ÚLTIMES XIFRES
30 d’abril de 2021


Fluxos de la població activa en valors absoluts
Comunitat Valenciana

Primer trimestre de 2021

Adaptació de l'Enquesta de Població Activa al nou reglament europeu. Primer trimestre de 2021

L'Estadística de fluxos de la població activa (EFPA) vincula les situacions en les quals es troba l'entrevistat en dos moments de temps, referent a la seua relació amb el mercat laboral, sobre la base de l'Enquesta de població activa (EPA), amb l'objectiu d'estudiar la seua evolució.

L'entrada en vigor del Reglament (UE) 2019/1700 del Parlament Europeu i del Consell de 10 d'octubre de 2019, pel qual s'estableix un marc comú per a les enquestes a llars, i del Reglament d'Execució (UE) 2019/2240 de 16 de desembre de 2019, així com altres Reglaments Delegats i d'Execució pels quals s'estableixen les variables a analitzar, les definicions a utilitzar i les periodicitats per a cadascuna de les variables de l'Enquesta de Força de Treball (EFT) europea afecten la informació que cal proporcionar a partir del primer trimestre de 2021.

Atés que l'Enquesta de Població Activa (EPA) és l'operació que recapta la informació necessària per a obtindre les variables exigides en l'EFT, hi ha hagut que realitzar les oportunes adaptacions per a poder donar resposta als nous requeriments d'informació en 2021.

Efectes del COVID-19 en els Fluxos de la població activa d’aquest trimestre

• Els resultats de l'EPA del primer trimestre de 2021 continuen reflectint la situació derivada de la pandèmia. L'estadística de Fluxos de la població activa s'ha vist també afectada ja que les seues estimacions s'obtenen vinculant les situacions en les quals es troba l'entrevistat en dos moments de temps sobre la base de l'EPA.

• El flux d'eixida de l'ocupació s'ha situat en 156.800 persones en el tercer trimestre. Però cal tindre en compte que aquesta xifra no inclou els afectats per un Expedient de Regulació Temporal d'Ocupació (ERTO) amb suspensió d'ocupació que, segons la metodologia de la Oficina Estadística de la Unió Europea (Eurostat) i de l'Organització Internacional del Treball (OIT) que s'aplica en l´EPA, es consideren ocupats.

• Per part seua, el flux d'entrades a la desocupació suposa 150.600 persones. No obstant això, és probable que molts treballadors i treballadores que hagen perdut la seua ocupació s'hagen classificat com a inactius pel fet que no han pogut complir amb totes les condicions que la definició OIT exigeix per a ser classificat com a desocupat.

• Quant al flux d'eixides de l'activitat, s'incrementen de manera notable aquest trimestre i aconsegueix les 195.300 persones, i són 105.300 persones les que entren en l'activitat.


PRINCIPALS RESULTATS


COMUNITAT VALENCIANA Primer trimestre
de 2021
Variació respecte
al trimestre anterior
Variació respecte al mateix
trimestre de l’any anterior
Absoluta % Absoluta %
Persones que entren a l’ocupació  105,4    -66,3    -38,6    -14,3    -11,9  
Persones que ixen de l’ocupació  156,8    -6,8    -4,2    8,3    5,6  
Persones que entren a la desocupació  150,6    -13,9    -8,4    13,7    10,0  
Persones que ixen de la desocupació  172,9    -20,6    -10,7    11,3    7,0  
Persones que entren a l’activitat  105,3    -30,8    -22,6    -3,0    -2,8  
Persones que ixen de l’activitat  195,3    20,9    12,0    21,3    12,3  
Unitats: Milers de persones y percentatge (%)

Fluxos de l’ocupació

El flux total de entrada a l’ocupació en el primer trimestre de 2021 en la Comunitat Valenciana es de 105.400 persones, xifra inferior en 66.300 persones respecte al trimestre anterior i en 14.300 persones respecte al mateix trimestre de l’any anterior.

Per la seua part, el flux d’eixida de l’ocupació este trimestre és de 156.800 persones, el que suposa una disminució de 6.800 persones respecte al trimestre anterior i un increment de 8.300 persones respecte al mateix trimestre de l’any anterior.


Fluxos de persones (en milers) que entren i ixen de l’ocupació

Fluxos de la desocupació

El nombre de persones que estaven desocupades fa tres mesos i ara no ho estan se situa en 172.900, xifra inferior en 20.600 persones respecte al trimestre anterior i superior en 11.300 persones respecte al mateix trimestre de l’any anterior.

Per la seua banda, el flux total de entrades a la desocupació aconsegueix les 150.600 persones, 13.900 persones per baix respecte al trimestre anterior i 13.700 persones mé respecte al mateix trimestre de l’any anterior.


Fluxos de persones (en milers) que entren i ixen de la desocupació

Fluxos de l’activitat

Les entrades a l’activitat en este trimestre són de 105.300, 30.800 persones menys respecte al trimestre anterior i 3.000 respecte al mateix trimestre de l’any anterior.

Per la seua banda, un total de 195.300 persones han eixit de l’activitat este trimestre, mentre que al mateix període de l’any anterior van ser 21.300 persones menys i en el trimestre anterior 20.900.


Fluxos de persones (en milers) que entren i ixen de l’activitat


RESULTATS PER GRUPS D’EDAT I SEXE


Primer trimestre de 2021
Entrades a l’ocupacióEixides de l’ocupació
Desocupació
a ocupació
Inactivitat
a ocupació
Total Ocupació a
desocupació
Ocupació a
inactivitat
Total
Total  67,9    37,3    105,4    82,6    74,2    156,8  
De 16 a 24 anys  14,5    11,3    26,0    11,8    7,2    19,0  
De 25 a 34 anys  14,9    3,4    18,3    23,2    14,9    38,1  
De 35 a 44 anys  12,8    7,2    20,1    16,3    13,3    29,6  
De 45 a 54 anys  11,3    8,1    19,4    20,6    16,0    36,6  
De 55 i més anys  14,4    7,2    21,6    10,7    22,8    33,5  
Unitats: Milers de persones

Per grups d’edat, el flux d’eixida de l’ocupació a la inactivitat del grup de 55 i més anys és de 22.800 persones en este trimestre. Esta xifra és inferior en 300 persones a l’observada en el mateix període de l’any anterior.

Per la seua banda, les persones menors de 25 anys que s’incorporen directament a l’ocupació des de la inactivitat este trimestre són 11.300 (1.100 menys que en el mateix període de l’any anterior) y 14.500 passen de la desocupació a l’ocupació (1.000 més que en el mateix període de l’any anterior).


Primer trimestre de 2021
Entrades a l’ocupacióEixides de l’ocupació
Desocupació
a ocupació
Inactivitat
a ocupació
Total Ocupació a
desocupació
Ocupació a
inactivitat
Total
Total  67,9    37,3    105,4    82,6    74,2    156,8  
Hòmens  26,3    16,3    42,8    38,2    33,5    71,8  
Dones  41,6    21,0    62,6    44,3    40,7    85,0  
Unitats: Milers de persones

Quant a les entrades a l’ocupació per sexe, 21.000 dones s’incorporen directament a l’ocupació des de la inactivitat front als 16.300 hòmens. Del total d’entrades a l’ocupació que es produeixen este trimestre, un 59,4% són dones front a un 40,6% d’hòmens.

D’altra banda, 85.000 dones ixen de l’ocupació este trimestre (un 54,2% del total), xifra superior als 71.800 hòmens (un 45,8%).NOTES METODOLÒGIQUES

L’Estadística de fluxos de la població activa (EFPA) arreplega informació relativa al seguiment de la població, o grups particulars de la mateixa, entre un trimestre i l’immediatament anterior en valors absoluts, referent a la seua relació amb el mercat laboral. Esta informació vincula les situacions en les quals es troba l’entrevistat en dos moments de temps sobre la base de l’Enquesta de població activa (EPA), amb l’objectiu d’estudiar la seua evolució.

A causa de la metodologia utilitzada en la seua elaboració, els resultats no necessàriament coincideixen amb els saldos nets de l’EPA trimestral, explicant-se les diferències principalment pels col·lectius de "no consta" (persones que compleixen 16 anys en el pas d’un trimestre a un altre i els qui no residien a Espanya en el trimestre anterior).

Es denominen:

Promoguda i executada per l’Institut Nacional d’Estadística, a partir dels fitxers rebuts trimestralment amb els registres corresponents a la Comunitat Valenciana, la Conselleria d’Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball realitza una explotació ampliada d’esta estadística per a l’àmbit regional, amb la finalitat de disposar d’informació a major nivell de detall sobre els fluxos del mercat de treball de la Comunitat Valenciana.

Ressenya dels canvis EPA 2021 per a la seua adaptació al nou reglament europeu

Les principals modificacions introduïdes en l'EPA en el primer trimestre de 2021, a conseqüència de la modificació de la legislació europea que regula aquest tipus d'enquestes (Reglament (UE) 2019/1700 del Parlament Europeu i del Consell i reglaments derivats d'aquest), són les següents:

 • Possibilitat que hi haja més d'una llar en el mateix habitatge.
 • Ampliació d'informació per a les persones de 15 anys.
 • Modificació gradual (en 12 trimestres) del disseny mostral, ampliant el nombre de seccions de la mostra i disminuint el nombre mitjà d'habitatges per secció a entrevistar. Introducció d'un factor d'elevació únic per llar. Consideració de grups quinquennals estrictes en la reponderació. Harmonització de l'estratificació i del marc d'habitatges amb la resta d'enquestes a llars de l'INE.
 • Disminució de la càrrega de resposta per a les persones inactives de 70 o més anys i per a la població major de 89 anys.
 • Potenciació de les entrevistes telefòniques, fins i tot en el primer contacte amb les llars.
 • Nous criteris de classificació de les persones absents de la seua ocupació.
 • Modificació de la definició d'ajuda familiar.
 • Reformulació de la pregunta sobre mètodes de cerca d'ocupació.
 • Noves variables, adaptació de les existents i canvis en la seua periodicitat, supressió d'altres variables.

No s'han detectat efectes significatius en la continuïtat de les principals sèries de resultats a conseqüència d'aquests canvis.

 

Pot obtindre’s informació més detallada en la pàgina web del portal estadístic de la Generalitat:

Enquesta de població activa (EPA)

 

 

ANNEX DE TAULES

Fluxos de l’ocupació

Trimestre Entrades a l’ocupació Eixides de l’ocupació
Desocupació
a ocupació
Inactivitat
a ocupación
Total
entrades (*)
Ocupació
a desocupació
Ocupació
a inactivitat
Total
eixides
2021 T1  67,9    37,3    105,4    82,6    74,2    156,8  
2020 T4  113,1    58,6    171,7    87,0    76,6    163,6  
T3  113,9    104,1    218,0    86,3    65,7    152,0  
T2  52,0    37,2    89,2    103,1    116,7    219,8  
T1  74,3    44,9    119,6    71,2    77,3    148,5  
2019 T4  104,7    72,0    178,5    100,6    79,4    180,1  
T3  92,0    59,4    151,4    75,4    80,9    156,3  
T2  76,2    50,1    126,8    78,4    43,1    121,5  
T1  83,0    45,4    128,5    69,9    64,7    134,6  
2018 T4  100,8    59,8    160,7    76,0    90,9    166,9  
T3  90,9    78,8    169,8    87,1    84,9    172,0  
T2  101,8    51,8    157,3    54,9    59,5    114,4  
T1  76,2    38,9    115,1    92,7    50,9    143,6  
2017 T4  122,3    66,3    189,1    93,5    66,9    160,4  
T3  117,4    66,4    183,8    106,7    62,6    169,3  
T2  110,1    48,0    158,1    83,9    57,9    141,8  
T1  96,9    26,6    124,7    93,8    49,8    143,6  
2016 T4  131,5    66,4    197,9    86,3    73,0    159,3  
T3  121,1    57,5    178,6    94,4    76,3    170,6  
T2  105,2    37,5    143,5    82,3    45,6    128,0  
T1  91,8    28,9    120,7    92,4    34,9    127,3  
2015 T4  125,5    61,0    186,5    97,9    56,6    154,5  
T3  106,0    61,1    167,1    99,2    72,5    171,6  
T2  107,7    45,8    154,4    74,2    54,1    128,3  
T1  82,2    34,1    116,2    99,5    64,1    163,6  
2014 T4  136,9    66,6    203,5    93,4    55,6    148,9  
T3  108,8    39,0    147,8    103,1    58,0    161,0  
T2  110,6    48,4    159,0    82,0    33,1    115,1  
Valors absoluts en milers
(*) Inclou els no consta

Fluxos de la desocupació

Trimestre Entrades a la desocupació Eixides de la desocupació
Ocupació
a desocupació
Inactivitat
a desocupació
Total
entrades (*)
Desocupació
a ocupació
Desocupació
a inactivitat
Total
eixides
2021 T1  82,6    68,1    150,6    67,9    105,0    172,9  
2020 T4  87,0    77,5    164,5    113,1    80,4    193,5  
T3  86,3    137,3    223,6    113,9    66,5    180,4  
T2  103,1    104,3    207,9    52,0    113,9    165,9  
T1  71,2    63,4    136,9    74,3    87,2    161,6  
2019 T4  100,6    62,3    164,2    104,7    50,1    154,8  
T3  75,4    81,5    157,0    92,0    63,9    156,0  
T2  78,4    80,3    159,4    76,2    54,0    130,1  
T1  69,9    62,2    132,7    83,0    61,4    144,4  
2018 T4  76,0    81,5    157,5    100,8    65,5    166,3  
T3  87,1    87,9    175,0    90,9    65,5    156,4  
T2  54,9    86,4    142,3    101,8    55,0    156,8  
T1  92,7    64,3    157,1    76,2    71,3    147,6  
2017 T4  93,5    84,0    177,5    122,3    71,5    193,8  
T3  106,7    82,7    190,2    117,4    72,4    189,8  
T2  83,9    82,1    166,0    110,1    65,1    175,2  
T1  93,8    80,3    174,7    96,9    61,3    158,2  
2016 T4  86,3    81,0    168,5    131,5    69,0    200,5  
T3  94,4    97,5    192,0    121,1    85,3    206,4  
T2  82,3    89,5    172,3    105,2    71,8    177,0  
T1  92,4    83,6    176,7    91,8    58,1    149,9  
2015 T4  97,9    82,8    180,7    125,5    70,6    196,1  
T3  99,2    90,6    190,4    106,0    84,1    190,1  
T2  74,2    96,0    170,7    107,7    81,5    189,2  
T1  99,5    99,5    199,0    82,2    74,7    156,9  
2014 T4  93,4    100,6    194,0    136,9    82,2    219,2  
T3  103,1    107,9    211,0    108,8    113,2    222,1  
T2  82,0    101,9    184,5    110,6    94,0    204,6  
Valors absoluts en milers
(*) Inclou els no consta

Fluxos de l’activitat

Trimestre Entrades a l’activitat Eixides de l’activitat
Inactivitat
a ocupació
Inactivitat
a desocupació
Total
entrades
Ocupació
a inactivitat
Desocupació
a inactivitat
Total
eixides (*)
2021 T1  37,3    68,1    105,3    74,2    105,0    195,3  
2020 T4  58,6    77,5    136,1    76,6    80,4    174,4  
T3  104,1    137,3    241,3    65,7    66,5    143,8  
T2  37,2    104,3    141,5    116,7    113,9    245,0  
T1  44,9    63,4    108,3    77,3    87,2    173,9  
2019 T4  72,0    62,3    134,2    79,4    50,1    140,9  
T3  59,4    81,5    140,9    80,9    63,9    158,5  
T2  50,1    80,3    130,5    43,1    54,0    111,3  
T1  45,4    62,2    107,6    64,7    61,4    141,4  
2018 T4  59,8    81,5    141,3    90,9    65,5    169,8  
T3  78,8    87,9    166,7    84,9    65,5    163,2  
T2  51,8    86,4    138,2    59,5    55,0    125,4  
T1  38,9    64,3    103,2    50,9    71,3    131,1  
2017 T4  66,3    84,0    150,3    66,9    71,5    151,5  
T3  66,4    82,7    149,1    62,6    72,4    149,9  
T2  48,0    82,1    130,1    57,9    65,1    136,4  
T1  26,6    80,3    107,0    49,8    61,3    122,9  
2016 T4  66,4    81,0    147,4    73,0    69,0    153,7  
T3  57,5    97,5    155,0    76,3    85,3    176,0  
T2  37,5    89,5    127,0    45,6    71,8    135,5  
T1  28,9    83,6    112,5    34,9    58,1    108,0  
2015 T4  61,0    82,8    143,9    56,6    70,6    140,3  
T3  61,1    90,6    151,7    72,5    84,1    165,8  
T2  45,8    96,0    141,9    54,1    81,5    146,8  
T1  34,1    99,5    133,6    64,1    74,7    152,4  
2014 T4  66,6    100,6    167,2    55,6    82,2    148,4  
T3  39,0    107,9    146,9    58,0    113,2    181,5  
T2  48,4    101,9    150,3    33,1    94,0    146,3  
Valors absoluts en milers
(*) Inclou els no consta