ÚLTIMES XIFRES
26 de març de 2021


Indicadors d’activitat del sector servicis de la Comunitat Valenciana
(base 2015)

Gener de 2021

L’Índex de xifra de negocis general de la Comunitat Valenciana del mes de gener de 2021 ha disminuït un 11,6% sobre el mateix mes de l’any anterior. En l’àmbit nacional, la disminució ha sigut del -16,5%.

L’import de la xifra de negocis ha disminuït en tots els sectors; en el sector Comerç ha disminuït un 9,2% i en concret en el Comerç al detall un 8,5%. Dins d’Altres servicis, ha disminuït en els sectors Transport i emmagatzemament (-6,5%), Hostaleria (-55,1%), en Informació i comunicacions (-8,7%), en Activitats professionals, científiques i tècniques (-1,2%) i en Activitats administratives i servicis auxiliars (-25,0%).

Índex de xifra de negocis: Comunitat Valenciana i Espanya

  Comunitat Valenciana Espanya
 Índex   % de variació   Índex   % de variació 
   anual  mitjana
del que
va d’any
 anual  mitjana
del que
va d’any
Índex general 103,0 -11,6 -11,6 96,6 -16,5 -16,5
Comerç 107,0 -9,2 -9,2 102,2 -13,3 -13,3
  Comerç al detall (1) 100,0 -8,5 -8,5 100,6 -10,5 -10,5
Altres servicis 93,6 -17,9 -17,9 86,3 -22,7 -22,7
  Transport i emmagatzemament 103,3 -6,5 -6,5 93,8 -19,1 -19,1
  Hostaleria 45,0 -55,1 -55,1 38,2 -60,1 -60,1
  Informació i comunicacions 108,0 -8,7 -8,7 99,0 -10,4 -10,4
  Activitats professionals, científiques i tècniques 136,6 -1,2 -1,2 108,5 -10,2 -10,2
  Activitats administratives i servicis auxiliars 84,0 -25,0 -25,0 79,2 -28,6 -28,6
(1) Pot obtindre’s informació més detallada a l’enllaç Índex de comerç al detallinteranual

Una representació anàloga a l’anterior en un període més ampli permet comparar l’impacte en l’índex de xifra de negocis produït per crisis anteriors i el produït fins al moment per la crisi sanitària ocasionada per la COVID-19.interanual

Si considerem les dades corregides d’efectes estacionals i de calendari, l’Índex general experimenta una variació respecte a gener de l’any passat del -9,8%. Esta mateixa variació és del -6,7% per al sector Comerç i del -17,1% per a Altres servicis. El desglossament dels Altres servicis en subsectors proporciona taxes anuals corregides del -2,9% per al sector Transport i emmagatzemament, del -55,4% en Hostaleria, del -7,5% en Informació i comunicacions, del -1,1% en Activitats professionals, científiques i tècniques i del -23,6% en Activitats administratives i servicis auxiliars.

Índex de xifra de negocis corregit d’efectes estacionals i de calendari: Comunitat Valenciana

   Índex   % de variació 
 anual  mitjana del
que va
d’any 
Índex general 110,7 -9,8 -9,8
Comerç 114,4 -6,7 -6,7
Altres servicis 104,8 -17,1 -17,1
  Transport i emmagatzemament 112,7 -2,9 -2,9
  Hostaleria 56,9 -55,4 -55,4
  Informació i comunicacions 112,7 -7,5 -7,5
  Activitats professionals, científiques i tècniques 153,6 -1,1 -1,1
  Activitats administratives i servicis auxiliars 92,8 -23,6 -23,6interanual_estacional

La representació de la sèrie històrica des de 2007 permet observar amb perspectiva l’evolució de la sèrie corregida d’efectes estacionals i de calendari.interanual_calenda

Per altra banda, l’índex de personal ocupat general de la Comunitat Valenciana del mes de gener de 2021 ha disminuït un 3,3% sobre el mateix mes de l’any anterior. En l’àmbit nacional, la disminució ha sigut del 4,6%.

Per sectors, el personal ocupat ha disminuït en el sector Comerç (-1,0%); en concret en el Comerç al detall, el personal ocupat ha disminuït un 1,1%. Dins d’Altres servicis s’han produït disminusions en els sectors: Transport i emmagatzemament (-1,7%), Hostaleria (-15,9%), Informació i comunicacions (-0,4%) i Activitats professionals, científiques i tècniques (-2,0%), augmentant en Activitats administratives i servicis auxiliars (1,1%).

Índex de personal ocupat: Comunitat Valenciana i Espanya

  Comunitat Valenciana Espanya
 Índex   % de variació   Índex   % de variació 
   anual  mitjana
del que
va d’any
 anual  mitjana
del que
va d’any
Índex general 106,4 -3,3 -3,3 102,4 -4,6 -4,6
Comerç 112,6 -1,0 -1,0 104,3 -2,6 -2,6
  Comerç al detall (1) 106,4 -1,1 -1,1 101,0 -3,3 -3,3
Altres servicis 100,9 -5,4 -5,4 101,0 -5,9 -5,9
  Transport i emmagatzemament 108,2 -1,7 -1,7 105,9 -2,7 -2,7
  Hostaleria 90,3 -15,9 -15,9 83,5 -16,7 -16,7
  Informació i comunicacions 109,3 -0,4 -0,4 110,0 -0,9 -0,9
  Activitats professionals, científiques i tècniques 101,8 -2,0 -2,0 106,2 -1,6 -1,6
  Activitats administratives i servicis auxiliars 106,4 1,1 1,1 109,6 -2,7 -2,7
(1) Pot obtindre’s informació més detallada a l’enllaç Índex de comerç al detallinteranual_empleo

L’ampliació del període estudiat mostra l’evolució de l’índex de personal ocupat des de l’any 2007.interanual_empleo

Nota: Aquestes dades són provisionals. Les actualitzacions que es produïsquen després que les dades es publiquen per primera vegada sempre s’incorporen a les sèries mensuals disponibles en el portal estadístic de la Generalitat

Pot obtindre’s informació més detallada en el portal estadístic de la Generalitat Informació estadística > Accés temàtic > Servicis > Sector Servicis > Indicadors d’activitat del sector servicis > Resultats per a la Comunitat Valenciana.


Nota metodològica

Els Indicadors d’activitat del sector servicis (IASS) tenen com a objectiu mesurar l’evolució a curt termini de l’activitat de les empreses que actuen en el sector servicis a Espanya a través de dos variables: la xifra de negocis i el personal que ocupen. Amb esta operació també es perseguix fer complir el Reglament núm. 1158/2005 del Parlament Europeu i del Consell, de 6 de juliol de 2005, pel qual es modifica el Reglament 1165/98, del Consell de la Unió Europea, del 19 de maig de 1998, sobre les estadístiques conjunturals. L’objectiu d’estos reglaments és la creació d’un marc comú de producció d’estadístiques comunitàries sobre l’evolució conjuntural de l’oferta, la demanda, els factors de producció i els preus.

A partir del mes de referència de gener de 2018, els Índexs de producció industrial es publiquen en base 2015, donant compliment al Reglament (CE) Nº 1165/98 del Consell sobre les estadístiques conjunturals.

La xifra de negocis comprén els imports facturats per l’empresa per la prestació de servicis i venda de béns (que són objecte del tràfic de l’empresa). Es comptabilitzen incloent-hi els impostos que graven els béns i servicis amb l’excepció de l’IVA repercutit al client. El personal ocupat està constituït pels empleats no remunerats (autònoms, socis i ajudes familiars) i els remunerats, tant fixos com eventuals.

S’investiguen les activitats englobades en els sectors G (comerç), H (transport i emmagatzematge), I (hostaleria), J (informació i comunicacions), M (activitats professionals, científiques i tècniques) i N (activitats administratives i servicis auxiliars) de la classificació nacional d’activitats econòmiques 2009 (CNAE-09).

Mensualment es realitza una enquesta que investiga aproximadament 28.000 empreses que actuen en estos sectors en l’àmbit nacional. Les dades del comerç detallista s’obtenen a través de l’enquesta de l’índex del comerç al detall. Els resultats es presenten en forma d’índexs Laspeyres encadenats base 2015 (encadenament mensual en el mes de desembre).

La Conselleria d’Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball publica mensualment estos índexs a partir de la informació proporcionada per l’Institut Nacional d’Estadística (INE), que efectua la recollida de dades en l’àmbit nacional i el càlcul dels índexs elementals per a les distintes comunitats autònomes seguint una metodologia homogènia que permet la comparació de resultats.