ÚLTIMES XIFRES
22 de juny de 2020


Indicadors d’activitat del sector servicis de la Comunitat Valenciana
(base 2015)

Abril de 2020

L’Índex de xifra de negocis general de la Comunitat Valenciana del mes d'abril de 2020 ha disminuït un 37,1% sobre el mateix mes de l’any anterior. En l’àmbit nacional, la disminució ha sigut del 41,4%.

L’import de la xifra de negocis ha disminuït en tots els sectors; en el sector Comerç ha disminuït un 34,4%, en el Comerç al detall un 32,5%. Dins d’Altres servicis, ha disminuït en els sectors Transport i emmagatzemament (-29,3%), Hostaleria (-93,6%), en Informació i comunicacions (-9,7%), en Activitats professionals, científiques i tècniques (-37,5%) i en Activitats administratives i servicis auxiliars (-34,2%).

Índex de xifra de negocis: Comunitat Valenciana i Espanya

  Comunitat Valenciana Espanya
 Índex   % de variació   Índex   % de variació 
   anual  mitjana
del que
va d’any
 anual  mitjana
del que
va d’any
Índex general 75,3 -37,1 -11,4 70,7 -41,4 -14,4
Comerç 78,0 -34,4 -9,9 71,8 -40,4 -13,7
  Comerç al detall (1) 70,9 -32,5 -9,5 70,4 -33,2 -10,6
Altres servicis 69,0 -43,5 -15,2 68,8 -43,1 -15,6
  Transport i emmagatzemament 80,9 -29,3 -10,2 71,2 -41,1 -13,3
  Hostaleria 7,4 -93,6 -37,6 6,3 -94,4 -39,5
  Informació i comunicacions 103,2 -9,7 -1,1 93,5 -16,6 -6,4
  Activitats professionals, científiques i tècniques 102,5 -37,5 -11,9 96,3 -30,0 -10,6
  Activitats administratives i servicis auxiliars 71,6 -34,2 -10,2 63,4 -47,2 -16,1
(1) Pot obtindre’s informació més detallada a l’enllaç Índex de comerç al detallinteranual

Una representació anàloga a l’anterior en un període més ampli permet comparar l’impacte en l’índex de xifra de negocis produït per crisis anteriors i el produït fins al moment per la crisi sanitària ocasionada per la COVID-19.interanual

Si considerem les dades corregides d’efectes estacionals i de calendari, l’Índex general experimenta una variació respecte a abril de l’any passat del -37,1%. Esta mateixa variació és del -34,5% per al sector Comerç i del -43,4% per a Altres servicis. El desglossament dels Altres servicis en subsectors proporciona taxes anuals corregides del -29,5% per al sector Transport i emmagatzemament, del -93,6% en Hostaleria, del -9,6% en Informació i comunicacions, del -37,6% en Activitats professionals, científiques i tècniques i del -33,6% en Activitats administratives i servicis auxiliars.

Índex de xifra de negocis corregit d’efectes estacionals i de calendari: Comunitat Valenciana

   Índex   % de variació 
 anual  mitjana del
que va
d’any 
Índex general 75,2 -37,1 -11,1
Comerç 77,8 -34,5 -9,1
Altres servicis 69,9 -43,4 -14,6
  Transport i emmagatzemament 80,2 -29,5 -9,7
  Hostaleria 7,8 -93,6 -34,5
  Informació i comunicacions 105,7 -9,6 -1,4
  Activitats professionals, científiques i tècniques 98,9 -37,6 -8,9
  Activitats administratives i servicis auxiliars 75,1 -33,6 -9,2interanual_estacional

La representació de la sèrie històrica des de 2007 permet observar amb perspectiva l’evolució de la sèrie corregida d’efectes estacionals i de calendari.interanual_calenda

Per altra banda, l’índex de personal ocupat general de la Comunitat Valenciana del mes d'abril de 2020 ha disminuït un 4,2% sobre el mateix mes de l’any anterior. En l’àmbit nacional, la disminució ha sigut del 5,5%.

Per sectors, el personal ocupat ha disminuït en el sector Comerç (-1,0%); en el Comerç al detall, el personal ocupat ha disminuït un 1,1%. Dins d’Altres servicis s’han produït disminucions en tots els sectors: Transport i emmagatzemament (-5,0%), Hostaleria (-13,6%), Informació i comunicacions (-1,1%), Activitats professionals, científiques i tècniques (-2,3%) i Activitats administratives i servicis auxiliars (-4,5%).

Índex de personal ocupat: Comunitat Valenciana i Espanya

  Comunitat Valenciana Espanya
 Índex   % de variació   Índex   % de variació 
   anual  mitjana
del que
va d’any
 anual  mitjana
del que
va d’any
Índex general 103,6 -4,2 -0,3 102,4 -5,5 -1,3
Comerç 107,9 -1,0 1,0 104,0 -2,0 -0,1
  Comerç al detall (1) 105,3 -1,1 0,8 101,5 -2,0 -0,2
Altres servicis 99,6 -6,9 -1,4 101,3 -7,6 -2,1
  Transport i emmagatzemament 104,4 -5,0 -1,4 105,0 -4,1 -1,0
  Hostaleria 97,7 -13,6 -4,0 92,5 -14,9 -5,5
  Informació i comunicacions 107,5 -1,1 0,8 108,6 -1,2 1,0
  Activitats professionals, científiques i tècniques 100,5 -2,3 0,0 105,1 -2,6 -0,2
  Activitats administratives i servicis auxiliars 96,6 -4,5 0,3 102,6 -8,3 -2,2
(1) Pot obtindre’s informació més detallada a l’enllaç Índex de comerç al detallinteranual_empleo

L’ampliació del període estudiat mostra l’evolució de l’índex de personal ocupat des de l’any 2007.interanual_empleo

Nota: Aquestes dades són provisionals. Les actualitzacions que es produïsquen després que les dades es publiquen per primera vegada sempre s’incorporen a les sèries mensuals disponibles en el portal estadístic de la Generalitat

Pot obtindre’s informació més detallada en el portal estadístic de la Generalitat Informació estadística > Accés temàtic > Servicis > Sector Servicis > Indicadors d’activitat del sector servicis > Resultats per a la Comunitat Valenciana.


Nota sobre l’efecte de l’emergència sanitària ocasionada per la COVID-19 en l’operació estadística d’Indicadors d’activitat del sector serveis (IASS)

L'entrada en vigor del Reial decret 463/2020 de 14 de març, pel qual es declara l'estat d'alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada pel COVID-19 estableix en l'article 10.1 la suspensió de l'obertura al públic dels locals i establiments de comerç minorista en general amb determinades excepcions. Aquesta situació ha provocat una fallida en l'activitat del sector serveis durant el mes d'abril sense precedents i, de manera paral.lela, una taxa de resposta dels informants menor del que és habitual. Malgrat l'anterior, i segons les notes metodològiques publicades per l'INE en la seua Nota de premsa, aquest fet no ha tingut a penes incidència en la qualitat dels índexs. Remetem als usuaris a la seua consulta.

En les dades d’ocupació cal tindre en compte que les persones acollides a un Expedient de Regulació Temporal d’Ocupació (ERTO) durant l’estat d’alarma, continuen formant part del personal de l’empresa.

Pel que respecta a les sèries ajustades d’efectes estacionals i de calendari, la modelització utilitzada ha tingut en compte les recomanacions de l’Oficina Estadística de la Unió Europea (Eurostat).D'aquesta manera s'han inclòs sengles intervencions de tipus additiu en els mesos de març i abril de 2020. Quan estiguen disponibles les dades de mesos posteriors, serà necessari reavaluar el tipus d'intervenció necessària.

Nota metodològica

Els Indicadors d’activitat del sector servicis (IASS) tenen com a objectiu mesurar l’evolució a curt termini de l’activitat de les empreses que actuen en el sector servicis a Espanya a través de dos variables: la xifra de negocis i el personal que ocupen. Amb esta operació també es perseguix fer complir el Reglament núm. 1158/2005 del Parlament Europeu i del Consell, de 6 de juliol de 2005, pel qual es modifica el Reglament 1165/98, del Consell de la Unió Europea, del 19 de maig de 1998, sobre les estadístiques conjunturals. L’objectiu d’estos reglaments és la creació d’un marc comú de producció d’estadístiques comunitàries sobre l’evolució conjuntural de l’oferta, la demanda, els factors de producció i els preus.

A partir del mes de referència de gener de 2018, els Índexs de producció industrial es publiquen en base 2015, donant compliment al Reglament (CE) Nº 1165/98 del Consell sobre les estadístiques conjunturals.

La xifra de negocis comprén els imports facturats per l’empresa per la prestació de servicis i venda de béns (que són objecte del tràfic de l’empresa). Es comptabilitzen incloent-hi els impostos que graven els béns i servicis amb l’excepció de l’IVA repercutit al client. El personal ocupat està constituït pels empleats no remunerats (autònoms, socis i ajudes familiars) i els remunerats, tant fixos com eventuals.

S’investiguen les activitats englobades en els sectors G (comerç), H (transport i emmagatzematge), I (hostaleria), J (informació i comunicacions), M (activitats professionals, científiques i tècniques) i N (activitats administratives i servicis auxiliars) de la classificació nacional d’activitats econòmiques 2009 (CNAE-09).

Mensualment es realitza una enquesta que investiga aproximadament 28.000 empreses que actuen en estos sectors en l’àmbit nacional. Les dades del comerç detallista s’obtenen a través de l’enquesta de l’índex del comerç al detall. Els resultats es presenten en forma d’índexs Laspeyres encadenats base 2015 (encadenament mensual en el mes de desembre).

La Conselleria d’Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball publica mensualment estos índexs a partir de la informació proporcionada per l’Institut Nacional d’Estadística (INE), que efectua la recollida de dades en l’àmbit nacional i el càlcul dels índexs elementals per a les distintes comunitats autònomes seguint una metodologia homogènia que permet la comparació de resultats.