Estadística de variacions residencials


L'estadística de variacions residencials (EVR) genera informació anual sobre els fluxos migratoris, és a dir, immigracions, emigracions i, per mitjà de diferència, el saldo migratori. Aquesta estadística s'obté a partir del tractament i explotació de les altes i baixes registrades en el padró municipal i, en aquest cas, es consideren només les altes i baixes padronals que comporten canvi de municipi de residència.