ÚLTIMES XIFRES
18 de març de 2021ENQUESTA SOBRE INNOVACIÓ EN LES EMPRESES
RESULTATS PER A LA COMUNITAT VALENCIANA
2019
Principals variables


El nombre d'empreses1 amb seu en la Comunitat Valenciana que van realitzar activitats innovadores2 en 2019 és de 2.995, la qual cosa representa un 17,63% del total de les empreses. En el conjunt de l'Estat aquest mateix percentatge és del 16,41%.

Les despeses totals en activitats innovadores en 2019 han ascendit a 1.700,06 milions d'euros, xifra que suposa un 8,77% de les despeses en activitats innovadores per al total d'Espanya.

La variació anual del total d'empreses amb despesa en activitats innovadores ha sigut del 48,41%. La variació anual de les despeses en aquest tipus d'activitats ha sigut del 25,13%.

variación


Quadre 1. Principals variables sobre innovació en les empreses amb seu en la Comunitat Valenciana

2019
Comunitat Valenciana       Espanya       % Comunitat
Valenciana
/ Espanya
Empreses amb despesa en activitats innovadores2 l'any de referència 2.995   26.724   11,21  
% d'empreses amb activitats innovadores l'any de referència respecte al total 17,63   16,41   -  
Despeses en activitats innovadores l'any de referència (milers d'euros) 1.700.064   19.389.865   8,77  
Intensitat d'innovació l'any de referència (Despesa act. innovadores / Xifra de negocis) x 100 1,15   1,06   -  
Empreses innovadores3 l'any de referència i els dos anteriors 3.925   33.800   11,61  
% d'empreses innovadores l'any de referència i els dos anteriors 23,10   22,61   -  
Empreses innovadores de producte 2.011   17.079   11,77  
Empreses innovadores de procés de negoci 3.469   29.947   11,58  

1 L'àmbit poblacional s'estén a totes les empreses agrícoles, industrials, de construcció i de serveis amb almenys 10 persones ocupades remunerades.
2 Les activitats innovadores són aquelles activitats financeres, de desenvolupament i de comercialització, dutes a terme per l'empresa, que tenen per objectiu o han generat una innovació.
3 Una empresa innovadora és aquella que ha introduït una o més innovacions en el període d'observació.

.

La despesa en activitats innovadores en 2019 es distribueix com a índica el gràfic següent: el percentatge més elevat correspon a altres despeses d'innovació amb un 65,68% del total; el 30,19% correspon a I+D interna, i el 4,12% restant a adquisició d'I+D externa. La despesa en altres activitats innovadores comprén el cost laboral del personal intern treballant en innovació, altres despeses corrents (serveis, materials i subministraments) i les despeses de capital (en tots els casos anteriors, una vegada exclosa la despesa en I+D interna i externa).


Despesa en activitats innovadores 2019 (%)

actividades

La intensitat d'innovació de les empreses amb seu a la Comunitat Valenciana (definida com el percentatge de despeses en activitats innovadores en relació amb la xifra de negocis) ha sigut del 1,15%. Aquest percentatge és superior a la mitjana nacional que és de l'1,06% i col·loca a la Comunitat en una posició lleugerament avançada en el rànquing de comunitats autònomes.


Intensitat d'innovació en les empreses per comunitat autònoma en què se situa la seu social
(Despeses act. innovadores 2019/Xifra de negocis 2019) x 100

Intensidad de innovación por comunidad autónoma

D'altra banda, el percentatge d'empreses amb seu en la Comunitat Valenciana que han tingut despesa en activitats innovadores durant 2019 (17,63%) és també lleugerament superior a la mitjana nacional (16,41%).


% d'empreses amb despesa en activitats innovadores 2019 respecte al total

Intensidad de innovación por comunidad autónoma

Si considerem el període de referència 2017-2019, el 22,48% d'empreses amb seu a la Comunitat Valenciana són innovadores 3. Aquest mateix percentatge a nivell nacional és del 20,80%.

Resultats per sectors d'activitat


Hi ha diversos criteris que donen idea de l'esforç realitzat pels diferents sectors en innovació. En aquest informe es destaquen dos d'ells: el percentatge d'empreses innovadores del sector i la intensitat d'innovació, que posa en relació els recursos econòmics destinats a innovació amb la xifra de negocis generada pel sector.

Basant-se en el primer dels criteris anteriors, es presenten en el Quadre 2 aquells sectors en què el 30% o més de les empreses són innovadores.

S'observa que en el sector Química i productes farmacèutics és on més empreses han dut a terme alguna innovació de producte o de procés amb un 61,36% d'aquestes que, al seu torn, amb una inversió de 100,8 milions d'euros en activitats innovadores al llarg de 2018, han aconseguit una intensitat d'innovació de 2,01%, bastant per damunt de la intensitat mitjana global (1,15%). També hi ha un alt percentatge d'empreses innovadores en els sectors Material i equip elèctric, electrònic, informàtic i òptic (56,64%) i Material de transport (45,25%).

A més, pel costat de la despesa, com a norma general, els sectors esmentats en el quadre 2 presenten intensitats d'innovació per damunt de la mitjana (1,15%). Els sectors que destaquen són Material i equip elèctric, electrònic, informàtic i òptic amb una intensitat del 3,36%, Material de transport amb el 3,29% i Maquinària i equip amb el 2,09%.


Quadre 2. Principals variables de les empreses amb seu en la Comunitat Valenciana per sectors d'activitat

Empreses innovadores
2017-2019
Despeses en activitats innovadores 2019 Intensitat
d'innovació (%)
Nombre% empreses innovadores
/total empreses
Milers d'euros% respecte del total
Total empreses 3.925   23,10   1.700.064   100,0   1,15  
Química i productes farmacèutics 148   61,36   100.782   5,93   2,01  
Material i equip elèctric, electrònic, informàtic i òptic 64   56,64   35.786   2,10   3,36  
Material de transport 33   45,25   56.405   3,32   3,29  
Cautxú i plàstic 120   35,68   47.899   2,82   1,43  
Maquinària i equip 92   33,75   36.293   2,13   2,09  
Fusta; paper i cartró; arts gràfiques 146   32,55   38.516   2,27   1,20  
Alimentació, begudes i tabac 183   31,75   61.703   3,63   0,69  

Pot obtindre's informació més detallada en el portal estadístic de la Generalitat (Ciència i tecnologia > Investigació, desenvolupament i innovació > Enquesta sobre innovació en les empreses >Resultats per a la Comunitat Valenciana)

Aspectes metodològics


Conforme a l'últim Pla valencià d'estadística vigent, la Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball ha publicat la Enquesta sobre innovació en les empreses. Resultats per a la Comunitat Valenciana 2019. Aquesta publicació consisteix en una explotació estadística ampliada dels resultats per a l'àmbit de la Comunitat Valenciana de l'Enquesta d'Innovació en les Empreses que ofereix l'Institut Nacional d'Estadística (INE) referida a l'any 2019. L'ampliació esmentada consisteix en una major desagregació de la informació, la qual es proporciona per a diferents tipologies d'empresa (segons grandària o activitat).Les agrupacions d'activitat esmentades estan especificades en les notes metodològiques d'aquesta publicació.

Aquesta investigació estadística va dirigida a una mostra d'empreses de 10 o més assalariats dels sectors agrícola, industrial, de la construcció i de serveis.

Una innovació és un producte o procés de negoci nou o millorat (o una combinació de tots dos) que difereix significativament dels productes o processos de negoci previs de l'empresa i que ha sigut introduït en el mercat o implementat en l'empresa. A partir de 2018 s'elimina la distinció entre innovacions tecnològiques i no tecnològiques.

Una empresa innovadora és aquella que ha introduït una o més innovacions en el període d'observació. Tant si la innovació és responsabilitat de l'empresa individualment com si ha sigut una responsabilitat compartida amb una altra.

Les activitats innovadores són aquelles activitats financeres, de desenvolupament i de comercialització, dutes a terme per l'empresa, que tenen per objectiu, o han generat una innovació. Les activitats innovadores poden resultar en una innovació, ser posposades o abandonades; ser dutes a terme dins de l'empresa, contractar-se a tercers o una combinació de tots dos i, d'altra banda, poden generar coneixement o informació encara que no s'introduïsca cap innovació en el període. Es consideren les següents activitats: investigació i desenvolupament experimental (I+D) interna, adquisició d'I+D (o I+D externa) i altres activitats d'innovació (enginyeria, disseny i altres activitats creatives; màrqueting i creació de marca; activitats relacionades amb els drets de propietat intel·lectual; activitats relacionades amb la formació del personal; desenvolupament del programari i activitats relacionades amb el treball de bases de dades i, finalment, activitats relacionades amb l'adquisició o lloguer de béns tangibles).

A partir de l'any de referència 2018 l'Enquesta d'innovació en les empreses es basa en la quarta edició del Manual d'Oslo la qual cosa ha ocasionat la ruptura de la sèrie de resultats.

La publicació s'estructura en tres taules. Les taules primera i segona proporcionen informació sobre la innovació desenvolupada per les empreses amb seu en la Comunitat Valenciana segons la seua grandària en nombre de persones ocupades o bé segons el sector d'activitat en què s'enquadren. La tercera taula conté la dada de la despesa realitzada en els diferents sectors d'activitat pels establiments situats en la Comunitat amb independència de la ubicació de la seu de l'empresa a la qual pertanyen, això a partir de la corresponent variable de despesa regionalitzada.

La publicació presenta també un annex en el qual s'ofereixen els coeficients de variació de les principals estimacions mostrades en les taules de resultats.