ÚLTIMES XIFRES
19 de novembre de 2021


Estadística estructural d'empreses: sector servicis

2019

La xifra de negocis del sector servicis situat 1 a la Comunitat Valenciana va arribar a 38.657 milions d'euros en 2019, un 7,9% superior a la xifra de l'any anterior.

El nombre mitjà de persones ocupades durant 2019 en el sector servicis va ser de 565.884 persones, un 4,6% major que la xifra registrada l'any anterior.

En el context nacional, la Comunitat Valenciana va ser en 2019 la quarta comunitat autònoma en variables com la xifra de negocis, la xifra mitjana d'ocupats o la inversió en actius materials. La xifra de negocis generada pels locals del sector servicis situats en la Comunitat va representar el 9,5 % del total nacional.La xifra de negocis dels 158.878 locals del sector servicis 1 situats en la Comunitat Valenciana va ser de 38.657 milions d'euros en 2019. Aquest valor és un 7,9 % major que el registrat l'any anterior. Altres variables d'interés sobre l'activitat desenvolupada per aquests locals en la Comunitat Valenciana són el valor afegit a cost dels factors estimat en 18.035 milions d'euros, xifra un 7,5 % superior a la registrada durant l'any anterior.


Variables econòmiques Magnitud Variació anual (%)
 Xifra de negocis (milers d'euros)  38.657.278    7,9  
 Valor afegit a cost dels factors (milers d'euros)*   18.034.699    7,6  
 Despeses de personal (milers d'euros)*  11.355.671   7,8  
 Sous i salaris (milers d'euros)  8.929.487   8,6  
 Inversió en actius materials (milers d'euros)  2.718.027   3,2  
Empreses i personal ocupat Magnitud Variación anual (%)
 Locals  158.878   5,5  
 Personal ocupat mitjà  565.884   4,6  


Si prenem com a referència el conjunt d'empreses del sector servicis que tenen la seua seu social en la Comunitat Valenciana, independentment d'on estiguen situats els seus locals, la xifra de negocis en 2019 es va situar en 32.537 milions d'euros, un 7,3 % superior a la de l'any anterior. En la resta d'aquest document, llevat que s'indique expressament una altra cosa, es farà referència al sector servicis entés com el conjunt de locals l'activitat dels quals és considerada de servicis i que estan situats en la Comunitat Valenciana, independentment d'on es trobe la seu social de l'empresa matriu.Resultats per seccions i divisions1 d'activitat de la CNAE-2009

El sector servicis comprén un conjunt d'activitats molt ampli i heterogeni. Prenent com a referència les seccions de la CNAE-2009, en 2019 les activitats que més xifra de negocis han generat en la Comunitat han sigut les del transport i emmagatzematge (secció H) amb un 30,7 % de la xifra de negocis total del sector. La xifra de negocis restant es reparteix entre les altres seccions d'activitat amb percentatges bastant més reduïts: l'hostaleria (I) és la secció d'activitat que segueix l'anterior quant a xifra de negoci (19,1 %) i, en l'altre extrem, les activitats immobiliàries (L) les que generen un menor percentatge de xifra de negocis (6,9 %).

L'ocupació en el sector es distribueix de manera diferent a la xifra de negocis. El personal ocupat es concentra en les seccions d'activitat d'hostaleria (I), que empra el 29,7 % del personal ocupat total del sector, i en la secció d'activitats administratives i servicis auxiliars (N), amb un 23,6 %.

Pot recórrer-se a la informació proporcionada per divisió d'activitat per a realitzar una anàlisi més detallada. En aquest cas, correspon destacar el percentatge de xifra de negocis del 14,7 % aconseguida per l'emmagatzematge i les activitats annexes al transport (divisió 52), el 14,1 % generat pels servicis de menjars i begudes (secció 56) i el 12,5 de les activitats de transport terrestre i per canonada (divisió 49). Com pot observar-se, aquestes tres activitats generen conjuntament el 41,3 % de la xifra de negocis total del sector servicis..

L'evolució anual del sector quant a la xifra de negocis i al personal ocupat ha sigut del 7,9 % i del 4,6 % respectivament. Aquest comportament positiu s'ha donat en totes les seccions d'activitat. Prenent com a referència la xifra de negocis, les taxes de variació anual més elevades es van produir en la secció d'activitats professionals, científiques i tècniques (M), amb un percentatge del 13,6 %, i en la d'activitats administratives i servicis auxiliars (N), del 9,8 %. L'examen del sector a un nivell major de desagregació permet detectar divisions d'activitat que han evolucionat negativament com, per exemple, les activitats de telecomunicacions (divisió 61) la xifra de negocis de la qual, representant un 5,0 % de la xifra total del sector, va experimentar un descens del 4,5 %. Aquesta situació va tindre reflex en la variable personal ocupat mitjà que va baixar un 3,4 %. També mereix comentari el comportament de les activitats d'emmagatzematge i annexes al transport (divisió 52), que en 2019 van generar el 14,7 % de la xifra de negocis del sector amb una evolució anual del 4,3 %, però que, no obstant això, decreixen quant a personal ocupat (-2,1%).

Resultats per seccions i divisions d'activitat de la CNAE-2009

Any 2019

  Comunitat Valenciana
 Nombre de locals   Xifra de negocis    Personal ocupat 
   Número    % sobre
el total 
 Variació
anual % 
 Milers d'euros   % sobre
el total 
 Variació
anual % 
 Número mitjà   % sobre
el total 
 Variació
anual % 
Total 158.878 100,0 5,5 38.657.278 100,0 7,9 565.884 100,0 4,6
H Transport i emmagatzematge 19.796 12,5 2,9 11.867.793 30,7 7,2 89.221 15,8 0,2
49 Transport terrestre i per canonada 14.531 9,1 1,9 4.812.892 12,5 7,5 54.456 9,6 0,7
50 Transport marítim i per vies navegables interiors 108 0,1 -10,0 158.866 0,4 20,3 1.220 0,2 -4,0
51 Transport aeri 14 0,0 0,0 790.794 2,0 32,5 1.559 0,3 1,8
52 Emmagatzematge i activitats annexes al transport 2.683 1,7 -7,8 5.680.625 14,7 4,3 23.621 4,2 -2,1
53 Activitats postals i de correus 2.460 1,5 27,3 424.618 1,1 2,0 8.366 1,5 4,1
I Hostaleria 36.118 22,7 -0,6 7.398.359 19,1 4,3 168.034 29,7 6,0
55 servicis d'allotjament 2.458 1,5 6,8 1.928.737 5,0 6,5 24.653 4,4 3,5
56 servicis de menjars i begudes 33.660 21,2 -1,1 5.469.622 14,1 3,6 143.380 25,3 6,5
J Informació i comunicacions 7.414 4,7 4,7 4.171.538 10,8 6,7 32.478 5,7 3,2
58 Edició 1.024 0,6 -5,9 282.577 0,7 26,7 2.955 0,5 -14,0
59 Activitats cinematogràfiques, de vídeo i de programes de televisió, enregistrament de so i edició musical 675 0,4 11,4 136.024 0,4 4,1 1.932 0,3 3,4
60 Activitats de programació i emissió de ràdio i televisió 166 0,1 -16,2 58.288 0,2 0,3 1.445 0,3 13,8
61 Telecomunicacions 943 0,6 -4,5 1.928.896 5,0 -4,5 6.175 1,1 -3,4
62 Programació, consultoria i altres activitats relacionades amb la informàtica 3.747 2,4 8,0 1.624.272 4,2 20,7 18.016 3,2 8,4
63 servicis d'informació 859 0,5 17,3 141.482 0,4 5,5 1.955 0,3 4,4
L Activitats immobiliàries 24.937 15,7 11,7 2.667.243 6,9 6,2 36.414 6,4 7,5
68 Activitats immobiliàries 24.937 15,7 11,7 2.667.243 6,9 6,2 36.414 6,4 7,5
M Activitats professionals, científiques i tècniques 46.220 29,1 7,1 6.286.028 16,3 13,6 100.961 17,8 6,1
M Activitats professionals, científiques i tècniques 46.220 29,1 7,1 6.286.028 16,3 13,6 100.961 17,8 6,1
69 Activitats jurídiques i de comptabilitat 18.877 11,9 2,9 2.008.017 5,2 5,2 38.631 6,8 2,6
70 Activitats de les seus centrals; activitats de consultoria de gestió empresarial 2.653 1,7 1,1 1.093.748 2,8 40,1 9.645 1,7 6,1
71 servicis tècnics d'arquitectura i enginyeria; assajos i anàlisis tècniques 11.540 7,3 7,6 1.684.610 4,4 17,5 24.056 4,3 3,3
72 Recerca i desenvolupament 883 0,6 22,5 232.967 0,6 23,6 5.523 1,0 14,6
73 Publicitat i estudis de mercat 4.627 2,9 15,8 572.451 1,5 -14,5 9.169 1,6 4,3
74 Altres activitats professionals, científiques i tècniques 6.458 4,1 14,4 561.301 1,5 25,0 10.969 1,9 25,5
75 Activitats veterinàries 1.182 0,7 6,9 132.934 0,3 27,8 2.969 0,5 8,0
N Activitats administratives i servicis auxiliars 21.260 13,4 10,6 6.062.162 15,7 9,8 133.596 23,6 4,6
77 Activitats de lloguer 2.613 1,6 4,5 1.648.729 4,3 15,5 8.016 1,4 4,4
78 Activitats relacionades amb l'ocupació 611 0,4 14,8 792.103 2,0 6,5 26.059 4,6 2,1
79 Activitats d'agències de viatges, operadors turístics, servicis de reserves i activitats relacionades amb els mateixos 1.514 1,0 -4,4 967.378 2,5 13,0 3.689 0,7 -3,7
80 Activitats de seguretat i investigació 376 0,2 -1,3 408.807 1,1 1,3 11.594 2,0 1,1
81 servicis a edificis i activitats de jardineria 6.536 4,1 10,9 1.239.891 3,2 3,2 59.732 10,6 3,8
82 Activitats administratives d'oficina i altres activitats auxiliars a les empreses 9.610 6,0 15,2 1.005.253 2,6 12,9 24.507 4,3 13,3
S Altres servicis 3.133 2,0 -2,6 204.154 0,5 3,8 5.179 0,9 -0,6
95 Reparació d'ordinadors, efectes personals i articles d'ús domèstic 3.133 2,0 -2,6 204.154 0,5 3,8 5.179 0,9 -0,6


La productivitat (quocient entre el valor afegit a cost dels factors i el personal ocupat mitjà) dels locals amb activitats de servicis situats en la Comunitat Valenciana ascendeix a 31.870 euros. Amb una productivitat superior a la mitjana del sector estan la secció d'activitat d'informació i comunicacions (J), on aquest valor és de 58.839 euros, la de transport i emmagatzematge (H), amb 48.402 euros, la d'activitats immobiliàries (L), amb 42.079 euros, i la d'activitats professionals, científiques i tècniques (M), amb 36.766 euros. L'anàlisi més detallada de les diferents activitats de servicis assenyala que les divisions d'activitat que més van contribuir a la generació de xifra de negocis durant 2019 tenen productivitats superiors a la mitjana, a excepció de la divisió d'activitat de servicis de menjars i begudes, la xifra de negocis de què va representar un 14,1 %, però que, tradicionalment, registra una baixa productivitat (15.544 euros en 2019) lligada a l'ús intensiu de mà d'obra.

Xifra de negoci (en milers d'euros) i productivitat (en euros) per divisió d'activitat en el
sector servicis.
Any 2019

interanual


Destinació geogràfica de les vendes

El 13,5 % de les vendes del sector servicis en la Comunitat Valenciana es van realitzar fora d'Espanya: un 5,4 % a la UE i el 8,1 % restant en països fora de la UE. Les seccions d'activitat amb major percentatge de vendes en l'exterior són les de transport i emmagatzematge (H), amb un 25,1 % de les vendes i la secció d'informació i comunicacions (J), amb un 15,8 %. Les divisions d'activitat que presenten percentatges de vendes a l'exterior elevats no són necessàriament rellevants quant a xifra de negocis, excepte les activitats d'emmagatzematge i annexes al transport (divisió 52) i la programació, consultoria i altres activitats relacionades amb la informàtica, les quals, generant una xifra de negocis relativament important, venen un percentatge bastant alt dels seus servicis a l'exterior (del 30,4 % en el primer cas i del 30,3 % en el segon).

Branques d'activitat amb major percentatge de vendes fora d'Espanya.

Any2019

interanual


Inversió en actius materials

La inversió en actius materials realitzada pels locals amb activitats de servicis situats en la Comunitat durant 2019 va ascendir a 2.718 milions d'euros. Les seccions d'activitat que més van invertir en actius materials van ser la del transport i emmagatzematge (H), la inversió de la qual va representar el 26,3 % del total del sector, i les activitats immobiliàries (L), amb un percentatge respecte del total del 28,0 %. En el primer cas, la inversió en actius materials ha decrescut en un 19,4 % respecte a l'any anterior i, en el segon cas, es va duplicar amb una taxa de creixement del 102,4 %.

D'altra banda, la taxa d'inversió (proporció que representa la inversió en actius materials i intangibles respecte al valor afegit a cost dels factors) del sector servicis en 2019 va ser del 17,0 %. El valor d'aquest indicador és particularment alt en la secció d'activitats immobiliàries (L) on la inversió va representar el 51,8 % del valor afegit a cost dels factors generat en 2019. En l'altre extrem es troben les activitats professionals, científiques i tècniques (secció M) i la reparació d'ordinadors, efectes personals i articles d'ús domèstic (divisió 95) amb taxes d'inversió baixes del 8,9 % i el 6,6 % respectivament.

Inversió en actius materials
per seccions d'activitat. Any 2019

  Comunitat Valenciana
   Milions
d'euros 
 % sobre
el total 
Total 2.718.027 100,0
H Transport i emmagatzematge 715.976 26,3
I Hostaleria 286.221 10,5
J Informació i comunicacions 193.437 7,1
L Activitats immobiliàries 761.423 28,0
M Activitats professionals, científiques i tècniques 225.521 8,3
N Activitats administratives i servicis auxiliars 529.799 19,5
95 Reparació d'ordinadors, efectes personals i articles d'ús domèstic 5.651 0,2


Resultats per grandària de l'empresa

A causa de les característiques de la mostra del sector servicis, només es poden establir tipologies basades en la grandària sobre la mostra d'empreses i no sobre la mostra de locals. L'estudi de la població d'empreses amb seu en la Comunitat sobre la base de la seua grandària en nombre de persones ocupades, indica que, en 2019, un 91,6 % d'aquestes tenia un nombre de persones ocupades igual a 9 o inferior. En concret, les empreses amb 0 o 1 persones ocupades van suposar el 58,1 % del total. Aquestes dues tipologies tan freqüents van generar el 34,7 % de la xifra de negocis del sector i van ocupar el 45,8 % de les persones ocupades.

En l'altre extrem de la classificació per grandària considerada, les empreses més grans, les que tenen 50 o més persones ocupades, van representar el 2,9 % del total i van generar el 42,4 % de xifra de negocis amb un 34,4 % del personal ocupat total.

Les tipologies intermèdies (entre 10 i 49 persones ocupades) van generar conjuntament un 22,8 % de la xifra de negocis, encara que amb una baixa implantació ja que representen el 5,5 % del total d'empreses en el sector.

Distribució (en percentatge) del nombre d'empreses, personal ocupat i
xifra de negocis per grandària de l'empresa.

Any2019

interanual


Pot obtindre`s informació més detallada en el portal estadístic de la Generalitat (Informació estadística > Accés temàtic > Servicis Sector servicis > Estadística estructural d'empreses: Sector servicis).Nota metodològica

"L'Estadística estructural d'empreses: sector servicis. Resultats per a la Comunitat Valenciana" (EEESCV) és una operació estadística de l'Institut Valencià d'Estadística que es basa en l'estadística estructural d'empreses: sector servicis (EEES), de l'Institut Nacional d'Estadística (INE). Les estadístiques estructurals d'empreses tenen com a fi proporcionar informació sobre les principals característiques econòmiques de les empreses. L'INE duu a terme anualment aquestes operacions per als sectors d'indústria, comerç i servicis, les quals es regeixen pel Reglament 295/2008 del Parlament i del Consell de la Unió Europea sobre les estadístiques estructurals d'empreses.

L'EEESCV proporciona, d'una banda, informació sobre les empreses amb seu central en la Comunitat Valenciana i també agregats regionalitzats sobre els locals o establiments amb activitats de servicis situats en aquesta amb independència de la ubicació de les empreses a les quals pertanyen. En tots dos casos, s'obtenen a partir d'una explotació ampliada de la mostra corresponent de la Comunitat Valenciana que, en el cas dels resultats sobre locals o establiments industrials, es limita a les cinc variables regionalitzades per la unitat que informa sobre el nombre de locals, xifra de negocis, personal ocupat mitjà, sous i salaris i inversió en actius materials.

La resta de resultats regionalitzats que es presenten en aquesta operació no deriven directament de l'EEES sinó que s'han estimat mitjançant una metodologia de tipus GREG que permet construir estimadors de variables referides a locals a partir de variables conegudes només a nivell d'empresa. Es pot consultar la metodologia d'aquesta operació per a una descripció més extensa d'aquest mètode.

11La població objecte d'estudi és el conjunt d'empreses l'activitat principal de les quals es descriu en les seccions H, I, J, L, M, N, R i S de la Classificació Nacional d'Activitats Econòmiques CNAE-2009. No obstant això, el disseny mostral utilitzat no permet publicar resultats per a la secció R ni la divisió 96 de la CNAE-2009 en l'àmbit territorial de la Comunitat Valenciana.