ÚLTIMES XIFRES
27 d'agost de 2020ENQUESTA INDUSTRIAL DE PRODUCTES
RESULTATS PER A LA COMUNITAT VALENCIANA, 2019
(dades provisionals)

Resultats per sectors d'activitat (1)


La variació de la xifra de vendes respecte a l'any passat en el conjunt de la indústria manufacturera i la de producció d'electricitat, gas i vapor (seccions C i D de la CNAE-09 excepte excepcions recollides en la metodologia) ha sigut del 4,0%.

Els principals sectors, quant a la xifra de vendes, han sigut Vehicles de motor i els seus components (15,8%), Química i productes farmacèutics (9,7%), Refinació; energia i aigua (8,0%), Taulells (7,1%), Productes metàl.lics (5,5%) i Cautxú i plàstic (5,5%). Aquests sis sectors destacats acumulen el 51,6% de la dada de vendes totals proporcionada per aquesta enquesta.

Quatre dels sis sectors anteriors han experimentat una evolució positiva respecte de 2018, llevat del sector de Vehicles de motor i els seus components, que disminueix un 0,1%, y el sector de Refinació; energia i aigua que, amb un descens del 7,4%, és un dels sectors que més caiguda ha experimentat.

Gràfic 1. Xifra de vendes per sectors d'activitat


producción

Dels 34 sectors publicats, 23 mostren una evolució positiva respecte al 2018. Els més rellevants en termes percentuals són: Altres productes minerals no metàl.lics (46,9%), Maquinària i equip (24,9%), Productes informàtics, electrònics i òptics (12,2%) i Begudes i tabac (11,7%).

Quadre 1. Principals resultats per sectors d'activitat ordenats segons la xifra de vendes


  Xifra de vendes
Milers d'euros % % variació
2018-2019
TOTAL
46.646.058
100,0 2,0
30. Vehicles de motor i els seus components 7.359.392 15,8 -0,1
18. Química i productes farmacèutics 4.531.340 9,7 1,0
01. Refinació; energia i agua (*) 3.751.569 8,0 -7,4
22. Taulells 3.328.815 7,1 3,9
26. Productes metàl.lics 2.575.733 5,5 3,8
19. Cautxú i plàstic 2.552.977 5,5 6,1
16. Paper i cartó 1.783.518 3,8 -0,5
04. Pesqueres i conserveres de fruites i hortalisses 1.755.172 3,8 10,2
07. Altres productes alimentaris 1.631.829 3,5 4,6
03. Càrnies 1.563.509 3,4 -2,3
06. Molineria, panaderia i pastes alimentàries 1.559.782 3,3 2,9
08. Begudes i tabac 1.558.451 3,3 11,7
14. Calçat 1.426.228 3,1 -5,6
25. Metal.lúrgia 1.407.214 3,0 -2,6
28. Material i equipament elèctric 1.341.096 2,9 24,9
29. Maquinària i equipament 1.254.698 2,7 -1,9
32. Mobles 859.480 1,8 5,7
35. Reparació i instal.lació de maquinària i equipament 853.819 1,8 4,6
11. Altres indústries tèxtils 786.258 1,7 -1,1
15. Fusta 704.212 1,5 5,1
23. Materials de construcció 628.370 1,3 11,2
05. Lactis 561.162 1,2 3,0
17. Arts gràfiques 456.988 1,0 2,0
09. Fibres, fils i teixits 415.044 0,9 -8,5
31. Altre material de transport 303.271 0,7 46,9
34. Manufactures diverses 295.299 0,6 4,6
24. Altres productes minerals no metàl.lics 284.939 0,5 -5,6
20. Vidre 240.967 0,5 3,2
27. Productes informàtics, electrònics i òptics 219.267 0,5 12,2
12. Confecció de peces de vestir 198.464 0,4 1,6
13. Adobament i articles en cuir 163.025 0,3 3,0
33. Jocs i joguets 139.199 0,3 1,3
10. Acabats tèxtils 89.706 0,2 1,1
21. Productes ceràmics 65.265 0,1 -3,2

  (*) Només s'inclou una part de la divisió 35 de la CNAE-09 i no s'inclou la divisió 36
  El sector 36, Sanejament, gestió de residus i descontaminació, no està cobert per aquesta operació.

Principals productes venuts


Prenent com a referència la classificació PRODCOM, la llista amb els deu productes que més s'han venut en 2019 i la dada dels quals no està subjecta a secret estadístic és la que apareix en el quadre 2. Els dos primers llocs són ocupats per Taulells i rajoles de ceràmica i Caixes de paper i cartó ondulat, amb un increment del primer del 4,1% i un descens del segon del 1,5%. Cal destacar l'augment produït en Altres begudes analcohòliques, grau alcohòlic volumètric <= 0,5% vol., sense greixos lactis: néctars (14,8%), que en 2019 ascendix fins a la tercera posició, i l'increment en Peces i accessoris de matèries plàstiques per a automòbils, tractors, cicles i altres vehicles terrestres (30,4%) i en Cacauets i fruits secs, sense closca (30,8%) que passen a formar part en 2019 del llistat en novena i desena posició, respectivament.

Quadre 2. Principals productes venuts segons la PRODCOM


Codi
PRODCOM
Descripció Valor
(Milers d'euros)
% var.
2019/2018
23311000 Taulells i rajoles de ceràmica 3.252.258 4,1
17211300 Caixes de paper i cartó ondulat 845.821 -1,5
11071950 Altres begudes analcohòliques, grau alcohòlic volumètric <= 0,5% vol., sense greixos lactis: néctars 613.834 14,8
25500009 Servicis de tall de metalls 608.398 5,7
15201352 Calçat de ciutat amb la part superior de cuir natural, per a dones, amb soles de cuir, cautxú o plàstic 601.475 -11,5
20302150 Composicions vitrificables, engalbes i preparats similars utilitzats en ceràmica, indústria del vidre, etc. 533.588 0,5
35111020 Electricitat tèrmica ordinària, centrals de PCCE (produïda a partir de combustibles fòsils, biomassa o residus)(*) 481.472 -8,3
20595994 Les altres preparacions químiques n.c.a.p. 431.902 4,8
22299160 Peces i accessoris de matèries plàstiques per a automòbils, tractors, cicles i altres vehicles terrestres 392.606 30,4
10392500 Cacauets i fruits secs, sense closca 392.180 30,8

  PCCE: Producció combinada de calor i electricitat.
  (*) La quantitat inclou la producció total generada durant l'any (vendes+reocupació).

Pot obtindre's informació més detallada en el portal estadístic de la Generalitat (Informació estadística > Accés temàtic > Indústria, Energia, Mineria i Construcció > Indústria > Enquesta Industrial Anual de Productes).

Aspectes metodològics


La Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball elabora l'Enquesta Industrial de Productes. Resultats per a la Comunitat Valenciana, 2019 a partir de la informació proporcionada per l'Institut Nacional d'Estadística (INE). Aquesta publicació ofereix el mesurament individualitzat de la producció, en unitats físiques i monetàries, dels principals productes industrials fabricats en l'àmbit regional durant 2019, sempre que ho permet la protecció del secret estadístic.

La població objecte d'estudi va dirigida als establiments industrials (amb independència de l'activitat principal de l'empresa a què pertanguen) necessaris per a cobrir el 90% de la producció de cada classe de la CNAE-09 (4 dígits). Per a cada una d'aquestes classes s'enquesten els establiments industrials pertanyents a empreses de 20 persones ocupades i més, però, per a certes classes (més del 50%), s'enquesten també els establiments industrials d'empreses amb menys de 20 persones ocupades a fi d'obtindre la cobertura fixada.

La informació objecte de l'enquesta es defineix principalment mitjançant la llista de productes PRODCOM, acrònim format amb les dues primeres síl.labes de PRODucció COMunitària i que consisteix en una llista de productes i serveis industrials harmonitzats amb la Classificació del Comerç Exterior o Nomenclatura Combinada de la Unió Europea. La llista PRODCOM europea comprén les indústries extractives i la indústria manufacturera (seccions B i C de la CNAE-09).

L'Enquesta Industrial de Productes inclou la indústria manufacturera i la producció d'electricitat, gas i vapor (seccions C i una part de la secció D de la CNAE-09), no cobreix:
- Les indústries extractives (secció B de la CNAE-09) estudiades pel Ministeri d'Indústria, Turisme i Comerç
- El processament de combustibles nuclears i el transport, distribució i comerç d'energia elèctrica i gas (no recollides en l'enquesta).

A fi d'adaptar la informació estadística oferida a les característiques pròpies del teixit productiu valencià, i mantindre, al seu torn, els criteris de coherència, homogeneïtat i comparabilitat de les xifres, la informació per sectors s'agrega utilitzant una classificació industrial pròpia, compatible amb la classificació nacional d'activitats econòmiques de 2009 (CNAE-09), que distingeix un total de 14 agrupacions d'activitat i 36 sectors industrials.

El nombre de productes investigats a la nostra Comunitat s'aproxima als 1.900, i s'han enquestat més de 6.500 establiments pertanyents a més de 6.200 empreses.

(1) Sectorització específica basada en la CNAE-09 del sector industrial descrita en la metodologia