ÚLTIMES XIFRES
21 de setembre de 2022


Estadística estructural d'empreses: sector comerç

2020

La xifra de negocis generada pels locals comercials situats en la Comunitat Valenciana va arribar als 73.906 milions d'euros en 2020, un 6,5% inferior a la xifra de l'any anterior.

El nombre de locals comercials en la Comunitat Valenciana va ser de 98.280 en 2020, amb un descens anual del 3,4%, i la xifra d'ocupats mitjana de 371.437 persones, que representa un descens anual del 3,0%.

Les activitats comercials desenvolupades en la Comunitat Valenciana durant 2020 van generar el 9,7% de la xifra de negocis del total nacional. El nombre mitjà d'ocupats va representar el 11,9% del total del sector en l'àmbit nacional.

La xifra de negocis dels 98.280 locals comercials situats en la Comunitat Valenciana va ser de 73.906 milions d'euros en 2020. Aquest valor és un 6,5% menor que el registrat l'any anterior. Aqueix descens també s'aprecia en altres variables econòmiques com el valor de la producció, que va ascendir a 21.540 milions d'euros, amb un descens anual del 5,2%, i el valor afegit a cost dels factors que amb una xifra de 11.682 milions d'euros, presentà un decreixement anual del 8,4%.

Magnitud Variació anual (%)
 Locals  98.280   -3,4  
 Personal ocupat mitjà  371.437   -3,0  
 Xifra de negocis (milers d'euros)  73.906.179    -6,5  
 Valor afegit a cost dels factors (milers d'euros)   11.682.343   -8,4  
 Despeses de personal (milers d'euros)  7.893.445   -4,5  
 Sous i salaris (milers d'euros)  6.129.611   -6,6  
 Inversió en actius materials (milers d'euros)  1.267.549   -12,2  


La xifra de negocis de les empreses dedicades al comerç que tenen la seu social en la Comunitat Valenciana, independentment d'on estan situats els seus locals, se situa en 85.345 milions d'euros en 2020, un 1,6% per davall de la xifra de l'any anterior. En la resta d'aquest document, excepte que s'indique expressament una altra cosa, es farà referència al sector comerç entés com el conjunt de locals comercials situats en la Comunitat Valenciana, independentment d'on es trobe la seu social de l'empresa matriu.

Principals resultats per divisions i grups d'activitat

Les activitats de comerç a l'engròs i intermediaris de comerç, excepte de vehicles de motor i motocicletes (divisió 46), van generar el 58,5% de la xifra de negocis del sector i, per a això, van emprar el 31,3% dels locals i el 49,3% del personal ocupat.

Les activitats de comerç al detall, excepte de vehicles de motor i motocicletes (divisió 47) van generar el 32,6% de la xifra de negocis total. Al desenvolupament d'aquestes activitats es van dedicar el 59,0% dels locals del sector comercial i el 50,9% del personal ocupat.

Finalment, les activitats comercials de venda i reparació de vehicles de motor i motocicletes (divisió 45) tenen una menor participació en els resultats globals. En 2020 aquestes activitats van generar el 8,9% de la xifra de negocis i per a això van emprar el 9,7% dels locals i el 8,7% del personal ocupat.

A un nivell major de detall, destaca la venda de vehicles de motor com l'activitat més rellevant dins de la divisió 45 en termes de xifra de negocis amb un 5,7% del total. En termes de recursos humans és l'activitat de manteniment i reparació de vehicles de motor la que genera una major quantitat de personal ocupat amb un 3,9% del total.

Dins de la divisió 46, destaca el comerç a l'engròs de productes alimentosos, begudes i tabac que, en 2020, va generar el 22,5% de la xifra total de negocis i va emprar el 17,7% del personal ocupat mitjà del sector comerç. També són activitats importants l'altre comerç a l'engròs especialitzat, amb un 14,4% de la xifra de negocis del sector en 2020 i un 6,7% del personal ocupat, i el comerç a l'engròs d'articles d'ús domèstic, que va representar el 13,0% de la xifra de negocis i el 8,0% del personal ocupat.

En la divisió 47, el comerç al detall en establiments no especialitzats va ser l'activitat més rellevant tant quant a la xifra de negocis generada (14,7%) com al personal mitjà ocupat durant 2020 (17,8%). Una altra activitat rellevant és el comerç al detall d'altres articles en establiments especialitzats, que representa el 6,7% de la xifra de negocis global i el 13,3% del personal ocupat.

La gran majoria d'activitats del sector comerç han experimentat retrocessos en les seues xifres de negocis respecte a l'any anterior. D'entre les activitats més rellevants que han sigut esmentades, només el comerç al detall en establiments no especialitzat presenta una variació anual positiva de la xifra de negocis del 1,6%.


Resultats per divisions i grups d'activitat

Any 2020

  Comunitat Valenciana
 Nombre de locals   Xifra de negocis    Personal ocupat 
   Número    % sobre
el total 
 Variació
anual % 
 Milers d'euros   % sobre
el total 
 Variació
anual % 
 Número mitjà   % sobre
el total 
 Variació
anual % 
Total 98.280 100,0 -3,4 73.906.179 100,0 -6,5 371.437 100,0 -6,6
45 Venda i reparació de vehicles de motor i motocicletes 9.565 9,7 2,9 6.576.859 8,9 -14,2 32.271 8,8 -16,3
451 Venda de vehicles de motor 2.208 2,2 16,6 4.188.047 5,7 -20,1 10.325 3,4 -19,1
452 Manteniment i reparació de vehicles de motor 5.584 5,7 -0,9 1.029.241 1,4 -9,6 14.535 3,2 -17,0
453 Comerç de recanvis i accessoris de vehicles de motor 1.171 1,2 -2,0 1.113.465 1,5 9,1 5.887 1,9 -12,2
454 Venda, manteniment i reparació de motocicletes i dels seus recanvis i accessoris 602 0,6 5,4 246.107 0,3 -8,8 1.525 0,3 1,2
 
46 Comerç a l'engròs i intermediaris del comerç, excepte de vehicles de motor i motocicletes 30.719 31,3 -6,0 43.252.410 58,5 -5,0 149.987 49,3 -5,4
461 Intermediaris del comerç 8.758 8,9 -1,5 881.737 1,2 -15,2 10.251 2,0 -7,7
462 Comerç a l'engròs de matèries primeres agràries i d'animals vius 855 0,9 -14,8 965.572 1,3 -8,2 3.174 1,0 -9,2
463 Comerç a l'engròs de productes alimentosos, begudes i tabac 5.312 5,4 -5,8 16.634.619 22,5 -0,3 65.618 18,8 -2,1
464 Comerç a l'engròs d'articles d'ús domèstic 6.462 6,6 -6,8 9.644.683 13,0 -7,7 29.603 10,5 -10,8
465 Comerç a l'engròs d'equips per a les tecnologies de la informació i les comunicacions 705 0,7 -4,0 1.156.661 1,6 -1,0 4.085 1,8 0,8
466 Comerç a l'engròs d'una altra maquinària, equips i subministraments 2.285 2,3 -8,2 3.113.405 4,2 -9,0 10.881 5,2 -0,9
467 Un altre comerç a l'engròs especialitzat 5.468 5,6 -11,9 10.609.876 14,4 -7,7 24.875 9,6 -9,3
469 Comerç a l'engròs no especialitzat 874 0,9 12,5 245.858 0,3 20,7 1.499 0,4 69,9
 
47 Comerç al detall, excepte de vehicles de motor i motocicletes 57.996 59,0 -3,0 24.076.910 32,6 -6,9 189.179 41,9 -5,6
471 Comerç al detall en establiments no especialitzats 5.917 6,0 -5,9 10.838.233 14,7 1,6 66.109 20,0 -1,0
472 Comerç al detall de productes alimentosos, begudes i tabac en establiments especialitzats 10.647 10,8 -2,6 2.083.604 2,8 -7,0 22.496 2,9 -2,5
473 Comerç al detall de combustible per a l'automoció en establiments especialitzats 1.143 1,2 -6,5 1.757.676 2,4 -22,8 5.677 1,7 -6,5
474 Comerç al detall d'equips per a les tecnologies de la informació i les comunicacions en establiments especialitzats 1.482 1,5 -15,7 558.485 0,8 -20,6 4.213 1,0 -24,8
475 Comerç al detall d'altres articles d'ús domèstic en establiments especialitzats 7.595 7,7 -5,6 2.192.806 3,0 -7,5 20.712 4,6 -5,4
476 Comerç al detall d'articles culturals i recreatius en establiments especialitzats 3.115 3,2 -5,8 750.873 1,0 -13,5 8.623 1,4 -14,0
477 Comerç al detall d'altres articles en establiments especialitzats 18.228 18,5 -3,2 4.945.859 6,7 -15,6 49.230 9,2 -12,8
478 Comerç al detall en llocs de venda i en mercats ambulants 7.139 7,3 4,6 130.725 0,2 -35,1 7.010 0,1 8,5
479 Comerç al detall no realitzat ni en establiments, ni en llocs de venda ni en mercats ambulants 2.729 2,8 4,0 818.649 1,1 22,7 5.109 1,0 6,1
 


Productivitat

La productivitat (quocient entre el valor afegit a cost dels factors i el personal ocupat mitjà) en el sector comerç va ser de 31.452 euros. Per divisions, la dada de productivitat més alta va correspondre al comerç a l'engròs i intermediaris del comerç, excepte vehicles de motor i motocicletes (divisió 46) amb 39.311 euros. Més en concret, les activitats emmarcades en el comerç a l'engròs que van presentar una major productivitat van ser: el comerç a l'engròs d'una altra maquinària, equips i subministraments, amb una productivitat de 56.433 euros, un altre comerç a l'engròs especialitzat, la productivitat del qual és de 50.021 euros i el comerç a l'engròs d'equips per a les tecnologies de la informació i les comunicacions, amb 48.588 euros.

La productivitat de les activitats de venda i reparació de vehicles de motor i motocicletes (divisió 45) va ascendir a 30.238 euros, i ,més en concret, va ser la venda de vehicles de motor l'activitat que va presentar un valor més alt d'aquest indicador (39.339 euros).

Finalment, la productivitat de les activitats de comerç al detall, excepte de vehicles de motor i motocicletes (divisió 47) va ser de 25.428 euros. Algunes de les activitats englobades en aquesta mena de comerç presenten les xifres de productivitat més baixes del sector. En el cas més desfavorable es troba el comerç al detall en llocs de venda i mercats ambulants, la productivitat dels quals s'ha estimat en 7.228 euros. Per contra, el comerç al detall en establiments no especialitzats i el de combustible presenten els valors de més alts amb xifres de l'indicador de productivitat de 33.064 euros i 34.518 euros respectivament.


Xifra de negoci i Productivitat (en euros) per grups d'activitat

Any 2020

interanual


Destinació geogràfica de les vendes

El 17,4% de les vendes del sector comerç en la Comunitat Valenciana durant 2020 es van realitzar fora d'Espanya, més en concret, un 11,9% van ser a països de la UE i el 5,5% restant a altres països. La divisió d'activitat amb major percentatge de vendes fora d'Espanya, del 27,7%, és la del comerç a l'engròs i intermediaris del comerç, excepte vehicles de motor i motocicletes (divisió 46). A més, molts dels grups d'activitat continguts en aquesta divisió presenten percentatges de vendes a l'estranger per damunt de la mitjana, i destaca el comerç a l'engròs de productes alimentosos, begudes i tabac, amb un 36,7% de les vendes, comerç a l'engròs d'articles d'ús domèstic, amb el 26,2% de les vendes, i intermediaris del comerç, on aqueix percentatge és del 24,8%.


Branques d'activitat amb major percentatge de vendes fora d'Espanya.

Any 2020

interanual

Les activitats de venda i reparació de vehicles de motor i motocicletes (divisió 45) i les de comerç al detall, excepte de vehicles de motor i motocicletes (divisió 46) generen una part bastant més baixa de la seua xifra de negocis fora d'Espanya. En el primer cas, aqueix percentatge és del 6,0% i, en el segon, del 2,2%.


Inversió en actius materials

La inversió en actius materials realitzada pels locals comercials situats en la Comunitat va ascendir a 1.268 milions d'euros. Més de la meitat d'aqueixa inversió, el 56,2% del total, va ser realitzada pels locals de comerç al detall, excepte de vehicles de motor i motocicletes (divisió 47) i, en concret, una part molt important pel comerç al detall en establiments no especialitzats (39,4% del total). Els establiments dedicats al comerç a l'engròs i intermediaris de comerç, excepte de vehicles de motor i motocicletes (divisió 46) van realitzar el 39,4% de la inversió i el 4,4% restant correspon als establiments de venda de vehicles de motor i motocicletes (divisió 45).


Inversió en actius materials per seccions d'activitat.

Any 2020

  Comunitat Valenciana
   Milers
d'euros 
 % sobre
el total 
Total 1.267.549 100,0
45 Venda i reparació de vehicles de motor i motocicletes 56.265 4,4
46 Comerç a l'engròs i intermediaris del comerç, excepte de vehicles de motor i motocicletes 499.087 39,4
47 Comerç al detall, excepte de vehicles de motor i motocicletes 712.198 56,2


A partir de la inversió total (en actius materials i intangibles) es calcula la taxa d'inversió (proporció que representa la inversió respecte al valor afegit a cost dels factors) que en el sector comerç és del 11,8%. Per damunt d'aqueixa taxa mitjana del sector se situa la divisió d'activitat del comerç al detall, excepte de vehicles de motor i motocicletes amb un 15,6% i, més específicament, el grup d'activitat del comerç al detall en establiments no especialitzats on la taxa puja al 23,8%.

La taxa d'inversió en els locals dedicats a la venda i reparació de vehicles de motor i motocicletes (divisió 45) és com a mitjana del 6,1% i una mica millor, 9,6%, en els locals dedicats al comerç a l'engròs i intermediaris de comerç, excepte de vehicles de motor i motocicletes (divisió 46).


Resultats per grandària de l'empresa

A causa de les característiques d'aquesta operació, només es poden establir tipologies basades en la grandària sobre les empreses i no sobre els locals del sector. L'estudi de la població d'empreses amb seu en la Comunitat sobre la base de la seua grandària en nombre de persones ocupades indica que en 2020 el 86,7% de les empreses del sector comerç en la Comunitat Valenciana tenien 9 o menys persones ocupades: un 47,8% tenia 0 o 1 persones ocupades i un 38,9% tenia entre 2 i 9. Aquest tipus d'empreses van generar el 29,2% de la xifra de negocis del sector i van ocupar al 40,0% del personal.

En l'altre costat, el 6,5% del total d'empreses tenien 50 o més persones ocupades. Aquest tipus d'empreses van generar el 48,0% de la xifra de negocis del sector comercial emprant per a això al 41,7% del personal ocupat mitjà total.

Finalment, les empreses amb plantilles d'entre 10 i 49 persones ocupades, o empreses de grandària intermèdia segons la tipologia establida en aquesta operació, van representar el 6,9% del nombre total d'empreses del sector. Aquest tipus d'empreses va generar el 22,8% de la xifra de negocis i va ocupar el 18,3% del personal ocupat mitjà total.


Distribució (en percentatge) del nombre d'empreses, personal ocupat i
xifra de negocis per grandària de l'empresa.

Any 2020

interanual


Pot obtindre`s informació més detallada en el portal estadístic de la Generalitat (Informació estadística > Accés temàtic > Serveis > Activitat comercial > Estadística estructural d'empreses: Sector comerç)Nota metodològica

L'"Estadística estructural d'empreses: Sector comerç. Resultats per a la Comunitat Valenciana" (EEECCV) és una operació estadística de l'Institut Valencià d'Estadística que es basa l'Estadística Estructural d'Empreses: Sector comerç (EEEC), de l'Institut Nacional d'Estadística (INE). Les estadístiques estructurals d'empreses tenen com a fi proporcionar informació sobre les principals característiques econòmiques de les empreses. L'INE duu a terme anualment aquestes operacions per als sectors d'indústria, comerç i serveis, les quals es regeixen pel Reglament 295/2008 del Parlament i del Consell de la Unió Europea sobre les estadístiques estructurals d'empreses.

L'EEECCV proporciona, d'una banda, informació sobre les empreses amb seu central en la Comunitat Valenciana i també agregats regionalitzats sobre els locals o establiments comercials situats en aquesta amb independència de la ubicació de les empreses a les quals pertanyen. En tots dos casos, s'obtenen a partir d'una explotació ampliada de la mostra corresponent de la Comunitat Valenciana que, en el cas dels resultats sobre locals o establiments industrials, es limita a les cinc variables regionalitzades per la unitat informant: nombre de locals, xifra de negocis, personal ocupat mitjà, sous i salaris i inversió en actius materials.

La resta de resultats regionalitzats que es presenten en aquesta operació no deriven directament de l'EEEC sinó que s'han estimat mitjançant una metodologia de tipus GREG que permet construir estimadors de variables referides a locals a partir de variables conegudes només a nivell d'empresa. Es pot consultar la metodologia d'aquesta operació per a una descripció més extensa d'aquest mètode.