ÚLTIMES XIFRES
2 de novembre de 2022


Estadística estructural d'empreses: sector industrial

2020

La xifra de negocis del sector industrial situat a la Comunitat Valenciana va arribar a 64.322 milions d'euros en 2020, un 9,4% inferior a la xifra de l'any passat.

La xifra mitjana d'ocupats durant 2020 en el sector va ser de 278.224 persones, un 1,0% menor que la xifra registrada l'any passat.

En el context nacional, la Comunitat Valenciana és en 2020 la quarta comunitat autònoma en rellevància respecte a xifra de negocis i ocupa la segona posició quan s'analitza la xifra mitjana d'ocupats i la tercera si ens fixem en la inversió en actius materials.


La xifra de negocis dels 25.683 locals industrials situats a la Comunitat Valenciana va ser de 64.322 milions d'euros en 2020. Aquest valor és un 9,4% inferior que el registrat l'any anterior.

Altres variables d'interés sobre l'activitat desenvolupada pels locals industrials a la Comunitat Valenciana són el valor afegit a cost dels factors estimat en 15.517 milions d'euros, xifra què es un 0,8% superior a la que es va registrar durant l'any anterior.Magnitud Variació anual (%)
 Locals  25.683    0,4  
 Personal ocupat mitjà   278.224    -1,0  
 Xifra de negocis (milers d'euros)  64.321.742    -9,4  
 Valor afegit a cost dels factors (milers d'euros)   15.517.471    0,8  
 Despeses de personal (milers d'euros)  8.975.467   -2,9  
 Inversió en actius materials (milers d'euros)  3.310.466   -18,9  


Si prenem com a referència el conjunt d'empreses industrials que tenen la seua seu social a la Comunitat Valenciana, independentment d'on estiguen situats els seus locals, la xifra de negocis se situa en 48.564 milions d'euros. En la resta d'aquest document només es fa referència al sector industrial entès com el conjunt de locals industrials situats a la Comunitat Valenciana, independentment d'on es trobe la seu social de l'empresa matriu.


Resultats per seccions i divisions d'activitat de la CNAE-09

Si es prenen com a referència les seccions de la CNAE-09, els 22.361 locals d'indústria manufacturera (secció C) situats a la Comunitat, van generar una xifra de negocis de 55.006 milions d'euros en 2020, la qual cosa va representar el 85,5% de la xifra de negocis global del sector industrial amb un descens anual del 9,5%. D'altra banda, aquesta indústria va ocupar, de mitjana en 2020, 249.770 persones, un 89,8% de la xifra global del sector i inferior en un 0,9% a la que es va registrar en 2019.

La xifra de negocis associada a les activitats de subministrament d'energia elèctrica, gas, vapor i aire condicionat (secció D), va representar el 9,6% del total i va experimentar un retrocés del 14,3%. El personal ocupat mitjà en aquesta mena d'activitats va ascendir a 3.899 persones, l’1,4% del total, amb una variació anual del -22,2%.

La resta de l'activitat industrial va ser generada pel subministrament d'aigua, activitats de sanejament, gestió de residus i descontaminació, que va generar el 4,6% de la xifra de negocis global i va emprar de mitjana el 8,2% del personal ocupat, i per les indústries extractives, amb un 0,3% de la xifra de negocis global i un 0,6% del personal. En el primer cas es va produir una evolució anual positiva del 5,1%, i en el segon un descens del 6,3% referent a la xifra de negocis. Quant al personal ocupat mitjà es van produir variacions del 2,4% i -1,8% respectivament.

Atesa la destinació econòmica dels béns produïts pel sector industrial valencià, el grup de béns intermedis genera el 35,3% de la xifra de negocis total. El segueixen en importància, i amb percentatges molt pareguts entre si, els grups de béns de consum no durador (22,2%), béns d'equip (19,9%) i d'energia (18,5%). Els percentatges associats al personal ocupat distingeixen als grups de bens intermedis i els de consum no durador com els més importants.

Resultats per seccions i divisions d'activitat

Any 2020

  Comunitat Valenciana
 Nombre de locals   Xifra de negocis    Personal ocupat 
   Número    % sobre
el total 
 Variació
anual % 
 Milers d'euros   % sobre
el total 
 Variació
anual % 
 Número mitjà   % sobre
el total 
 Variació
anual % 
Total 25.683 100,0 0,4 64.321.742 100,0 -9,4 278.224 100,0 -1,0
B Indústries extractives 212 0,8 3,4 221.107 0,3 -6,3 1.681 0,6 -1,8
C Indústria manufacturera 22.361 87,1 1,2 55.006.006 85,5 -9,5 249.770 89,8 -0,9
10 Ind. de l'alimentació 2.497 9,7 6,3 9.019.907 14,0 2,0 38.126 13,7 4,2
11 Fabricació de begudes 301 1,2 -12,8 1.615.008 2,5 2,3 6.019 2,2 6,2
13 Ind. tèxtil 1.433 5,6 2,7 1.730.841 2,7 -4,9 13.253 4,8 -3,0
14 Confecció de peces de vestir 1.031 4,0 6,8 264.610 0,4 -7,3 4.472 1,6 3,8
15 Ind. del cuir i del calçat 2.379 9,3 1,1 1.538.724 2,4 -17,5 15.875 5,7 -13,9
16 Ind. de la fusta i del suro, excepte mobles; cistelleria i esparteria 1.196 4,7 2,6 938.729 1,5 -5,1 7.038 2,5 4,6
17 Ind. del paper 320 1,2 0,9 1.661.584 2,6 -10,5 7.343 2,6 -0,5
18 Arts gràfiques i reproducció de suports gravats 1.521 5,9 3,0 589.466 0,9 -5,6 6.371 2,3 -0,6
20 Ind. química 642 2,5 8,4 5.109.620 7,9 2,4 17.177 6,2 3,2
21 Fabricació de productes farmacèutics 32 0,1 10,3 74.214 0,1 24,3 509 0,2 9,5
22 Fabricació de productes de cautxú i plàstics 942 3,7 4,6 3.066.709 4,8 -9,6 19.580 7,0 -4,4
23 Fabricació d'altres productes minerals no metàl·lics 1.355 5,3 4,8 6.111.763 9,5 -1,4 26.780 9,6 -1,1
24 Metal·lúrgia; fabricació de productes de ferro, acer i ferroaliatges 142 0,6 9,2 1.375.350 2,1 -16,5 3.369 1,2 1,1
25 Fabricació de productes metàl·lics, excepte maquinària i equip 2.987 11,6 -4,7 3.022.445 4,7 -9,2 22.383 8,0 -1,2
26 Fabricació de productes informàtics, electrònics i òptics 195 0,8 1,6 282.262 0,4 -14,8 2.390 0,9 -11,7
27 Fabricació de material i equip elèctric 231 0,9 1,8 1.572.020 2,4 8,2 6.333 2,3 2,1
28 Fabricació de maquinària i equip ncal. 810 3,2 8,6 1.684.560 2,6 -4,4 11.142 4,0 0,6
29 Fabricació de vehicles de motor, remolcs i semiremolcs 149 0,6 3,5 8.271.848 12,9 -19,4 15.824 5,7 -0,2
31 Fabricació de mobles 1.324 5,2 -5,4 1.072.602 1,7 -13,7 10.352 3,7 -0,7
32 Altres indústries manufactureres 1.220 4,8 -3,6 630.827 1,0 -3,0 5.655 2,0 -9,8
33 Reparació i instal·lació de maquinària i equip 1.566 6,1 -2,1 685.074 1,1 -4,1 6.924 2,5 -1,8
 
D Subministrament d'energia elèctrica, gas, vapor i aire condicionat 1.725 6,7 -12,8 6.153.977 9,6 -14,3 3.899 1,4 -22,2
E Subministrament d'aigua, activitats de sanejament, gestió de residus i descontaminació 1.384 5,4 7,5 2.940.652 4,6 5,1 22.874 8,2 2,4
Nota: Els resultats per a les divisions 12, 19 i 30 són confidencials.


La indústria manufacturera està formada per un conjunt d'activitats molt heterogeni. A partir de la xifra de negocis obtinguda per a les divisions de la CNAE-09 que conformen la indústria manufacturera destaquen, com les activitats més importants, la Indústria de l'alimentació, amb una xifra de negocis que representa un 14,0% del total; la Fabricació de vehicles de motor, remolcs i semiremolcs, amb un 12,9%; la Fabricació d'altres productes minerals no metàl·lics, divisió que engloba la fabricació de taulells i que representa el 9,5% de la xifra de negocis total; i la Indústria química, amb un 7,9%. L'evolució anual de les activitats esmentades ha sigut positiva excepte en el cas de la Fabricació de vehicles de motor, remolcs i semiremolcs, que experimenta una variació anual respecte a la seua xifra de negocis del -19,4%, i Fabricació d'altres productes minerals no metàl·lics amb una variació del -1,4%.

L'avaluació de la xifra de personal mitjà ocupat evidencia la importància de la Indústria de l'alimentació, que ha ocupat, com a mitjana anual de 2020, 38.126 persones, el 13,7% del personal ocupat del sector industrial, seguit de l'activitat de Fabricació d'altres productes minerals no metàl·lics, amb 26.780 persones ocupades (9,6%), i la Fabricació de productes metàl·lics, excepte maquinària i equip amb una mitjana anual de 22.383 persones ocupades (8,0%).

Xifra de negocis i Productivitat (en euros) per divisió d'activitat en la
secció Indústria manufacturera.

Any 2020

interanual

La productivitat (quocient entre el valor afegit a cost dels factors i el personal ocupat mitjà) de la indústria manufacturera a la Comunitat Valenciana és de 55.773 euros. Les dades més elevades de productivitat dins de la indústria manufacturera estan associades a la Indústria química (82.188 euros), la Fabricació de vehicles de motor, remolcs i semiremolcs (79.605 euros), i la Fabricació d'altres productes minerals no metàl·lics (71.050 euros).

Destí geogràfic de les vendes

El 31,1% de les vendes del sector industrial valencià en 2020 es va realitzar fora d'Espanya. Aquest percentatge ve determinat fonamentalment pel comportament de la indústria manufacturera que, amb un percentatge de vendes fora d'Espanya del 34,3%, es distancia prou de la resta d'activitats productives industrials. Així, per exemple les vendes a l'exterior de la indústria extractiva representen l'11,8% de la seua xifra de negocis i, en el cas del subministrament d'energia elèctrica, gas, vapor i aire és del 7,4%.

Branques d'activitat amb més percentatge de vendes fora d'Espanya.

Any 2020

interanual

La informació disponible sobre vendes fora d'Espanya en les divisions de la CNAE-09 situa la Fabricació de material i equip elèctric, com l'activitat amb major percentatge de vendes a l'exterior, amb un 65,8%. Aquests percentatges també són relativament alts en comparació amb la mitjana del sector industrial en algunes de les activitats més rellevants per xifra de negocis a la Comunitat Valenciana com, per exemple, la Fabricació de vehicles de motor, remolcs i semiremolcs (45,2%) i la Indústria química (41,9%).

Inversió en actius materials

La inversió en actius materials realitzada pels locals industrials situats a la Comunitat Valenciana va ascendir a 3.310 milions d'euros i, en concret, la realitzada als locals de la indústria manufacturera va ser de 2.814 milions d'euros, un 85,0% de la primera.

Inversió en actius materials per seccions d'activitat.

Any 2020

  Comunitat Valenciana
   Milers
d'euros 
 % sobre
el total 
Total 3.310.466 100,0
B Indústries extractives 14.274 0,4
C Indústria manufacturera 2.814.070 85,0
D Subministrament d'energia elèctrica, gas, vapor i aire condicionat 376.831 11,4
E Subministrament d'aigua, activitats de sanejament, gestió de residus i descontaminació 105.291 3,2


La taxa d'inversió (percentatge que representa la inversió total, material i intangible, respecte al valor afegit a cost dels factors) es del 23,5% al sector industrial. Presenten taxes superiors les activitats de Subministrament d'energia elèctrica, gas, vapor i aire condicionat, amb una taxa del 27,6%, i la Indústria manufacturera on la taxa es del 24,4%.

Resultats per grandària del local

El 78,8% dels locals industrials tenien 9 ocupats o menys en 2020. Aquesta tipologia de local industrial, que mostra un clar predomini sobre la resta, va generar el 9,0% de la xifra de negocis del sector amb el 17,0% del personal ocupat. Tant la generació de xifra de negocis com d'ocupació està liderada pels locals més grans. En 2020, els locals amb 100 persones ocupades o més, que representen un 1,6% del total, van generar el 57,8% de la xifra de negocis del sector industrial valencià i van emprar el 41,5% del seu personal ocupat.

Distribució (en percentatge) del nombre d'empreses, personal ocupat i
xifra de negocis per grandària de l'empresa.

Any 2020

interanual


Pot obtindre's informació més detallada en el portal estadístic de la Generalitat (Inici > Informació estadística > Accés temàtic > Indústria, energia, mineria i construcció > Indústria > Estadística estructural d'empreses: Sector industrial).Nota metodològica

L'"Estadística estructural d'empreses: sector industrial. Resultats per a la Comunitat Valenciana" (EEEICV) és una operació estadística de l'Institut Valencià d'Estadística que es basa l'Estadística estructural d'empreses: sector industrial (EEEI), de l'Institut Nacional d'Estadística (INE). Les estadístiques estructurals d'empreses tenen com a finalitat proporcionar informació sobre les principals característiques econòmiques de les empreses. L'INE du a terme anualment aquestes operacions per als sectors d'indústria, comerç i serveis, les quals es regeixen pel Reglament 295/2008 del Parlament i del Consell de la Unió Europea sobre les estadístiques estructurals d'empreses.

L'EEEICV proporciona, d'una banda, informació sobre les empreses amb seu central a la Comunitat Valenciana i també agregats regionalitzats sobre els locals o establiments industrials situats en aquesta amb independència de la ubicació de les empreses a les quals pertanyen. En els dos casos, s'obtenen a partir d'una explotació ampliada de la mostra corresponent de la Comunitat Valenciana que, en el cas dels resultats sobre locals o establiments industrials, es limita a les cinc variables regionalitzades per la unitat informant: nombre de locals, xifra de negocis, personal ocupat mitjà, sous i salaris i inversió en actius materials.

La resta de resultats regionalitzats que es presenten en aquesta operació no deriven directament de l'EEEI sinó que s'han estimat mitjançant una metodologia de tipus GREG que permet construir estimadors de variables referides a locals a partir de variables conegudes només a escala d'empresa. Es pot consultar la metodologia d'aquesta operació si es vol una descripció més extensa d'aquest mètode.