l'any en curs. D'aquesta manera, com pot observar-se en la fórmula anterior, l'estimació de consum que es proporciona cada mes en cada sector està composta per la xifra proporcionada per a aqueix mes i sector per la mostra mensual més una altra xifra complementària que procedeix de la distribució mensual de l'última dada anual disponible d'aqueix sector, per a això s'usa com a patró de distribució mensual el corresponent a aqueix any.

Per tant, la primera estimació publicada per a un mes donat sempre és provisional i es converteix en definitiva quan estan disponibles les dades anuals corresponents:

\(\hat X^{d}_{ams} = x_{ams} + y_{as} \displaystyle \frac{x_{ams}}{\displaystyle \sum_{m=1}^{12} x_{ams} }\),

Simultàniament a l'obtenció de dades definitives d'un any concret, es revisen les estimacions mensuals dels anys següents que, encara que queden en versió provisional d'igual manera, s'actualitzen en considerar unes dades anuals més pròximes temporalment parlant.

3. Sectorització

La mostra mensual proporciona les dades agregades en 34 sectors d'activitat en els quals s'enquadren els consumidors i que coincideixen amb els de referència de l'Estadística de la indústria de l'energia. Posteriorment aquests sectors són agrupats per a obtindre una sectorització més coherent amb les agrupacions de referència en altres operacions contingudes en el PVE. D'aquesta manera, la sectorització finalment adoptada en aquesta operació és la següent:

SECTOR CNAE-09
Agricultura, ramaderia, caça, silvicultura i pesca 01-03
Indústria
Extractives i refinatge; energia i aigua 05-09, 19, 2446, 35
Alimentació, begudes i tabac 10-12
Indústria tèxtil, confecció, cuir i calçat; Fusta i suro 13-16
Paper, cartó; arts gràfiques i edició 17-18, 581
Química 20-21
Cautxú, plàstic i manufactures diverses 22, 31-33 (exc. 3315)
Productes minerals no metàl.lics 23
Metal.lúrgia 24 (exc. 2446)
Màquines i transformats metàl.lics 25-28
Material de transport 29-30, 3315
Construcció i obres públiques 41-43
Serveis
Hostaleria; comerç i serveis 45-47, 55-56, 582, 59, 62-71, 73-75,
77-82, 855, 856, 89, 90, 92-96
Transport i emmagatzematge 49-52
Administració i altres serveis públics; aigua i residus 36-39, 53, 60-61, 72,
84-88 (exc. 855 y 856), 91-99
Usos domèstics 97-98

Sobre aquesta sectorització cal esmentar les consideracions següents que estan imposades per la classificació de partida en 34 sectors amb què són proporcionades les dades mensuals i que generen alguna divergència molt concreta amb la CNAE-09:

- L'activitat 2446 (Processament de combustibles nuclears) queda inclosa en el sector Extractives i refinatge; energia i aigua, mentre que la divisió 24 de la CNAE-09 es refereix a Metal.lúrgia; fabricació de productes de ferro, acer i ferroaliatges.

- L'activitat 581 (Edició de llibres, periòdics i altres activitats editorials) queda inclosa en el sector Paper, cartó; arts gràfiques i edició que és un dels 10 sectors industrials d'aquesta classificació, malgrat estar enquadrada en la secció J (Informació i comunicacions) de la CNAE-09, que es considera de serveis.

- Les divisions 36, 37, 38 i 39 estan inclosos en el sector Administració i altres serveis públics; aigua i residus que és un dels tres sectors de serveis recollits en aquesta classificació, mentre que la CNAE-09 els enquadra en la secció E (Subministrament d'aigua, activitats de sanejament, gestió de residus i descontaminació) que es considera industrial.

4. Resultats

Aquesta operació ofereix com a resultat per a cadascun dels sectors d'activitat esmentats l'estimació del seu consum mensual d'energia elèctrica mesurat en MWh. Pot accedir-se a aquestes dades en el peGV ((Informació estadística > Accés temàtic > Indústria, Energia, Mineria i Construcció > Energia).