ÚLTIMES XIFRES
27 d'octubre de 2023ENQUESTA INDUSTRIAL ANUAL DE PRODUCTES
RESULTATS PER A LA COMUNITAT VALENCIANA, 2022
(Dades provisionals)

El valor de les vendes de la producció pròpia efectuada pels establiments industrials(1) situats a la Comunitat Valenciana va ser de 65.060 milions d'euros en 2022, un 27,8% superior a la de l'any anterior. El 95,3 % de la xifra de vendes total correspon a la indústria manufacturera.

Les activitats de la indústria manufacturera que més van contribuir a les vendes de producció pròpia són la indústria de l'alimentació, les vendes de la qual representen el 15,6% del total, la fabricació de vehicles de motor, remolcs i semiremolcs i la fabricació d'altres productes minerals no metàl·lics, totes dues amb percentatges del 9,9% respecte del total, i la indústria química, amb un percentatge del 9,6%.

Un 27,2% del valor de les vendes de producció pròpia va correspondre a productes procedents d'activitats industrials manufactureres de nivell tecnològic alt o mitjà-alt.

La Comunitat Valenciana és la tercera comunitat autònoma quant a volum de vendes de producció pròpia de la indústria manufacturera, per darrere de Catalunya i d'Andalusia. Este volum de vendes en la Comunitat Valenciana va representar un 11,2% del total nacional.

Resultats segons activitat

Prenent com a referència les divisions d'activitat de la CNAE-09, les xifres de vendes de producció pròpia més elevades es van donar en la indústria de l'alimentació, on es van generar vendes per valor de 10.134 milions d'euros (un 15,6% del total), en la fabricació de vehicles de motor, remolcs i semiremolcs, les vendes dels quals van ser de 6.455 milions d'euros (9,9% del total), en la fabricació d'altres productes minerals no metàl·lics, amb unes vendes de 6.443 milions d'euros (9,9% del total), i en la indústria química, amb vendes que s'eleven a 6.214 milions d'euros (9,6% del total). Aquestes quatre divisions d'activitat han concentrat el 45,0% del total de les vendes de producció pròpia generades en l'àmbit estudiat per aquesta operació.

A un nivell més detallat, dins de les activitats de fabricació d'altres productes minerals no metàl·lics pot distingir-se la producció pròpia de taulells, les vendes dels quals van ascendir a 4.829 milions d'euros (un 7,4% del total). Així mateix, l'import de les vendes de producció pròpia realitzat per la indústria de l'alimentació es divideix en percentatges semblants entre la molineria, fleca i pastes alimentàries (4,3% del total), la indústria càrnia (3,5% del total), i la pesquera i conservera de fruites i hortalisses (3,9% del total).


producción

Resultats segons destinació econòmica dels béns

La classificació segons destí econòmic dels béns proporciona un desglossament coherent amb la CNAE-09 que agrega les diferents activitats industrials en funció de l'ús final dels seus productes. La major xifra de vendes de producció pròpia es dona en la categoria de béns intermedis que representa el 43,5% del total de les vendes. També presenten xifres de vendes rellevants la categoria de béns de consum no durador (22,9%) i la de béns d'equip (19,9%).


Quadre 1. Valor de les vendes de producció pròpia segons destí econòmic dels béns


  Vendes de producció pròpia
Milions d'euros %
TOTAL 65.060 100,0
Béns de consum durador 1.587 2,4
Béns de consum no durador 14.905 22,9
Béns d'equip 12.971 19,9
Béns intermedis 28.291 43,5
Energia(*) 7.307 11,2
  (*) No inclou les divisions 05, 06 i 36 de la CNAE-09 per quedar fora de l'àmbit d'aquesta operació.Resultats segons nivell tecnològic

La classificació d'activitats per nivell tecnològic agrupa les activitats de la indústria manufacturera en funció de la seua intensitat tecnològica en quatre nivells: baix, mig-baix, mig-alt i alt. Els resultats sobre la venda de producció pròpia proporcionats per l'enquesta industrial anual de productes en 2022 mostren que les activitats de nivell tecnològic alt i mig-alt van contribuir amb un 27,2% de la xifra de vendes total i amb el 28,6% del total de la indústria manufacturera. En el costat oposat, un 33,4% de les vendes totals de producció pròpia (el 35,1% de les vendes de la indústria manufacturera) van ser generades per activitats de nivell tecnològic baix.

producción

Pot obtindre's informació més detallada en el portal estadístic de la Generalitat (Informació estadística > Accés temàtic > Indústria, Energia, Mineria i Construcció > Indústria > Enquesta Industrial Anual de Productes).

Aspectes metodològics


L'Enquesta industrial anual de productes. Resultats per a la Comunitat Valenciana aporta informació estructural sobre la producció industrial realitzada en aquest àmbit. L'Institut Valencià d'Estadística elabora aquesta publicació a partir de les microdades de l'enquesta industrial anual de productes proporcionats per l'Institut Nacional d'Estadística.

Fins a l'any de referència 2020, l'EIAP es regia pel Reglament del Consell (EEC) núm. 3924/91 (Reglament PRODCOM) i el Reglament de la Comissió (EC) núm. 912/2004 on s'establien detalls de la seua execució. A partir de l'any de referència 2021, l'enquesta es regeix pel Reglament (UE) 2019/2152 del Parlament Europeu i del Consell de 27 de novembre de 2019 i pel Reglament d'Execució (UE) 2020/1197 de la Comissió de 30 de juliol de 2020. La nova reglamentació implica canvis en diversos aspectes metodològics que han ocasionat la ruptura de la sèrie anual i els detalls de la qual poden consultar-se en l'apartat metodològic d'aquesta publicació. Algunes característiques noves introduïdes són la consideració en exclusiva de la producció efectuada per establiments localitzats dins del territori nacional, el pas d'un mostreig per punt de tall a un altre de tipus probabilístic amb una cobertura del 100% de la producció i el mesurament de la producció a partir del concepte de producció pròpia.

La informació objecte de l'enquesta es defineix principalment mitjançant la llista de productes PRODCOM, acrònim format amb les dues primeres síl·labes de Producció Comunitària i que consisteix en una llista de productes i serveis industrials harmonitzats amb la Classificació del Comerç Exterior o Nomenclatura Combinada de la Unió Europea. Els quatre primers dígits de la llista PRODCOM coincideixen amb la Classificació Nacional d'Activitats Econòmiques de 2009 (CNAE-09) excepte en alguns casos molt concrets on la coincidència només arriba als tres primers dígits encara que es manté a quatre amb la NACE Rev.2.

L'EIAP cobreix les activitats industrials manufactureres (secció C de la CNAE-09 excepte el processament de combustibles nuclears) i la producció d'electricitat, gas i vapor (secció D de la CNAE-09 excepte el transport, distribució i comerç d'energia elèctrica i gas).

Es proporciona informació sobre classificacions d'activitat estàndard i també sobre altres classificacions industrials pròpies compatibles amb la CNAE-09 amb la finalitat d'adaptar la informació estadística oferida a les característiques pròpies del teixit productiu valencià i donar resultats coherents amb altres operacions estadístiques publicades per l'IVE.

El nombre de productes investigats en la nostra comunitat és del voltant de 1.800, enquestant-se més de 4.000 establiments pertanyents a aproximadament 3.900 empreses.

La primera publicació de dades de l'any de referència T té caràcter provisional. Amb la publicació de les dades de l'any T+1 (provisionals) es publiquen els de l'any T definitius. En general, la diferència entre les dades provisionals i definitives és d'escassa quantia.

(1) L'activitat industrial coberta per l'EIAP inclou la indústria manufacturera (secció C de la CNAE-09 excepte el processament de combustibles nuclears) i la producció d'electricitat, gas i vapor (secció D de la CNAE-09 excepte el transport, distribució i comerç d'energia elèctrica i gas).