ÚLTIMES XIFRES
19 de novembre de 2021


Estadística estructural d'empreses: sector comerç

2019

La xifra de negocis del sector comercial 1 situat a la Comunitat Valenciana va aconseguir 79.038 milions d'euros en 2019, un 6,1% superior a la xifra de l'any passat.

La xifra d'ocupats mitjana durant 2019 en el sector va ser de 382.847 persones, un 3,0% major que la xifra registrada l'any passat.

En el context nacional, la Comunitat Valenciana és en 2019 la quarta comunitat autònoma en variables com la xifra de negocis, la xifra mitjana d'ocupats o la inversió en actius materials. La xifra de negocis generada pels locals comercials situats a la Comunitat representa el 9,5% del total nacional.


La xifra de negocis dels 101.784 locals comercials1 situats a la Comunitat Valenciana va ser de 79.038 milions d'euros en 2019. Aquest valor és un 6,1% major que el registrat l'any anterior. Altres variables d'interés sobre l'activitat desenvolupada pels locals comercials a la Comunitat Valenciana són el valor afegit a cost dels factors, estimat en 12.750 milions d'euros, xifra un 6,9% superior a la registrada durant l'any anterior.

Variables econòmiques Magnitud Variació anual (%)
 Xifra de negocis (milers d'euros)  79.038.269    6,1  
 Valor afegit a cost dels factors (milers d'euros)*   12.750.269    6,9  
 Despeses de personal (milers d'euros)*  8.263.320   7,3  
 Sous i salaris (milers d'euros)  6.559.840   7,0  
 Inversió en actius materials (milers d'euros)  1.443.917   -1,2  
Empreses i personal ocupat Magnitud Variación anual (%)
 Locals  101.784   0,4  
 Personal ocupat mitjà  382.847   3.0  


La xifra de negocis de les empreses dedicades al comerç que tenen la seua seu social a la Comunitat Valenciana, independentment d'on estan situats els seus locals, se situa en 86.745 milions d'euros. En la resta d'aquest document, llevat que s'indique expressament una altra cosa, es farà referència al sector comerç entés com el conjunt de locals comercials situats a la Comunitat Valenciana, independentment d'on es trobe la seu social de l'empresa matriu.Resultats per divisions i grups d'activitat de la CNAE-09

Prenent com a referència les divisions de la CNAE-09, en 2019 el 58,8% dels locals es dedicava al comerç al detall, excepte de vehicles de motor i motocicletes (divisió 47). Aquesta activitat va emprar el 50,1% del personal ocupat mitjà anual registrat en el sector comerç i va generar el 32,7% de la xifra de negocis. Les activitats de comerç a l'engròs i intermediaris de comerç, excepte de vehicles de motor i motocicletes (divisió 46), van generar el 57,6% de la xifra de negocis del sector i, per a això, van emprar el 32,1% dels locals i el 41,2% del personal ocupat. Finalment les activitats de venda i reparació de vehicles de motor i motocicletes (divisió 45) van utilitzar el 9,1% del nombre total de locals del sector, i van generar el 9,7% de la xifra de negocis i ocupant al 8,7% del personal.

A un nivell major de detall, destaca la venda de vehicles de motor com l'activitat més rellevant dins de la divisió 45 en termes de xifra de negocis (6,6%) encara que no en termes de personal ocupat (2,7%), que és absorbit en major mesura per les activitats de manteniment i reparació de vehicles de motor (4,0%).

Dins de la divisió 46, destaca el comerç a l'engròs de productes alimentosos, begudes i tabac que genera el 21,1% de la xifra total de negocis i dona ocupació al 17,6% del personal ocupat mitjà del sector comerç. També són activitats importants l'altre comerç a l'engròs especialitzat, amb un 14,5% de la xifra de negocis del sector en 2019 i un 7,3% del personal ocupat, i el comerç a l'engròs d'articles d'ús domèstic, que va representar el 13,2% de la xifra de negocis i el 8,1% del personal.

En la divisió 47, el comerç al detall en establiments no especialitzats va ser l'activitat més rellevant quant a la xifra de negocis generada (13,5%) i al personal mitjà ocupat durant aqueix període (17,0%). Una altra activitat rellevant és el comerç al detall d'altres articles en establiments especialitzats, que representa el 7,4% de la xifra de negocis global i el 13,1% de la de personal ocupat.

D'entre les activitats més rellevants que acaben de ser esmentades, el percentatge de variació anual més favorable quant a xifra de negocis l'han experimentat la venda de vehicles de motor (15,2%), el comerç a l'engròs de productes alimentosos, begudes i tabac (8,2%), el comerç a l'engròs de productes d'ús domèstic (7,4%) i el comerç al detall d'altres articles en establiments especialitzats (7,2%).

Resultats per seccions i divisions d'activitat

Any 2019

  Comunitat Valenciana
 Nombre de locals   Xifra de negocis    Personal ocupat 
   Número    % sobre
el total 
 Variació
anual % 
 Milers d'euros   % sobre
el total 
 Variació
anual % 
 Número mitjà   % sobre
el total 
 Variació
anual % 
Total 101.784 100,0 0,4 79.038.269 100,0 6,1 382.847 100,0 3,0
45 Venda i reparació de vehicles de motor i motocicletes 9.296 9,1 -0,7 7.669.663 9,7 11,4 33.395 8,7 4,8
451 Venda de vehicles de motor 1.893 1,9 -9,9 5.240.018 6,6 15,2 10.374 2,7 7,5
452 Manteniment i reparació de vehicles de motor 5.637 5,5 0,4 1.138.825 1,4 4,2 15.489 4,0 0,6
453 Comerç de recanvis i accessoris de vehicles de motor 1.195 1,2 1,1 1.020.971 1,3 -0,6 6.257 1,6 9,1
454 Venda, manteniment i reparació de motocicletes i dels seus recanvis i accessoris 571 0,6 23,9 269.849 0,3 24,6 1.276 0,3 17,2
 
46 Comerç a l'engròs i intermediaris del comerç, excepte de vehicles de motor i motocicletes 32.670 32,1 2,5 45.511.121 57,6 7,4 157.716 41,2 4,3
461 Intermediaris del comerç 8.889 8,7 2,6 1.039.778 1,3 27,2 11.477 3,0 6,1
462 Comerç a l'engròs de matèries primeres agràries i d'animals vius 1.003 1,0 8,2 1.051.601 1,3 4,4 3.222 0,8 8,1
463 Comerç a l'engròs de productes alimentosos, begudes i tabac 5.640 5,5 4,4 16.678.552 21,1 8,2 67.234 17,6 4,7
464 Comerç a l'engròs d'articles d'ús domèstic 6.933 6,8 2,8 10.453.514 13,2 7,4 30.943 8,1 3,4
465 Comerç a l'engròs d'equips per a les tecnologies de la informació i les comunicacions 734 0,7 8,3 1.168.815 1,5 23,0 4.177 1,1 5,0
466 Comerç a l'engròs d'una altra maquinària, equips i subministraments 2.488 2,4 1,1 3.422.607 4,3 10,8 11.603 3,0 1,8
467 Un altre comerç a l'engròs especialitzat 6.207 6,1 -0,3 11.492.596 14,5 2,8 27.777 7,3 4,3
469 Comerç a l'engròs no especialitzat 777 0,8 0,5 203.658 0,3 2,6 1.284 0,3 2,1
 
47 Comerç al detall, excepte de vehicles de motor i motocicletes 59.818 58,8 -0,6 25.857.485 32,7 2,4 191.737 50,1 1,7
471 Comerç al detall en establiments no especialitzats 6.285 6,2 -1,4 10.665.505 13,5 0,0 64.947 17,0 1,0
472 Comerç al detall de productes alimentosos, begudes i tabac en establiments especialitzats 10.928 10,7 1,6 2.241.278 2,8 -2,8 23.259 6,1 1,3
473 Comerç al detall de combustible per a l'automoció en establiments especialitzats 1.222 1,2 1,7 2.276.124 2,9 -5,8 5.974 1,6 -0,8
474 Comerç al detall d'equips per a les tecnologies de la informació i les comunicacions en establiments especialitzats 1.758 1,7 12,0 703.169 0,9 4,8 5.074 1,3 4,5
475 Comerç al detall d'altres articles d'ús domèstic en establiments especialitzats 8.043 7,9 -3,3 2.371.558 3,0 9,4 21.026 5,5 5,2
476 Comerç al detall d'articles culturals i recreatius en establiments especialitzats 3.308 3,3 -1,9 868.430 1,1 11,4 8.514 2,2 -1,9
477 Comerç al detall d'altres articles en establiments especialitzats 18.827 18,5 -1,2 5.863.094 7,4 7,2 50.311 13,1 0,3
478 Comerç al detall en llocs de venda i en mercats ambulants 6.823 6,7 -6,1 201.326 0,3 -4,8 7.895 2,1 11,2
479 Comerç al detall no realitzat ni en establiments, ni en llocs de venda ni en mercats ambulants 2.624 2,6 16,7 667.002 0,8 19,2 4.736 1,2 3,6
 


La productivitat (quocient entre el valor afegit a cost dels factors i el personal ocupat mitjà) en el sector comerç és de 33.304 euros. Per divisions, la dada de productivitat més alt correspon al comerç a l'engròs i intermediaris del comerç, excepte vehicles de motor i motocicletes (divisió 46) amb 39.139 euros i, més concretament, al comerç a l'engròs d'equips per a les tecnologies de la informació i les comunicacions (47.446 euros), al d'una altra maquinària, equips i subministraments (57.458 euros) i a l'altre comerç a l'engròs especialitzat (47.660 euros).

La productivitat de les activitats de venda i reparació de vehicles de motor (divisió 45) ascendeix a 34.913 euros i, en concret, destaca amb una productivitat de 50.847 euros la venda de vehicles de motor. Finalment, la productivitat de les activitats de comerç al detall, excepte de vehicles de motor i motocicletes (divisió 47) és de 28.224 euros. En la divisió 47 destaquen el comerç al detall en establiments no especialitzats i el comerç al detall de combustible per a l'automoció en establiments especialitzats com les activitats amb major productivitat (35.643 euros i 35.326 euros respectivament).

Xifra de negoci (en milers d'euros) i Productivitat (en euros) per grups d'activitat en el sector comerç.

Any 2019

interanual


Destí geogràfic de les vendes

El 16,1% de les vendes del sector comerç en la Comunitat Valenciana durant 2019 es van realitzar fora d'Espanya, més en concret, un 10,2% van ser a països de la UE i el 5,9% restant a altres països. La divisió d'activitat amb major percentatge de vendes fora d'Espanya, del 25,8%, és la del comerç a l'engròs i intermediaris del comerç, excepte vehicles de motor i motocicletes. A més, molts dels grups d'activitat continguts en aquesta divisió presenten percentatges de vendes a l'estranger per damunt de la mitjana destacant el comerç a l'engròs no especialitzat, amb un 38,5% de les vendes, el comerç a l'engròs d'articles d'ús domèstic, amb el 30,4% de les vendes, i el comerç a l'engròs de productes alimentosos, begudes i tabac on aqueix percentatge és del 29,6%.

Branques d'activitat amb major percentatge de vendes fora d'Espanya.

Any 2019

interanual


Inversió en actius materials

La inversió en actius materials realçada pels locals comercials situats a la Comunitat va ascendir a 1.444 milions d'euros. Més de la meitat d'aqueixa inversió, el 55,5% del total, va ser realitzada pels locals de comerç al detall, excepte de vehicles de motor i motocicletes (divisió 47) i, en concret, una part molt important pel comerç al detall en establiments no especialitzats (38,7% del total). Els establiments dedicats al comerç a l'engròs i intermediaris de comerç, excepte de vehicles de motor i motocicletes (divisió 46) van realitzar el 39,3% de la inversió i el 5,2% restant pels establiments de venda de vehicles de motor i motocicletes.

A partir de la inversió total (en actius materials i intangibles) es calcula la taxa d'inversió (proporció que representa la inversió respecte al valor afegit a cost dels factors) que en el sector comerç és de l'és del 12,1%. Per damunt d'aqueixa taxa mitjana del sector se situa la divisió d'activitat del comerç al detall, excepte de vehicles de motor i motocicletes amb un 15,6% i, més específicament, el grup d'activitat del comerç al detall en establiments no especialitzats on la taxa puja al 24,7%.

Inversió en actius materials per seccions d'activitat.

Any 2019

  Comunitat Valenciana
   Milers
d'euros 
 % sobre
el total 
Total 1.443.917 100,0
45 Venda i reparació de vehicles de motor i motocicletes 74.628 5,2
46 Comerç a l'engròs i intermediaris del comerç, excepte de vehicles de motor i motocicletes 567.936 39,3
47 Comerç al detall, excepte de vehicles de motor i motocicletes 801.353 55,5


La taxa d'inversió en els locals dedicats a la venda i reparació de vehicles de motor i motocicletes (divisió 45) és com a mitjana del 7,0% i una mica millor, 10,1%, en els locals dedicats al comerç a l'engròs i intermediaris de comerç, excepte de vehicles de motor i motocicletes (divisió 46).

Resultats per grandària de l'empresa

A causa de les característiques de la mostra del sector comerç, només es poden establir tipologies basades en la grandària sobre la mostra d'empreses i no sobre la mostra de locals. L'estudi de la població d'empreses amb seu en la Comunitat sobre la base de la seua grandària en nombre de persones ocupades indica que en 2019 el 86,7% de les empreses del sector comerç en la Comunitat Valenciana tenien 9 o menys persones ocupades: un 49,2% tenia 0 o 1 persones ocupades i un 37,5% tenia entre 2 i 9. Aquest tipus de empreses van generar en el seu conjunt el 30% de de la xifra de negocis del sector i van ocupar al 40,5% del personal. Les empreses de 50 o més persones ocupades, que suposen el 6,4% del total d'empreses del sector, van generar el 47,0% de la xifra de negocis del sector comercial emprant per a això al 40,7% del personal ocupat.

Les empreses amb plantilles d'entre 10 i 49 persones ocupades, o empreses amb tan grans intermedis segons la tipologia establida en aquesta operació, representen el 7,0% de la població d'empreses del sector comercial. Aquest tipus d'empreses va generar el 22,9% de la xifra de negocis i va ocupar al 18,7% del personal total en el sector comerç.

Distribució (en percentatge) del nombre d'empreses, personal ocupat i
xifra de negocis per grandària de l'empresa.

Any 2019

interanual


Pot obtindre`s informació més detallada en el portal estadístic de la Generalitat (Informació estadística > Accés temàtic > Serveis > Activitat comercial > Estadística estructural d'empreses: Sector comerç)Nota metodològica

L'Estadística estructural d'empreses: sector comerç. Resultats per a la Comunitat Valenciana (EEECCV) és una operació estadística de l'Institut Valencià d'Estadística que es basa l'Estadística estructural d'empreses: sector comerç (EEEC), de l'Institut Nacional d'Estadística (INE). Les estadístiques estructurals d'empreses tenen com a fi proporcionar informació sobre les principals característiques econòmiques de les empreses. L'INE duu a terme anualment aquestes operacions per als sectors d'indústria, comerç i serveis, les quals es regeixen pel Reglament 295/2008 del Parlament i del Consell de la Unió Europea sobre les estadístiques estructurals d'empreses.

La EEECCV proporciona, d'una banda, informació sobre les empreses amb seu central a la Comunitat Valenciana i també agregats regionalitzats sobre els locals o establiments comercials situats en aquesta amb independència de la ubicació de les empreses a les quals pertanyen. En tots dos casos, s'obtenen a partir d'una explotació ampliada de la mostra corresponent de la Comunitat Valenciana que, en el cas dels resultats sobre locals o establiments industrials, es limita a les cinc variables regionalitzades per la unitat informant: nombre de locals, xifra de negocis, personal ocupat mitjà, sous i salaris i inversió en actius materials.

La resta de resultats regionalitzats que es presenten en aquesta operació no deriven directament de la EEEC sinó que s'han estimat mitjançant una metodologia de tipus GREG que permet construir estimadors de variables referides a locals a partir de variables conegudes només en l'àmbit d'empresa. Es pot consultar la metodologia d'aquesta operació per a una descripció més extensa d'aquest mètode..

11La població objecte d'estudi en aquesta operació és el conjunt d'empreses l'activitat principal de les quals és una de les especificades en la secció G de la Classificació Nacional d'Activitats Econòmiques CNAE-2009.