ÚLTIMES XIFRES
26 de març de 2021


Estimació d'indicadors provincials d’equipament
i ús de tecnologies d'informació i comunicació en les llars
2019

PRINCIPALS RESULTATS

Equipament de productes TIC dels habitatges

Ordinador i telèfon

En 2019 les províncies de la Comunitat Valenciana amb major proporció de llars que disposen d'alguna mena d'ordinador són València (80,9%), seguida de Castelló (80,4%), mentre a Alacant el percentatge és una mica inferior (78,6%). S'observa un lleuger augment a Alacant i Castelló respecte a l'any anterior (0,5%), mentre a la província de València es produeix un lleuger descens (0,4%).

Pel que respecta a les llars que disposen de telèfon mòbil, el percentatge és similar en les tres províncies (Castelló 99,2%, València 98,5% i Alacant 99,2%). El telèfon fix està més present en les llars de València (65,8%) i Castelló (65,3%), mentre a Alacant és del 61,5%. Respecte a l'any anterior, les llars amb disponibilitat de telèfon mòbil ascendeixen lleument a Alacant (0,5%) i a Castelló (0,7%), i es manté a València. D’altra banda, el telèfon fix disminueix la seua presència en les llars de les tres províncies respecte a l'any anterior (2,2% menys a Alacant, 3,0% a Castelló i 2,0% a València).

A la Comunitat Valenciana, el 80,0% de les llars amb almenys un membre de 16 a 74 anys, disposa d'alguna mena d'ordinador (sobretaula, portàtil, tauleta) en 2019, tan sols un 0,1% superior a l'any anterior.

El telèfon mòbil està disponible en la pràctica totalitat de les llars (98,8%), mentre el telèfon fix continua en descens i es troba disponible en el 64,1% de les llars de la Comunitat Valenciana, 2,2% menys que en 2018

Percentatge de llars amb algun membre de 16 a 74 anys que disposa d'ordinador per províncies


Llars

Accés a internet

El percentatge de llars que disposen d'accés a internet és similar en les tres províncies (Castelló 91,0%, Alacant 90,6% i València 90,5%). Respecte a l'any anterior es produeix un increment del 5,6% a Alacant, 4,7% a Castelló i 2,2% a València.

A la Comunitat Valenciana, més d’1,6 milions de llars, amb almenys un membre de 16 a 74 anys, disposen d'accés a internet en 2019 (el 90,6% del total, enfront del 86,8% de l'any anterior).Productes TIC en les llars per províncies. Any 2019

Comunitat
Valenciana
Alacant Castelló València
Total 1.782.215 681.220 201.481 899.516
Habitatges amb alguna mena d'ordinador 80,0 78,6 80,4 80,9
Habitatges que disposen d'accés a Internet 90,6 90,6 91,0 90,5
Habitatges amb connexió de banda ampla 90,5 90,5 90,8 90,4
Habitatges amb telèfon fix 64,1 61,5 65,3 65,8
Habitatges amb telèfon mòbil 98,8 99,2 99,2 98,5


Utilització de productes TIC pels menors de 10 a 15 anys

Quant a resultats provincials, la província amb major proporció de menors de 10 a 15 anys usuaris d'ordinador en els últims 3 mesos és València (84,3%), seguida de Castelló (82,7%) i Alacant (80,7%). En l'últim any ha descendit el percentatge de menors usuaris d'ordinador en els últims 3 mesos en les tres províncies (-9,9% a Alacant, -7,2% a Castelló i -5,5% a València).

L'ús d'internet en els últims 3 mesos és similar en les tres províncies en 2019 (València 91,7%, Alacant 91,6% i Castelló 91,0%). Respecte a l'any anterior disminueix en les tres províncies (Castelló -4,6%, València -4,1% i Alacant -3,4%).

Pel que fa al percentatge de menors que disposen de telèfon mòbil, el percentatge és major a la província de València (67,0%), seguida de Castelló (61,9%) i Alacant (60,9%). Respecte a l'any anterior, es produeix una disminució del percentatge de menors que disposen de telèfon mòbil en les tres províncies (-12,7% a Alacant, -12,6% a Castelló i -9,1% a València).

D'altra banda, l'ús d'ordinador en els últims 3 mesos en el col·lectiu de menors de 10 a 15 anys en la Comunitat Valenciana, és del 82,8% en 2019 i un percentatge major, el 91,6%, ha utilitzat internet en els últims tres mesos. Per la seua part un 64,2% disposen de telèfon mòbil. Respecte a l'any anterior, s'observa una disminució tant en utilització d'ordinador (-7,3%), com en usuaris d'internet (-3,9%), i sobretot en menors que disposen de telèfon mòbil (-10,8%).Utilització de productes TIC per les persones de 16 a 74 anys

Ús d'internet en els últims tres mesos

La proporció de persones de 16 a 74 anys usuàries d'internet en els últims tres mesos és similar en les tres províncies, encara que una mica inferior a Castelló (València 90,3%, Alacant 89,2% i Castelló 88,3%). Per sexe tampoc s'observen diferències significatives.

El 89,7% de persones de 16 a 74 anys ha utilitzat internet en els últims tres mesos en 2019 en la Comunitat Valenciana (3,4% més que l'any anterior), això suposa 3,3 milions d'usuaris i un increment de més de 141.000 usuaris en l'últim any. Per sexe a penes s'observen diferències (dones 89,5% i homes 89,8%).Utilització de productes TIC per les persones de 16 a 74 anys per sexe i província. Any 2019

Personas

Compres per internet en els últims tres mesos

Els resultats provincials mostren que la proporció de persones de 16 a 74 anys, que ha comprat a través d'internet en els últims tres mesos, és similar en les tres províncies (València 48,4%, Alacant 47,2% i Castelló 48,2%).

Els percentatges són similars entre homes i dones a Castelló (homes 48,0% i dones 48,4%), i lleugerament superior el percentatge de dones a Alacant (homes 46,6% i dones 47,8%), mentre a València hi ha una diferència de 5,8% entre tots dos sexes (homes 51,3% i dones 45,5%).

A la Comunitat Valenciana, un 47,9% de persones de 16 a 74 anys (quasi 1,8 milions de persones), ha comprat per internet en els últims tres mesos (3,2% més que l'any anterior), això suposa un increment de més de 126.000 usuaris. Per sexe, el percentatge d'homes (49,1%), és 2,4% superior al de dones (46,7%).


Persones que han comprat a través d'internet en els últims tres mesos (%)

Compras

Utilització de productes TIC per les persones de 16 a 74 anys per sexe i província. Any 2019

Comunitat
Valenciana
Alacant Castelló València
Ambdós
sexes
Persones que han utilitzat Internet
en els últims 3 mesos
89,7 89,2 88,3 90,3
Persones que han utilitzat Internet diàriament
(almenys 5 dies a la setmana) en els últims 3 mesos
75,5 75,2 74,5 76,0
Persones que han comprat a través d’Internett 47,9 47,2 48,2 48,4
Homes Persones que han utilitzat Internet
en els últims 3 mesos
89,8 89,1 88,8 90,6
Persones que han utilitzat Internet diàriament
(almenys 5 dies a la setmana) en els últims 3 mesos
74,0 73,9 70,9 74,9
Persones que han comprat a través d’Internett 49,1 46,6 48,0 51,3
Dones Persones que han utilitzat Internet
en els últims 3 mesos
89,5 89,3 87,7 90,0
Persones que han utilitzat Internet diàriament
(almenys 5 dies a la setmana) en els últims 3 mesos
77,0 76,4 78,2 77,1
Persones que han comprat a través d’Internett 46,7 47,8 48,4 45,5


NOTES METODOLÒGIQUES

Estimació d'indicadors provincials d'equipament i ús de tecnologies de la informació i comunicació (TIC) en les llars, és una operació de periodicitat anual que té com a objectiu generar, per al nivell provincial, indicadors d'equipament i ús de TIC basats en l'Enquesta sobre equipament i ús de tecnologies d'informació i comunicació en les llars (TIC-H) de l'INE, i coherents amb ella. Com que TIC-H no està dissenyada per a l'estimació d'agregats referits àmbits territorials inferiors a comunitats autònomes, aquesta operació utilitza tècniques estadístiques d'estimació en àrees xicotetes, que es basen a incorporar informació auxiliar externa mitjançant l'ajust de models que relacionen les dades de les diverses fonts. En aquest cas, la informació de TIC-H ha sigut suplementada amb unes estimacions de població i de llars de la Comunitat Valenciana.

En concret, per a les tres províncies de la Comunitat Valenciana, s'ofereixen des de 2012 anualment, estimacions de l'equipament de les llars en tecnologies d'informació i la comunicació (connexió a internet, telefonia fixa i mòbil, equipament informàtic) i de l'ús i els nous hàbits de la població valenciana respecte a internet.

Pot obtindre-se’n informació més detallada en la pàgina web del portal estadístic de la Generalitat:

Estimació d'indicadors provincials d'equipament i ús de tecnologies d'informació i comunicació en les llars