ÚLTIMES XIFRES
18 de novembre de 2022


Estadística de pensions contributives del sistema de la Seguretat Social 2021
Comunitat Valenciana

Pensions i pensionistes

El nombre total de pensions contributives percebudes per persones residents a la Comunitat Valenciana en 2021 és de 1.004.900, la qual cosa suposa un increment del 1,0% respecte de l’any anterior. D’elles, 477.087 corresponen a hòmens (47,5%) i 527.813 (52,5%) a dones.

El nombre de persones pensionistes residents a la Comunitat Valenciana és de 907.624, 7.798 més que l’any anterior. D’elles, 461.598 corresponen a hòmens (50,9%) i 446.026 (49,1%) a dones. Un 89,4% de les persones pensionistes percep una única pensió mentres el 10,5% perceben dos pensions. Esta última dada és significativament diferent en el cas de les dones i dels hòmens (un 18,1% de les dones percep dos pensions enfront del 3,3% dels hòmens).

Del total de pensions percebudes en 2021 (1.004.900 pensions), el major percentatge (62,6%) correspon a pensions de jubilació, seguides de les pensions de viudetat (24,0%) i les d’incapacitat permanent (9,5%). Les pensions d’orfandat representen un 3,7% del total i en favor de familiars únicament un 0,3%.


% Pensions per classe de pensió. Any 2021
Pensions de jubilació

La pensió mitjana bruta mensual de jubilació a la Comunitat Valenciana en 2021 és de 1.105 euros, (24 euros i un 2,2% més que l’any anterior) mentres la mediana se situa en 851 euros.

Un 59,8% de pensions de jubilació corresponen a hòmens i un 40,2% a dones.

L’import mitjà brut és de 1.276 euros per als hòmens, mentres es queda en 849 euros en el cas de les dones.

La província de València (1.163 euros), se situa per damunt d’eixe valor mitjà, mentres Castelló (1.055 euros) i Alacant (1.031 euros), estan per davall.

La diferència entre sexes pel que es refereix a la pensió mitjana es manté al desagregar per províncies.

En 82 dels 542 municipis de la Comunitat Valenciana, el valor de la pensió mitjana bruta mensual de jubilació és igual o superior a la mitjana de la Comunitat Valenciana (1.105 euros). Entre ells es troben els següents municipis de més de 50.000 habitants: Sant Vicent del Raspeig, Vila-real, Paterna, Sagunt, Torrent i les 3 capitals de província.

Per trams de quantia mensual, les pensions de jubilació se situen majoritàriament en el tram de 600 a 800 euros (27,5%). Este percentatge és en el cas d’hòmens del 20,7% i en el de dones del 37,8%. No obstant això, s’observen diferències entre sexes. Per a les dones el 31,4% de les pensions contributives se situen en el tram fins a 600 euros i el 22,7% en el tram a partir de 1.000 euros, mentres que per als hòmens estos percentatges són del 4,8% i 54,1% respectivament.


% Pensions de jubilació segons trams d’ingressos mensuals percebuts per sexe. Any 2021Pensions de viudetat

Un 91,7% de les pensions de viudetat corresponen a dones mentres els hòmens només representen el 8,3%. El valor de la pensió mitjana bruta de viudetat a la Comunitat Valenciana en 2021 és de 702 euros (12 euros i un 1,8% més que l’any anterior). Este import mitjà és superior en el cas de les dones (720 euros) que en el dels hòmens (499 euros).

Únicament la província de València se situa per damunt d’este valor mitjà amb 722 euros, mentres que Alacant (679 euros) i Castelló (673 euros) estan per davall.

Per trams de quantia mensual percebuts, les pensions de viudetat se situen majoritàriament, en el tram de 600 a 800 euros (38,7%). Per sexe, mentres les pensions de viudetat percebudes pels hòmens se situen majoritàriament en el tram de fins a 400 euros, les percebudes per dones se situen majoritàriament en el tram de 600 a 800 euros.


% Pensions de viudetat segons trams d’ingressos mensuals percebuts per sexe. Any 2021
Pensiones d’incapacitat permanent

La pensió mitjana bruta mensual d’incapacitat a la Comunitat Valenciana és de 947 euros (9 euros i un 1,0% més que l’any anterior), mentres la mediana es queda en 770 euros. L’import mitjà és de 998 euros per als hòmens mentres es queda en 860 euros en el cas de les dones.


NOTES METODOLÒGIQUES

L’Estadística de pensions contributives del sistema de la Seguretat Social, és una estadística elaborada per l’Institut Valencià d’Estadística de periodicitat anual. L’objectiu és l’obtenció d’informació sobre les pensions contributives del Sistema de la Seguretat Social percebudes per les persones residents a la Comunitat Valenciana i les característiques sociodemogràfiques dels seus titulars, per al nivell de desagregació provincial, comarcal i municipal.

La informació en què es basa esta operació prové del Registre de Prestacions Socials Públiques, el titular de la qual és l’Institut Nacional de la Seguretat Social (INSS), i se cedix anualment per l’INSS i l’Institut Social de la Marina, a través d’un conveni de coŀlaboració entre estos dos organismes i l’Institut Valencià d’Estadística, l’objectiu del qual és, justament, l’aprofitament amb fins estadístics de la informació continguda en ell. Per tant, queden excloses d’esta estadística les prestacions diferents de les pensions, les pensions no contributives, així com les pensions contributives no incloses en esmentat registre, com les de Classes Passives.

En concret, per a les tres províncies i cada una de les 34 comarques i 542 municipis de la Comunitat Valenciana, s’oferix des de 2012 anualment informació referent a Pensions i Pensionistes en situació d’alta l’últim dia de cada any (número, import mitjà i mitjana), segons distintes variables de classificació com ara sexe, edat, nacionalitat, classe, trams de quantia mensual i règim.

Pot obtindre’s informació més detallada en la pàgina web del portal estadístic de la Generalitat:

Estadística de pensions contributives del sistema de la Seguretat Social