ÚLTIMES XIFRES
29 d’abril de 2021


Enquesta de població activa (EPA)
Comunitat Valenciana

Primer trimestre de 2021

Adaptació de l'Enquesta de Població Activa al nou reglament europeu. Primer trimestre de 2021

L'entrada en vigor del Reglament (UE) 2019/1700 del Parlament Europeu i del Consell de 10 d'octubre de 2019, pel qual s'estableix un marc comú per a les enquestes a llars, i del Reglament d'Execució (UE) 2019/2240 de 16 de desembre de 2019, així com altres Reglaments Delegats i d'Execució pels quals s'estableixen les variables a analitzar, les definicions a utilitzar i les periodicitats per a cadascuna de les variables de l'Enquesta de Força de Treball (EFT) europea afecten la informació que cal proporcionar a partir del primer trimestre de 2021.

Atés que l'Enquesta de Població Activa (EPA) és l'operació que recapta la informació necessària per a obtindre les variables exigides en l'EFT, hi ha hagut que realitzar les oportunes adaptacions per a poder donar resposta als nous requeriments d'informació en 2021.

A causa de la introducció d'aquests canvis en l'EPA, és possible que alguns dels resultats més detallats d'aquest primer trimestre puguen tindre variacions quan es difonguen els dels pròxims trimestres.

Efectes del COVID-19 en l'EPA d'aquest trimestre

• Els resultats de l'EPA del primer trimestre de 2021 continuen reflectint la situació derivada de la pandèmia i el seu efecte en el mercat de treball.

• Els ocupats absents del seu ús en la setmana de referència han passat de 178.000 en el quart trimestre de l'any anterior a 203.900 en el primer d'enguany. Aquest increment es deu principalment a les absències de l'ocupació per ERTO i atur parcial per raons tècniques o econòmiques, que en el primer trimestre de 2021 han augmentat en 12.300 seguits a per absències per malaltia, 8.100 més. Així, les hores efectives de treball realitzades han augmentat un 5,62% respecte al quart trimestre de 2020, enfront del descens del 1,56% d'Espanya.

• Des de les últimes setmanes del primer trimestre de 2020, s'ha produït una disminució en la grandària mostral de les primeres entrevistes, per la qual cosa la precisió de les estimacions més desagregades pot ser inferior a l'habitual.

PRINCIPALS RESULTATS

• L’ocupació disminueix en 40.200 persones respecte al trimestre anterior fins a situar-se en 1.993.800 persones ocupades.

• L’activitat baixa aquest trimestre en 43.900 situant-se en 2.388.000 persones.

• El nombre de persones desocupades disminueix en 3.700 i se situa en 394.300.


• La taxa d’activitat disminueix en 1,1 punts fins al 56,4%.

• La taxa d’ocupació disminueix en 1,0 punts i arriba al 47,1%.

• La taxa de desocupació augmenta en 0,1 punts fins al 16,5%.


• El nombre d’hòmens ocupats disminueix en 19.000 i el de dones en 21.200.

• El nombre d’hòmens desocupats augmenta en 3.700, quedant-se en 193.500 i el de dones disminueix en 7.500, per a quedar-se en 200.700.

• L’ocupació disminueix en 1.200 persones en el sector Construcció en 15.100 en el sector Indústria, i en 25.900 en el sector Servicis, i augmenta en 2.000 persones en el sector Agricultura.


• Les persones assalariades amb contracte indefinit disminueixen en 20.800 i les assalariades amb contracte temporal en 22.700.


• El nombre de llars amb tots els seus membres actius en desocupació augmenten en 1.600 i se situa en 143.600 llars.


• Per províncies, la taxa de desocupació en Alacant es del 19,2%, 15,9% en Castelló i 14,8% en València.

• La taxa de desocupació augmenta respecte el trimestre anterior en Castelló en 1,7 punts i en València en 0,1 punts, i disminueix en Alacant en 0,2.


Ocupació i taxa d’ocupació

L’ocupació disminueix en 40.200 persones respecte al trimestre anterior (-1,97%), fins a situar-se en 1.993.800 ocupats. Al llarg d’un any, l’ocupació baixa en 80.500 persones, la qual cosa representa una taxa interanual de variació de l’ocupació del -3,88%.

Pel que fa a Espanya, l'ocupació és de 19.206.800 persones, disminuint en 137.500 (-0,71%) respecte al trimestre anterior, i en -474.500 (-2,41%) respecte al mateix trimestre de l'any anterior.

La taxa d’ocupació de la Comunitat Valenciana se situa aquest trimestre en el 47,1%, 1,0 punts menys que el trimestre anterior i 2,2 punts menys respecte al mateix trimestre de l’any anterior.

Desocupació i taxa de desocupació

El nombre de persones desocupades disminueix en 3.700 (-0,94%) respecte al trimestre anterior i se sitúa en 394.300. Respecte al mateix trimestre de l’any anterior el nombre de persones desocupades ha augmentat en 45.600, el que representa una taxa interanual de variació de la desocupació del 13,07%.

La taxa de desocupació de la Comunitat Valenciana se situa en el primer trimestre en el 16,5% de la población activa, 2,1 punts més que fa un any i 0,1 punts més que el trimestre anterior. La de hòmens es del 15,2%, 0,5 punts més que el trimestre anterior i la de dones es del 18,1%, ha baixat 0,2 punts respecte al trimestre anterior.

A Espanya, la taxa de desocupació en el primer trimestre de 2021 és del 15,98%, 0,14 punts menys que en el trimestre anterior i 1,58 punts més que el mateix trimestre de l'any anterior.

Actius i taxa d’activitat

El nombre de persones actives baixa aquest trimestre en 43.900 (-1,81%) situant-se en 2.388.000 persones. Respecte al mateix trimestre de l’any anterior descendeixen en 34.900 (-1,44%) .

El 56,4% de la població de 16 i més anys es activa. La taxa d’activitat disminueix 1,1 punts aquest trimestre i se situa 1,2 punts per davall de la del mateix trimestre de l’any anterior. La de hòmens es del 61,7%, amb el que disminueix 0,9 punts respecte al trimestre anterior, i la de dones es del 51,4%, 1,4 punts menys que el trimestre anterior.

Per a este mateix trimestre, a Espanya la taxa d'activitat és del 57,69%, 0,5 punts menys que en el trimestre anterior i 0,49 punts menys que fa un any.

Indicadors addicionals sobre l'evolució trimestral de l'EPA

Donades les circumstàncies tan especials sobrevingudes a causa de la crisi de la COVID-19, s'ha estimat convenient afegir en aquest document alguns resultats que permeten conéixer millor l'esdevingut en el mercat laboral.

El volum d'hores de treball en el quart trimestre de 2020 ha augmentat un 5,62% respecte del trimestre anterior enfront del descens del 1,56% d'Espanya.

Els ocupats que no han treballat en la setmana de referència a causa d'atur parcial per raons tècniques o econòmiques o expedient de regulació d'ocupació han augmentat aquest trimestre en 12.300 persones.

Variació trimestral dels ocupats que no han treballat en la setmana de referència a causa d'atur parcial per raons tècniques o econòmiques o expedient de regulació d'ocupació.
Milers (1r trimestre de cada any sobre el 4t de l'any anterior)

Desocupats raons tècniques

Llars

En aquest trimestre 143.600 llars de la Comunitat Valenciana tenen a tots els seus membres actius desocupats. El percentatge de llars amb tots els seus membres actius en la desocupació augmenta 0,1 punts respecte al trimestre anterior fins a situar-se en el 7,0% del total. Respecte al mateix trimestre de l’ani anterior l’increment produït és de 1,7 punts.

A Espanya, el nombre de llars amb tots els seus actius desocupats se situa en 1.226.200, el que representa el 6,5% del total.RESULTATS PROVINCIALS

L’ocupació disminueix en Alacant amb 16.600 persones ocupades menys, en Castelló amb 14.700 i en València amb 8.900, (-2,27%, -6,12% i -0,84% de variació respecte del trimestre anterior respectivament).

El nombre de persones desocupades augmenta en 3.000 en la província de Castelló (7,69% de variació respecte al trimestre anterior), no varia enla província de València i disminueix en 6.700 en la d'Alacant (-3,79% de variació respecte al trimestre anterior).

La taxa de desocupació en Alacant es del 19,2%, del 15,9% en Castelló i del 14,8% en València. Açò suposa un descens sobre el trimestre anterior de 0,2 punts en la província de Alacant i un increment de 0,1 punts i 1,7 punts en València i Castelló respectivament.

El nombre de persones actives disminueix en 23.300, 11.600 i 9.000 persones actives en Alacant, Castelló i València respectivament). respecte al trimestre anterior. La taxa d’activitat disminueix en València, situant-se en 57,5% (0,4 punts menys respecte al trimestre anterior), en el 55,3% en Alacant (1,7 punts menys) i fins al 55,5% en Castelló (2,5 punts menys).COMUNITAT VALENCIANA Primer trimestre
de 2021
Variació sobre el trimestre
anterior
Variació sobre igual
trimestre de l'any anterior
Absoluta % Absoluta %
AMBDÓS SEXES POBLACIÓ DE 16 I MÉS ANYS 4.232,4 7,6 0,18 25,1 0,60
 Actives 2.388,0 -43,9 -1,81 -34,9 -1,44
  Ocupades 1.993,8 -40,2 -1,97 -80,5 -3,88
  Desocupades 394,3 -3,7 -0,94 45,6 13,07
 Inactives 1.844,4 51,5 2,87 60,0 3,36
-Taxa d'activitat 56,4 -1,1 - -1,2 -
-Taxa d'ocupació 47,1 -1,0 - -2,2 -
-Taxa de desocupació 16,5 0,1 - 2,1 -
HÒMENS POBLACIÓ DE 16 I MÉS ANYS 2.068,3 6,0 0,29 13,6 0,66
 Actius 1.276,5 -15,2 -1,18 -44,3 -3,36
  Ocupats 1.083,0 -19,0 -1,72 -66,6 -5,79
  Desocupats 193,5 3,7 1,97 22,3 12,99
 Inactius 791,8 21,2 2,75 57,9 7,89
-Taxa d'activitat 61,7 -0,9 - -2,6 -
-Taxa d'ocupació 52,4 -1,1 - -3,6 -
-Taxa de desocupació 15,2 0,5 - 2,2 -
DONES POBLACIÓ DE 16 I MÉS ANYS 2.164,1 1,6 0,07 11,5 0,53
 Actives 1.111,5 -28,7 -2,51 9,4 0,85
  Ocupades 910,8 -21,2 -2,27 -13,9 -1,51
  Desocupades 200,7 -7,5 -3,59 23,3 13,15
 Inactives 1.052,6 30,2 2,96 2,1 0,20
-Taxa d'activitat 51,4 -1,4 - 0,2 -
-Taxa d'ocupació 42,1 -1,0 - -0,9 -
-Taxa de desocupació 18,1 -0,2 - 2,0 -
Unitats: Milers de persones i percentatge (%)ALACANT Primer trimestre
de 2021
Variació sobre el trimestre
anterior
Variació sobre igual
trimestre de l'any anterior
Absoluta % Absoluta %
AMBDÓS SEXES POBLACIÓ DE 16 I MÉS ANYS 1.597,5 7,2 0,45 15,0 0,95
 Actives 883,0 -23,3 -2,57 -12,2 -1,36
  Ocupades 713,7 -16,6 -2,27 -47,1 -6,19
  Desocupades 169,3 -6,7 -3,79 34,9 25,99
 Inactives 714,5 30,5 4,46 27,2 3,96
-Taxa d'activitat 55,3 -1,7 - -1,3 -
-Taxa d'ocupació 44,7 -1,2 - -3,4 -
-Taxa de desocupació 19,2 -0,2 - 4,2 -
HÒMENS POBLACIÓ DE 16 I MÉS ANYS 787,7 5,0 0,64 8,3 1,07
 Actius 480,9 -9,6 -1,96 -17,9 -3,59
  Ocupats 395,2 -9,7 -2,39 -36,4 -8,44
  Desocupats 85,7 0,1 0,09 18,5 27,57
 Inactius 306,9 14,6 5,01 26,3 9,36
-Taxa d'activitat 61,0 -1,6 - -3,0 -
-Taxa d'ocupació 50,2 -1,6 - -5,2 -
-Taxa de desocupació 17,8 0,4 - 4,3 -
DONES POBLACIÓ DE 16 I MÉS ANYS 809,8 2,2 0,27 6,7 0,83
 Actives 402,1 -13,7 -3,29 5,8 1,45
  Ocupades 318,5 -6,9 -2,13 -10,6 -3,23
  Desocupades 83,6 -6,7 -7,46 16,4 24,40
 Inactives 407,7 15,8 4,04 0,9 0,23
-Taxa d'activitat 49,7 -1,8 - 0,3 -
-Taxa d'ocupació 39,3 -1,0 - -1,7 -
-Taxa de desocupació 20,8 -0,9 - 3,8 -
Unitats: Milers de persones i percentatge (%)CASTELLÓ Primer trimestre
de 2021
Variació sobre el trimestre
anterior
Variació sobre igual
trimestre de l'any anterior
Absoluta % Absoluta %
AMBDÓS SEXES POBLACIÓ DE 16 I MÉS ANYS 481,5 0,3 0,06 3,2 0,67
 Actives 267,5 -11,6 -4,17 -12,7 -4,52
  Ocupades 225,0 -14,7 -6,12 -16,4 -6,80
  Desocupades 42,4 3,0 7,69 3,7 9,69
 Inactives 214,0 11,9 5,90 15,8 8,00
-Taxa d'activitat 55,5 -2,5 - -3,0 -
-Taxa d'ocupació 46,7 -3,1 - -3,7 -
-Taxa de desocupació 15,9 1,7 - 2,0 -
HÒMENS POBLACIÓ DE 16 I MÉS ANYS 237,1 0,6 0,27 2,0 0,86
 Actius 145,6 -1,8 -1,22 -6,5 -4,25
  Ocupats 124,0 -3,6 -2,81 -8,9 -6,73
  Desocupats 21,7 1,8 9,02 2,5 12,94
 Inactius 91,5 2,4 2,73 8,5 10,22
-Taxa d'activitat 61,4 -0,9 - -3,3 -
-Taxa d'ocupació 52,3 -1,7 - -4,3 -
-Taxa de desocupació 14,9 1,4 - 2,3 -
DONES POBLACIÓ DE 16 I MÉS ANYS 244,4 -0,3 -0,14 1,2 0,48
 Actives 121,8 -9,8 -7,48 -6,2 -4,84
  Ocupades 101,1 -11,1 -9,88 -7,5 -6,88
  Desocupades 20,8 1,2 6,34 1,3 6,51
 Inactives 122,5 9,5 8,40 7,4 6,40
-Taxa d'activitat 49,9 -4,0 - -2,8 -
-Taxa d'ocupació 41,4 -4,5 - -3,3 -
-Taxa de desocupació 17,1 2,2 - 1,8 -
Unitats: Milers de persones i percentatge (%)VALÈNCIA Primer trimestre
de 2021
Variació sobre el trimestre
anterior
Variació sobre igual
trimestre de l'any anterior
Absoluta % Absoluta %
AMBDÓS SEXES POBLACIÓ DE 16 I MÉS ANYS 2.153,4 0,0 0,00 6,8 0,32
 Actives 1.237,6 -9,0 -0,72 -10,1 -0,81
  Ocupades 1.055,0 -8,9 -0,84 -17,0 -1,59
  Desocupades 182,6 -0,1 -0,06 6,9 3,94
 Inactives 915,8 9,1 1,00 17,0 1,89
-Taxa d'activitat 57,5 -0,4 - -0,7 -
-Taxa d'ocupació 92,6 43,2 - 42,6 -
-Taxa de desocupació 14,8 0,1 - 0,7 -
HÒMENS POBLACIÓ DE 16 I MÉS ANYS 1.043,5 0,3 0,03 3,2 0,31
 Actius 650,0 -3,8 -0,59 -19,9 -2,98
  Ocupats 563,8 -5,7 -1,00 -21,2 -3,62
  Desocupats 86,2 1,9 2,21 1,3 1,47
 Inactius 393,4 4,2 1,07 23,2 6,26
-Taxa d'activitat 62,3 -0,4 - -2,1 -
-Taxa d'ocupació 54,0 -0,6 - -2,2 -
-Taxa de desocupació 13,3 0,4 - 0,6 -
DONES POBLACIÓ DE 16 I MÉS ANYS 1.109,9 -0,3 -0,02 3,6 0,33
 Actives 587,5 -5,2 -0,87 9,8 1,70
  Ocupades 491,2 -3,2 -0,64 4,2 0,85
  Desocupades 96,4 -2,0 -2,02 5,7 6,25
 Inactives 522,4 4,9 0,95 -6,2 -1,18
-Taxa d'activitat 52,9 -0,5 - 0,7 -
-Taxa d'ocupació 44,3 -0,3 - 0,2 -
-Taxa de desocupació 16,4 -0,2 - 0,7 -
Unitats: Milers de persones i percentatge (%)


Taxa d'activitat

Taxa de desocupació


Evolució persones ocupades i desocupades


Annex de taulesNOTES METODOLÒGIQUES

L'Enquesta de població activa és una operació per mostreig, de periodicitat trimestral, que té com a objectiu mesurar les principals variables del mercat de treball pel que fa al seu component humana.

Promoguda i executada per l'Institut Nacional d'Estadística, la Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball elabora una explotació ampliada per a l'àmbit de la Comunitat Valenciana, a partir de les, aproximadament, 5.500 llars entrevistades en les tres províncies.

A partir del primer trimestre de 2008, les variables de l'EPA relatives a la branca d'activitat es codifiquen segons la Classificació Nacional d'Activitats Econòmiques 2009 (CNAE-2009), aprovada en el Reial Decret 475/2007, de 13 d'abril (BOE núm. 102, de 28 d'abril), en substitució de la CNAE-93 Rev.1 utilitzada fins a la data. Aquest canvi fa que les dades classificades segons esta nova codificació no puguen ser comparades directament amb les publicades en trimestres anteriors.

A partir del primer trimestre de 2011, la variable “tipus d'ocupació” es codifica segons la Classificació Nacional d'Ocupacions (CNO-2011), aprovada en el Reial Decret 1591/2010, de 26 de novembre (BOE núm. 306, de 17 de desembre), en substitució de la CNO-94 utilitzada fins a la data. Aquest canvi fa que les dades classificades segons esta nova codificació no puguen ser comparades directament amb les publicades en els trimestres anteriors.

A partir del primer trimestre de 2014, es produeix un canvi en la base poblacional en l'EPA que consistix en la incorporació i actualització de les noves sèries de població i llars derivades del Cens de població i vivendes de 2011, en substitució de les que s'estaven utilitzant fins a eixe moment, basades en el cens de 2001.

Ressenya dels canvis EPA 2021 per a la seua adaptació al nou reglament europeu

Les principals modificacions introduïdes en l'EPA en el primer trimestre de 2021, a conseqüència de la modificació de la legislació europea que regula aquest tipus d'enquestes (Reglament (UE) 2019/1700 del Parlament Europeu i del Consell i reglaments derivats d'aquest), són les següents:

 • Possibilitat que hi haja més d'una llar en el mateix habitatge.
 • Ampliació d'informació per a les persones de 15 anys.
 • Modificació gradual (en 12 trimestres) del disseny mostral, ampliant el nombre de seccions de la mostra i disminuint el nombre mitjà d'habitatges per secció a entrevistar. Introducció d'un factor d'elevació únic per llar. Consideració de grups quinquennals estrictes en la reponderació. Harmonització de l'estratificació i del marc d'habitatges amb la resta d'enquestes a llars de l'INE.
 • Disminució de la càrrega de resposta per a les persones inactives de 70 o més anys i per a la població major de 89 anys.
 • Potenciació de les entrevistes telefòniques, fins i tot en el primer contacte amb les llars.
 • Nous criteris de classificació de les persones absents de la seua ocupació.
 • Modificació de la definició d'ajuda familiar.
 • Reformulació de la pregunta sobre mètodes de cerca d'ocupació.
 • Noves variables, adaptació de les existents i canvis en la seua periodicitat, supressió d'altres variables.

No s'han detectat efectes significatius en la continuïtat de les principals sèries de resultats a conseqüència d'aquests canvis.

Pot obtindre's informació més detallada en la pàgina web del portal estadístic de la Generalitat:

Enquesta de població activa (EPA)