ÚLTIMES XIFRES
27 d’octubre de 2022


Enquesta de població activa (EPA)
Comunitat Valenciana

Tercer trimestre de 2022

PRINCIPALS RESULTATS

• L’ocupació augmenta en 23.300 persones respecte al trimestre anterior fins a situar-se en 2.191.200 persones ocupades. En termes desestacionalitzats la variació trimestral és a penes del 0,06%.

• L’activitat puja aquest trimestre en 46.600 situant-se en 2.533.100 persones.

• El nombre de persones desocupades augmenta en 23.300 i se situa en 341.900. En termes desestacionalitzats la variació trimestral és del 3,78%.


• La taxa d’activitat augmenta en 0,8 punts fins al 59,0%.

• La taxa d’ocupació augmenta en 0,3 punts i arriba al 51,0%.

• La taxa de desocupació augmenta en 0,7 punts fins al 13,5%.


• El nombre d’hòmens ocupats augmenta en 28.100 i el de dones disminueix en 4.800.

• El nombre d’hòmens desocupats disminueix en 500, quedant-se en 147.600 i el de dones augmenta en 23.700, per a quedar-se en 194.300.

• L’ocupació augmenta en 13.400 persones en el sector Indústria, en 10.300 en el sector Servicis, i en 9.200 en el sector Construcció i disminueix en 9.500 persones en el sector Agricultura.


• Les persones assalariades amb contracte indefinit augmenten en 72.500 i les assalariades amb contracte temporal disminueixen en 55.000.


• El nombre de llars amb tots els seus membres actius en desocupació augmenten en 11.300 i se situa en 120.600 llars.


• Per províncies, la taxa de desocupació en Alacant es del 13,6%, 11,8% en Castelló i 13,8% en València.

• La taxa de desocupació augmenta respecte el trimestre anterior en València en 1,4 punts i en Castelló en 1,2 punts, i disminueix en Alacant en 0,5.Evolució persones ocupades i desocupades

Ocupació i taxa d’ocupació

L’ocupació augmenta en 23.300 persones respecte al trimestre anterior (1,08%), fins a situar-se en 2.191.200 ocupats. Al llarg d’un any, l’ocupació ha augmentat en 107.700 persones, la qual cosa representa una taxa interanual de variació de l’ocupació del 5,17%.

Pel que fa a Espanya, l'ocupació és de 20.545.700 persones, augmentant en 77.700 (0,38%) respecte al trimestre anterior, i en 514.700 (2,57%) respecte al mateix trimestre de l'any anterior.

La taxa d’ocupació de la Comunitat Valenciana se situa aquest trimestre en el 51,0%, 0,3 punts més que el trimestre anterior i augmenta 2,0 punts respecte al mateix trimestre de l’any anterior.Taxa d'ocupació

Desocupació i taxa de desocupació

El nombre de persones desocupades augmenta en 23.300 (7,30%) respecte al trimestre anterior i se sitúa en 341.900. Respecte al mateix trimestre de l’any anterior nombre de persones desocupades ha disminuit en 58.700, el que representa una taxa interanual de variació de la desocupació del -14,65%.

La taxa de desocupació de la Comunitat Valenciana se situa en el tercer trimestre en el 13,5% de la población activa, 2,6 punts menys que fa un any i 0,7 punts més que el trimestre anterior. La de hòmens es del 10,9%, 0,3 punts menys que el trimestre anterior i la de dones es del 16,4%, ha augmentat 1,8 punts respecte al trimestre anterior.

A Espanya, la taxa de desocupació en el tercer trimestre de 2022 és del 12,78%, 0,20 punts més que en el trimestre anterior i 1,90 punts menys que el mateix trimestre de l'any anterior.Taxa de desocupació

Actius i taxa d’activitat

El nombre de persones actives puja aquest trimestre en 46.600 (1,87%) situant-se en 2.533.100 persones. Respecte al mateix trimestre de l’any anterior augmenten en 49.100 (1,97%) .

El 59,0% de la població de 16 i més anys es activa. La taxa d’activitat augmenta 0,8 punts aquest trimestre i se situa 0,5 punts per damunt de la del mateix trimestre de l’any anterior. La de hòmens es del 64,5%, amb el que augmenta 1,0 punts respecte al trimestre anterior, i la de dones es del 53,7%, 0,6 punts més que el trimestre anterior.

Per a este mateix trimestre, a Espanya la taxa d'activitat és del 75,59%, 0,17 punts més que en el trimestre anterior i 0,24 punts menys que fa un any.
Taxa d'activitat

Llars

En aquest trimestre 120.600 llars de la Comunitat Valenciana tenen a tots els seus membres actius desocupats. El percentatge de llars amb tots els seus membres actius en la desocupació augmenta 0,5 punts respecte al trimestre anterior fins a situar-se en el 5,8% del total. Respecte al mateix trimestre de l’any anterior el descens produït és de 1,0 punts.

A Espanya, el nombre de llars amb tots els seus actius desocupats se situa en 977.400, el que representa el 5,1% del total.

Series desestacionalitzades

L’ocupació corregida d’efectes estacionals i de calendari presenta una taxa de variació trimestral a penes del 0,06%.
La variació en el nombre de desocupats és del 3,78%.


Taxes desestacionalitzades


RESULTATS PROVINCIALS

L’ocupació augmenta en Alacant amb 22.800, i a penes varia en València (200 més) i Castelló (400), (2,88%, 0,01% i 0,15% de variació respecte del trimestre anterior respectivament).

El nombre de persones desocupades disminueix en 1.900 en la província de Alacant (-1,49% de variació respecte al trimestre anterior), i augmenta en 4.000 i 21.200 en las províncias de Castelló i València (13,45% i 13,34% de variació respecte al trimestre anterior respectivament).

La taxa de desocupació en Alacant es del 13,6%, del 11,8% en Castelló i del 13,8% en València. Açò suposa un descens sobre el trimestre anterior de 0,5 punts en la província de Alacant i un increment de 1,2 punts i 1,4 punts en Castelló i València respectivament.

El nombre de persones actives augmenta en Castelló (4.400 persones actives més), Alacant (20.800 persones actives més) i València (21.400 persones actives més) respecte al trimestre anterior. La taxa d’activitat augmenta en Alacant, situant-se en 58,1% (1,1 punts més respecte al trimestre anterior), en el 58,1% en Castelló (0,7 punts més) i fins al 59,8% en València (0,6 punts més).COMUNITAT VALENCIANA Tercer trimestre
de 2022
Variació sobre el trimestre
anterior
Variació sobre igual
trimestre de l'any anterior
Absoluta % Absoluta %
AMBDÓS SEXES POBLACIÓ DE 16 I MÉS ANYS 4.293,7 19,9 0,46 46,3 1,09
 Actives 2.533,1 46,6 1,87 49,1 1,97
  Ocupades 2.191,2 23,3 1,08 107,7 5,17
  Desocupades 341,9 23,3 7,30 -58,7 -14,65
 Inactives 1.760,6 -26,7 -1,49 -2,7 -0,16
-Taxa d'activitat 59,0 0,8 - 0,5 -
-Taxa d'ocupació 51,0 0,3 - 2,0 -
-Taxa de desocupació 13,5 0,7 - -2,6 -
HÒMENS POBLACIÓ DE 16 I MÉS ANYS 2.093,5 10,9 0,52 20,3 0,98
 Actius 1.351,1 27,6 2,09 25,2 1,90
  Ocupats 1.203,5 28,1 2,39 63,4 5,56
  Desocupats 147,6 -0,5 -0,33 -38,2 -20,56
 Inactius 742,4 -16,8 -2,21 -4,9 -0,66
-Taxa d'activitat 64,5 1,0 - 0,6 -
-Taxa d'ocupació 57,5 1,1 - 2,5 -
-Taxa de desocupació 10,9 -0,3 - -3,1 -
DONES POBLACIÓ DE 16 I MÉS ANYS 2.200,2 9,0 0,41 26,0 1,20
 Actives 1.182,0 18,9 1,63 23,9 2,06
  Ocupades 987,7 -4,8 -0,49 44,3 4,69
  Desocupades 194,3 23,7 13,93 -20,4 -9,52
 Inactives 1.018,2 -10,0 -0,97 2,2 0,21
-Taxa d'activitat 53,7 0,6 - 0,4 -
-Taxa d'ocupació 44,9 -0,4 - 1,5 -
-Taxa de desocupació 16,4 1,8 - -2,1 -
Unitats: Milers de persones i percentatge (%)ALACANT Tercer trimestre
de 2022
Variació sobre el trimestre
anterior
Variació sobre igual
trimestre de l'any anterior
Absoluta % Absoluta %
AMBDÓS SEXES POBLACIÓ DE 16 I MÉS ANYS 1.618,1 6,2 0,39 17,4 1,09
 Actives 940,8 20,8 2,26 25,8 2,82
  Ocupades 812,8 22,8 2,88 66,3 8,88
  Desocupades 128,1 -1,9 -1,49 -40,5 -24,04
 Inactives 677,2 -14,6 -2,11 -8,3 -1,21
-Taxa d'activitat 58,1 1,1 - 1,0 -
-Taxa d'ocupació 50,2 1,2 - 3,6 -
-Taxa de desocupació 13,6 -0,5 - -4,8 -
HÒMENS POBLACIÓ DE 16 I MÉS ANYS 794,0 2,3 0,29 3,4 0,43
 Actius 504,9 16,5 3,38 6,7 1,34
  Ocupats 447,0 18,7 4,37 30,2 7,25
  Desocupats 57,9 -2,2 -3,67 -23,5 -28,89
 Inactius 289,1 -14,2 -4,69 -3,2 -1,11
-Taxa d'activitat 63,6 1,9 - 0,6 -
-Taxa d'ocupació 56,3 2,2 - 3,6 -
-Taxa de desocupació 11,5 -0,8 - -4,9 -
DONES POBLACIÓ DE 16 I MÉS ANYS 824,0 3,9 0,48 14,0 1,73
 Actives 435,9 4,3 1,00 19,1 4,58
  Ocupades 365,8 4,0 1,12 36,1 10,95
  Desocupades 70,1 0,3 0,39 -17,0 -19,51
 Inactives 388,1 -0,4 -0,10 -5,1 -1,29
-Taxa d'activitat 52,9 0,3 - 1,4 -
-Taxa d'ocupació 44,4 0,3 - 3,7 -
-Taxa de desocupació 16,1 -0,1 - -4,8 -
Unitats: Milers de persones i percentatge (%)CASTELLÓ Tercer trimestre
de 2022
Variació sobre el trimestre
anterior
Variació sobre igual
trimestre de l'any anterior
Absoluta % Absoluta %
AMBDÓS SEXES POBLACIÓ DE 16 I MÉS ANYS 489,0 1,5 0,31 8,5 1,76
 Actives 284,0 4,4 1,56 7,2 2,60
  Ocupades 250,5 0,4 0,15 8,4 3,49
  Desocupades 33,5 4,0 13,45 -1,2 -3,58
 Inactives 205,0 -2,8 -1,36 1,3 0,63
-Taxa d'activitat 58,1 0,7 - 0,5 -
-Taxa d'ocupació 51,2 -0,1 - 0,9 -
-Taxa de desocupació 11,8 1,2 - -0,8 -
HÒMENS POBLACIÓ DE 16 I MÉS ANYS 240,0 0,6 0,24 4,9 2,10
 Actius 153,3 2,8 1,87 6,4 4,35
  Ocupats 137,7 0,8 0,61 4,3 3,26
  Desocupats 15,6 2,0 14,40 2,0 15,04
 Inactius 86,7 -2,2 -2,51 -1,5 -1,65
-Taxa d'activitat 63,9 1,0 - 1,4 -
-Taxa d'ocupació 57,4 0,2 - 0,6 -
-Taxa de desocupació 10,2 1,1 - 0,9 -
DONES POBLACIÓ DE 16 I MÉS ANYS 249,0 1,0 0,39 3,5 1,44
 Actives 130,7 1,5 1,20 0,8 0,62
  Ocupades 112,8 -0,5 -0,40 4,1 3,77
  Desocupades 17,8 2,0 12,63 -3,3 -15,55
 Inactives 118,3 -0,6 -0,49 2,7 2,36
-Taxa d'activitat 52,5 0,4 - -0,4 -
-Taxa d'ocupació 45,3 -0,4 - 1,0 -
-Taxa de desocupació 13,7 1,4 - -2,6 -
Unitats: Milers de persones i percentatge (%)VALÈNCIA Tercer trimestre
de 2022
Variació sobre el trimestre
anterior
Variació sobre igual
trimestre de l'any anterior
Absoluta % Absoluta %
AMBDÓS SEXES POBLACIÓ DE 16 I MÉS ANYS 2.186,6 12,1 0,56 20,4 0,94
 Actives 1.308,3 21,4 1,66 16,1 1,24
  Ocupades 1.128,0 0,2 0,01 33,0 3,01
  Desocupades 180,3 21,2 13,34 -16,9 -8,56
 Inactives 878,3 -9,3 -1,04 4,3 0,49
-Taxa d'activitat 59,8 0,6 - 0,2 -
-Taxa d'ocupació 100,2 48,3 - 49,7 -
-Taxa de desocupació 13,8 1,4 - -1,5 -
HÒMENS POBLACIÓ DE 16 I MÉS ANYS 1.059,4 8,0 0,76 11,9 1,14
 Actius 692,9 8,3 1,22 12,1 1,78
  Ocupats 618,9 8,6 1,41 28,9 4,89
  Desocupats 74,0 -0,3 -0,34 -16,7 -18,42
 Inactius 366,5 -0,3 -0,08 -0,2 -0,05
-Taxa d'activitat 65,4 0,3 - 0,4 -
-Taxa d'ocupació 58,4 0,4 - 2,1 -
-Taxa de desocupació 10,7 -0,2 - -2,6 -
DONES POBLACIÓ DE 16 I MÉS ANYS 1.127,2 4,1 0,36 8,4 0,75
 Actives 615,4 13,1 2,17 4,0 0,65
  Ocupades 509,1 -8,4 -1,63 4,1 0,81
  Desocupades 106,3 21,5 25,33 -0,2 -0,15
 Inactives 511,8 -9,0 -1,72 4,5 0,89
-Taxa d'activitat 54,6 1,0 - -0,1 -
-Taxa d'ocupació 45,2 -0,9 - 0,0 -
-Taxa de desocupació 17,3 3,2 - -0,1 -
Unitats: Milers de persones i percentatge (%)


NOTES METODOLÒGIQUES

L'Enquesta de població activa és una operació per mostreig, de periodicitat trimestral, que té com a objectiu mesurar les principals variables del mercat de treball pel que fa al seu component humana.

Promoguda i executada per l'Institut Nacional d'Estadística, l'Institut Valencià d'Estadística elabora una explotació ampliada per a l'àmbit de la Comunitat Valenciana, a partir de les, aproximadament, 5.500 llars entrevistades en les tres províncies.

A partir del primer trimestre de 2008, les variables de l'EPA relatives a la branca d'activitat es codifiquen segons la Classificació Nacional d'Activitats Econòmiques 2009 (CNAE-2009), aprovada en el Reial Decret 475/2007, de 13 d'abril (BOE núm. 102, de 28 d'abril), en substitució de la CNAE-93 Rev.1 utilitzada fins a la data. Aquest canvi fa que les dades classificades segons esta nova codificació no puguen ser comparades directament amb les publicades en trimestres anteriors.

A partir del primer trimestre de 2011, la variable “tipus d'ocupació” es codifica segons la Classificació Nacional d'Ocupacions (CNO-2011), aprovada en el Reial Decret 1591/2010, de 26 de novembre (BOE núm. 306, de 17 de desembre), en substitució de la CNO-94 utilitzada fins a la data. Aquest canvi fa que les dades classificades segons esta nova codificació no puguen ser comparades directament amb les publicades en els trimestres anteriors.

A partir del primer trimestre de 2014, es produeix un canvi en la base poblacional en l'EPA que consistix en la incorporació i actualització de les noves sèries de població i llars derivades del Cens de població i vivendes de 2011, en substitució de les que s'estaven utilitzant fins a eixe moment, basades en el cens de 2001.

Definicions principals

Població ocupada

Està formada per totes aquelles persones de 16 o més anys que durant la setmana de referència han tingut un treball per compte d'altri o exercit una activitat per compte propi. En esta definició s'inclouen les persones absents del seu treball per raons de malaltia o accident, vacances, festes, mal temps o altres raons anàlogues.

Població desocupada

Es consideraran desocupades totes les persones de 16 o més anys que reunisquen simultàniament les condicions següents:

Població econòmicament inactiva

La població econòmicament inactiva comprèn totes les persones de 16 o més anys, no classificades com ocupades ni desocupades.

Taxa d’activitat

Es definix com el quocient entre la població activa i la població de 16 i més anys, multiplicat per 100.

Taxa d'ocupació

Es definix com el quocient entre la població ocupada i la població de 16 i més anys, multiplicat per 100.

Taxa de desocupació

Es definix com el quocient entre la població desocupada i la població activa, multiplicat per 100.

 

Pot obtindre's informació més detallada en la pàgina web del portal estadístic de la Generalitat:

Enquesta de població activa (EPA)