ÚLTIMES XIFRES
29 de juliol de 2022


Fluxos de la població activa en valors absoluts
Comunitat Valenciana

Segon trimestre de 2022


PRINCIPALS RESULTATS


COMUNITAT VALENCIANA Segon trimestre
de 2022
Variació respecte
al trimestre anterior
Variació respecte al mateix
trimestre de l’any anterior
Absoluta % Absoluta %
Persones que entren a l’ocupació  134,6    1,8    1,3    -35,1    -20,7  
Persones que ixen de l’ocupación  116,8    3,8    3,4    32,1    38,0  
Persones que entren a la desocupació  143,6    24,5    20,6    -16,4    -10,2  
Persones que ixen de la desocupació  132,9    -15,7    -10,6    -24,4    -15,5  
Persones que entren a l’activitat  145,5    44,3    43,7    -45,2    -23,7  
Persones que ixen de l’activitat  140,2    13,0    10,2    20,7    17,4  
Unitats: Milers de persones y percentatge (%)

Fluxos de l’ocupació

El flux total de entrada a l’ocupació en el segon trimestre de 2022 en la Comunitat Valenciana es de 134.600 persones, xifra superior en 1.800 persones respecte al trimestre anterior i inferior en 35.100 persones respecte al mateix trimestre de l’any anterior.

Per la seua part, el flux d’eixida de l’ocupació este trimestre és de 116.800 persones, el que suposa un increment de 3.800 persones respecte al trimestre anterior i de 32.100 persones respecte al mateix trimestre de l’any anterior.


Fluxos de persones (en milers) que entren i ixen de l’ocupació

Fluxos de la desocupació

El nombre de persones que estaven desocupades fa tres mesos i ara no ho estan se situa en 132.900, xifra inferior en 15.700 persones respecte al trimestre anterior i en 24.400 persones respecte al mateix trimestre de l’any anterior.

Per la seua banda, el flux total de entrades a la desocupació aconsegueix les 143.600 persones, 24.500 persones per damunt respecte al trimestre anterior i 16.400 persones menys respecte al mateix trimestre de l’any anterior.


Fluxos de persones (en milers) que entren i ixen de la desocupació

Fluxos de l’activitat

Les entrades a l’activitat en este trimestre són de 145.500, 44.300 persones més respecte al trimestre anterior i 45.200 persones menys respecte al mateix trimestre de l’any anterior.

Per la seua banda, un total de 140.200 persones han eixit de l’activitat este trimestre, mentre que al mateix període de l’any anterior van ser 20.700 persones menys i en el trimestre anterior 13.000.


Fluxos de persones (en milers) que entren i ixen de l’activitat


RESULTATS PER GRUPS D’EDAT I SEXE


Segon trimestre de 2022
Entrades a l’ocupacióEixides de l’ocupació
Desocupació
a ocupació
Inactivitat
a ocupació
Total Ocupació a
desocupació
Ocupació a
inactivitat
Total
Total  79,0    53,9    134,6    51,9    64,9    116,8  
De 16 a 24 anys  15,8    20,5    37,9    5,2    8,9    14,0  
De 25 a 34 anys  20,3    13,7    34,0    9,7    11,5    21,2  
De 35 a 44 anys  19,5    4,8    24,4    9,4    6,9    16,3  
De 45 a 54 anys  16,5    7,5    24,0    15,9    22,0    37,9  
De 55 i més anys  6,8    7,4    14,3    11,7    15,7    27,4  
Unitats: Milers de persones

Per grups d’edat, el flux d’eixida de l’ocupació a la inactivitat del grup de 55 i més anys és de 15.700 persones en este trimestre. Esta xifra és superior en 3.500 persones a l’observada en el mateix període de l’any anterior.

Per la seua banda, les persones menors de 25 anys que s’incorporen directament a l’ocupació des de la inactivitat este trimestre són 20.500 (3.300 més que en el mateix període de l’any anterior) y 15.800 passen de la desocupació a l’ocupació (400 més que en el mateix període de l’any anterior).


Segon trimestre de 2022
Entrades a l’ocupacióEixides de l’ocupació
Desocupació
a ocupació
Inactivitat
a ocupació
Total Ocupació a
desocupació
Ocupació a
inactivitat
Total
Total  79,0    53,9    134,6    51,9    64,9    116,8  
Hòmens  40,1    26,2    66,4    30,6    28,1    58,7  
Dones  38,8    27,7    68,2    21,3    36,8    58,1  
Unitats: Milers de persones

Quant a les entrades a l’ocupació per sexe, 27.700 dones s’incorporen directament a l’ocupació des de la inactivitat front als 26.200 hòmens. Del total d’entrades a l’ocupació que es produeixen este trimestre, un 50,7% són dones front a un 49,3% d’hòmens.

D’altra banda, 58.100 dones ixen de l’ocupació este trimestre (un 49,7% del total), xifra inferior als 58.700 hòmens (un 50,3%).NOTES METODOLÒGIQUES

L’Estadística de fluxos de la població activa (EFPA) arreplega informació relativa al seguiment de la població, o grups particulars de la mateixa, entre un trimestre i l’immediatament anterior en valors absoluts, referent a la seua relació amb el mercat laboral. Esta informació vincula les situacions en les quals es troba l’entrevistat en dos moments de temps sobre la base de l’Enquesta de població activa (EPA), amb l’objectiu d’estudiar la seua evolució.

A causa de la metodologia utilitzada en la seua elaboració, els resultats no necessàriament coincideixen amb els saldos nets de l’EPA trimestral, explicant-se les diferències principalment pels col·lectius de "no consta" (persones que compleixen 16 anys en el pas d’un trimestre a un altre i els qui no residien a Espanya en el trimestre anterior).

Es denominen:

Promoguda i executada per l’Institut Nacional d’Estadística, a partir dels fitxers rebuts trimestralment amb els registres corresponents a la Comunitat Valenciana, l’Institut Valencià d’Estadística realitza una explotació ampliada d’esta estadística per a l’àmbit regional, amb la finalitat de disposar d’informació a major nivell de detall sobre els fluxos del mercat de treball de la Comunitat Valenciana.

 

Pot obtindre’s informació més detallada en la pàgina web del portal estadístic de la Generalitat:

Enquesta de població activa (EPA)

 

 

ANNEX DE TAULES

Fluxos de l’ocupació

Trimestre Entrades a l’ocupació Eixides de l’ocupació
Desocupació
a ocupació
Inactivitat
a ocupación
Total
entrades (*)
Ocupació
a desocupació
Ocupació
a inactivitat
Total
eixides
2022 T2  79,0    53,9    134,6    51,9    64,9    116,8  
T1  85,8    45,6    132,8    62,3    50,7    113,0  
2021 T4  123,9    62,9    188,8    68,8    85,8    154,5  
T3  102,9    76,4    179,9    87,7    66,7    154,5  
T2  95,6    74,0    169,7    43,2    41,4    84,7  
T1  67,9    37,3    105,4    82,6    74,2    156,8  
2020 T4  113,1    58,6    171,7    87,0    76,6    163,6  
T3  113,9    104,1    218,0    86,3    65,7    152,0  
T2  52,0    37,2    89,2    103,1    116,7    219,8  
T1  74,3    44,9    119,6    71,2    77,3    148,5  
2019 T4  104,7    72,0    178,5    100,6    79,4    180,1  
T3  92,0    59,4    151,4    75,4    80,9    156,3  
T2  76,2    50,1    126,8    78,4    43,1    121,5  
T1  83,0    45,4    128,5    69,9    64,7    134,6  
2018 T4  100,8    59,8    160,7    76,0    90,9    166,9  
T3  90,9    78,8    169,8    87,1    84,9    172,0  
T2  101,8    51,8    157,3    54,9    59,5    114,4  
T1  76,2    38,9    115,1    92,7    50,9    143,6  
2017 T4  122,3    66,3    189,1    93,5    66,9    160,4  
T3  117,4    66,4    183,8    106,7    62,6    169,3  
T2  110,1    48,0    158,1    83,9    57,9    141,8  
T1  96,9    26,6    124,7    93,8    49,8    143,6  
2016 T4  131,5    66,4    197,9    86,3    73,0    159,3  
T3  121,1    57,5    178,6    94,4    76,3    170,6  
T2  105,2    37,5    143,5    82,3    45,6    128,0  
T1  91,8    28,9    120,7    92,4    34,9    127,3  
2015 T4  125,5    61,0    186,5    97,9    56,6    154,5  
T3  106,0    61,1    167,1    99,2    72,5    171,6  
Valors absoluts en milers
(*) Inclou els no consta

Fluxos de la desocupació

Trimestre Entrades a la desocupació Eixides de la desocupació
Ocupació
a desocupació
Inactivitat
a desocupació
Total
entrades (*)
Desocupació
a ocupació
Desocupació
a inactivitat
Total
eixides
2022 T2  51,9    91,6    143,6    79,0    53,9    132,9  
T1  62,3    55,7    119,1    85,8    62,7    148,5  
2021 T4  68,8    75,6    144,4    123,9    70,7    194,6  
T3  87,7    87,5    175,3    102,9    74,4    177,3  
T2  43,2    116,7    159,9    95,6    61,6    157,3  
T1  82,6    68,1    150,6    67,9    105,0    172,9  
2020 T4  87,0    77,5    164,5    113,1    80,4    193,5  
T3  86,3    137,3    223,6    113,9    66,5    180,4  
T2  103,1    104,3    207,9    52,0    113,9    165,9  
T1  71,2    63,4    136,9    74,3    87,2    161,6  
2019 T4  100,6    62,3    164,2    104,7    50,1    154,8  
T3  75,4    81,5    157,0    92,0    63,9    156,0  
T2  78,4    80,3    159,4    76,2    54,0    130,1  
T1  69,9    62,2    132,7    83,0    61,4    144,4  
2018 T4  76,0    81,5    157,5    100,8    65,5    166,3  
T3  87,1    87,9    175,0    90,9    65,5    156,4  
T2  54,9    86,4    142,3    101,8    55,0    156,8  
T1  92,7    64,3    157,1    76,2    71,3    147,6  
2017 T4  93,5    84,0    177,5    122,3    71,5    193,8  
T3  106,7    82,7    190,2    117,4    72,4    189,8  
T2  83,9    82,1    166,0    110,1    65,1    175,2  
T1  93,8    80,3    174,7    96,9    61,3    158,2  
2016 T4  86,3    81,0    168,5    131,5    69,0    200,5  
T3  94,4    97,5    192,0    121,1    85,3    206,4  
T2  82,3    89,5    172,3    105,2    71,8    177,0  
T1  92,4    83,6    176,7    91,8    58,1    149,9  
2015 T4  97,9    82,8    180,7    125,5    70,6    196,1  
T3  99,2    90,6    190,4    106,0    84,1    190,1  
Valors absoluts en milers
(*) Inclou els no consta

Fluxos de l’activitat

Trimestre Entrades a l’activitat Eixides de l’activitat
Inactivitat
a ocupació
Inactivitat
a desocupació
Total
entrades
Ocupació
a inactivitat
Desocupació
a inactivitat
Total
eixides (*)
2022 T2  53,9    91,6    145,5    64,9    53,9    140,2  
T1  45,6    55,7    101,3    50,7    62,7    127,2  
2021 T4  62,9    75,6    138,5    85,8    70,7    177,1  
T3  76,4    87,5    163,9    66,7    74,4    154,0  
T2  74,0    116,7    190,7    41,4    61,6    119,5  
T1  37,3    68,1    105,3    74,2    105,0    195,3  
2020 T4  58,6    77,5    136,1    76,6    80,4    174,4  
T3  104,1    137,3    241,3    65,7    66,5    143,8  
T2  37,2    104,3    141,5    116,7    113,9    245,0  
T1  44,9    63,4    108,3    77,3    87,2    173,9  
2019 T4  72,0    62,3    134,2    79,4    50,1    140,9  
T3  59,4    81,5    140,9    80,9    63,9    158,5  
T2  50,1    80,3    130,5    43,1    54,0    111,3  
T1  45,4    62,2    107,6    64,7    61,4    141,4  
2018 T4  59,8    81,5    141,3    90,9    65,5    169,8  
T3  78,8    87,9    166,7    84,9    65,5    163,2  
T2  51,8    86,4    138,2    59,5    55,0    125,4  
T1  38,9    64,3    103,2    50,9    71,3    131,1  
2017 T4  66,3    84,0    150,3    66,9    71,5    151,5  
T3  66,4    82,7    149,1    62,6    72,4    149,9  
T2  48,0    82,1    130,1    57,9    65,1    136,4  
T1  26,6    80,3    107,0    49,8    61,3    122,9  
2016 T4  66,4    81,0    147,4    73,0    69,0    153,7  
T3  57,5    97,5    155,0    76,3    85,3    176,0  
T2  37,5    89,5    127,0    45,6    71,8    135,5  
T1  28,9    83,6    112,5    34,9    58,1    108,0  
2015 T4  61,0    82,8    143,9    56,6    70,6    140,3  
T3  61,1    90,6    151,7    72,5    84,1    165,8  
Valors absoluts en milers
(*) Inclou els no consta