ÚLTIMES XIFRES
22 de maig de 2023


Enquesta de condicions de vida (ECV)

Resultats per a la Comunitat Valenciana 2022

Principals resultats

• Els ingressos mitjans anuals de les llars (renda mitjana de les llars) van arribar als 29.026 euros en 2021, un 5,2% per damunt de l’any anterior.

• El 18,0% de la població resident en la Comunitat Valenciana està per davall del llindar de risc de pobresa segons la seua distribució de renda en 2021, 3,8 punts inferior a l’any precedent.

• La taxa de risc de pobresa o exclusió social (indicador AROPE), adaptada en 2021 a l’Estratègia Europa 2030, en la Comunitat Valenciana és del 23,9% en 2022, 3,9 punts menys que l’any anterior.

• El 34,6% de les llars afirma que no té capacitat per a afrontar gastos imprevistos en 2022, 1,8 punts més que l’any anterior. Xifra inferior al 35,5% corresponent a Espanya.

• El 20,4% de les llars manifesta arribar a fi de mes amb dificultat o molta dificultat en 2022, 0,4 punts menys que l’any anterior. A Espanya el percentatge és el 21,7%.

Renda mitjana de la llar

La renda mitjana de les llars en 2021 ascendix a 29.026 euros anuals i la renda mitjana per persona és de 11.876 euros, un 5,7% superior a la registrada l’any anterior. Si s’inclou el lloguer imputat, la renda mitjana de la llar ascendix a 34.178 euros i la renda mitjana per persona a 13.984 euros. El lloguer imputat s'aplica a les llars que no paguen un lloguer complet per ser propietaris o per ocupar un habitatge llogat a un preu inferior al de mercat o a títol gratuït. El valor que s'imputa és l'equivalent al lloguer que es pagaria en el mercat per un habitatge similar a l'ocupada, menys qualsevol lloguer realment abonat. Així mateix es dedueixen dels ingressos totals de la llar els interessos dels préstecs sol·licitats per a la compra de l'habitatge principal.

En el cas dels hòmens, la renda mitjana per persona ascendix a 12.027 euros mentre que per a les dones és un 2,5% menor (11.729 euros).

Renda anual mitjana en 2021 segons sexe i grup d’edat
  Renda mitjana per persona
Sense lloguer imputat Amb lloguer imputat
Ambdós sexes Hòmens Dones Ambdós sexes Hòmens Dones
 Total 11.876 12.027 11.729 13.984 14.068 13.904
  Menys de 16 anys 8.794 8.491 9.118 9.996 9.704 10.308
  De 16 a 29 anys 10.704 11.356 9.999 12.231 13.028 11.369
  De 30 a 44 anys 12.627 13.008 12.255 14.631 14.936 14.334
  De 45 a 64 anys 12.661 12.900 12.426 14.859 15.115 14.605
  De 65 anys o més 13.069 13.098 13.046 16.249 16.005 16.444
Unitats: Euros


Llindar de risc de pobresa

En esta explotació, s’obté un llindar de pobresa relatiu calculat com el 60% de la mitjana de la distribució d’ingressos anuals per unitat de consum de les persones de la Comunitat Valenciana, assignats en funció de la llar a la que pertanyen. Per tant augmenta o disminuïx en la mesura que ho fa la mitjana dels ingressos

Les unitats de consum per llar s’obtenen utilitzant l’escala de l’OCDE modificada, que assigna un pes de 1 al primer membre de la llar de 14 o més anys, un pes de 0,5 als altres i un pes de 0,3 als menors de 14 anys.

En 2022, aquest llindar és de 9.315,2 euros per a les llars unipersonals, (calculat amb les dades d’ingressos de 2021). En el cas de llars compostes per dos adults i dos xiquets, el llindar se situa en 19.561,9 euros.Taxa de risc de pobresa o exclusió social (indicador AROPE)

La taxa AROPE de risc de pobresa o exclusió social es modifica en 2021 d’acord amb els nous objectius de l’Estratègia Europa 2030. Aquest indicador ha canviat en dos dels seus tres components: la carència material severa, que és substituïda per la carència material i social severa, i també la definició de baixa intensitat en l’ocupació. Per a més detalls, es poden consultar les notes metodològiques d’aquesta operació. En 2022 se situa en el 23,9% en la Comunitat Valenciana, 3,9 punts menys que l’any anterior. Aquest mateix indicador a Espanya es del 27,8%. En el cas dels hòmens, la taxa és del 23,1% i en les dones és del 24,6%.


Taxa de risc de pobresa

La població en risc de pobresa és un indicador relatiu que mesura desigualtat. No mesura pobresa absoluta, sinó quantes persones tenen ingressos baixos en relació amb el conjunt de la població.

El percentatge de població per davall del llindar de risc de pobresa és del 18,0% de la població (calculat amb les dades d’ingressos de 2021). Aquesta taxa és del 18,2% en el cas de les dones, i del 17,7% en el dels hòmens. Si s’inclou el lloguer imputat com a ingrés de la llar, la taxa de pobresa és del 16,0%.


La major taxa de risc de pobresa correspon a "Llars d’un adult i almenys un fill dependent a càrrec" (42,7%), seguits pels "Llars amb una persona dona" (24,0%).

Taxa de risc de pobresa sense lloguer imputat segons tipus de llar (%)
Total 18,0
 Llars unipersonals 21,3
  -Una persona menor de 65 anys 20,1
  -Una persona de 65 o més anys 22,9
  -Una persona home 18,4
  -Una persona dona 24,0
 Llars d’un adult i almenys un fill dependent a càrrec 42,7
 Llars de dos adults 18,5
  -Llars de dos adults sense fills dependents a càrrec 18,2
    Dos adults, ambdós menors de 65 anys 14,6
    Dos adults, almenys un d’ells de 65 anys o més 20,8
  -Llars de dos adults amb fills dependents a càrrec 18,8
    Dos adults amb un fill dependent a càrrec 15,3
    Dos adults amb dos o més fills dependents a càrrec 20,6
 Llars de tres o més adults 11,3
  -Sense fills dependents a càrrec 7,1
  -Amb fills dependents a càrrec 17,8
Unitats: Percentatges

Respecte a la nacionalitat el percentatge de persones per davall del llindar de risc de pobresa varia entre el 13,8% si és espanyola i el 49,0% si la nacionalitat és d’un país de fora de la Unió Europea.

A major nivell de formació s’observa menor risc de pobresa. Per a la Educació superior la taxa de risc de pobresa és de 9,5%, mentre que per a l’Educació primària aconsegueix el 25,1%.

Risc de pobresa en les CCAA, segons la distribució de renda d’Espanya

Quan es calcula el llindar del risc de pobresa considerant la renda de tota la població espanyola, s’obté una taxa de risc de pobresa per a la Comunitat Valenciana en 2022 del 22,3% (1,9 punts per damunt del 20,4% d’Espanya i 2,8 punts menys que l’any anterior). Si es considera el valor del lloguer imputat, la taxa de risc de pobresa es redueix 19,4% (17,7% per a Espanya), (1,9 punts menys que en 2021).

Situació econòmica de les llars

Segons l’ECV, en 2022 el 20,4% de les llars de la Comunitat Valenciana arriba a final de mes amb dificultat o molta dificultat. Aquest percentatge és inferior al registrat l’any anterior (20,8%).

Per la seua banda, el 34,6% de les llars no té capacitat per a afrontar gastos imprevistos en 2022, 1,8 punts més que l’any anterior.

D’altra banda, el 35,8% de les llars de la Comunitat Valenciana no pot permetre’s anar de vacances fora de casa almenys una setmana a l’any en 2022, 1,8 punts més que l’any anterior.Evolució de les dificultats econòmiques de les llars


En 2022, el 20,4% de les llars manifesta arribar a fi de mes amb dificultat o molta dificultat (0,4 punts menys que l’any anterior). A Espanya aquest percentatge és el 21,7%. Si afegim les llars que tenen certa dificultat a arribar a fi de mes, el total de llars de la Comunitat Valenciana que troba dificultats per a arribar a fi de mes puja fins al 46,7%. Per comparació, aquest mateix agregat representa a Espanya el 46,5% de les llars.


Característiques principals de l’operació

L’enquesta de condicions de vida és una operació estadística l’objectiu de la qual és obtindre informació relativa a la renda, la pobresa, l’exclusió social i les condicions de vida de la població. Es duu a terme en tots els països de la Unió Europea, i està regulada pel Reglament (UE) 2019/1700 del Parlament Europeu i del Consell de 10 d’octubre de 2019 pel qual s’estableix un marc comú per a les estadístiques europees relatives a les persones i les llars, basades en dades individuals recollits a partir de mostres. A Espanya, és responsabilitat de l’Institut Nacional d’Estadística, que la porta realitzant des de 2004.

L’Institut Valencià d’Estadística, a partir de la mostra corresponent a la Comunitat Valenciana, genera una explotació estadística ampliada, amb la finalitat d’obtindre taules i indicadors que presenten una descripció de la renda i les condicions de vida dels residents en la Comunitat Valenciana.


Pot obtindre’s informació més detallada en la pàgina web del portal estadístic de la Generalitat:

Enquesta de condicions de vida-Resultats per a la Comunitat Valenciana-Explotació extensa (ECV)