ÚLTIMES XIFRES
16 d’agost de 2021


Indicadors d’activitat del sector servicis de la Comunitat Valenciana
(base 2015)

Juny de 2021

L’Índex de xifra de negocis general de la Comunitat Valenciana del mes de juny de 2021 ha augmentat un 19,1% sobre el mateix mes de l’any anterior anterior. En l’àmbit nacional, l’augment ha sigut del 21,7%.

L’import de la xifra de negocis ha augmentat en tots els sectors; en el sector Comerç ha augmentat un 15,8% i, més en concret, en el Comerç al detall el creixement ha sigut del 4,6%. Dins d’Altres servicis, ha augmentat en els sectors Transport i emmagatzemament (27,5%), Hostaleria (76,7%), en Informació i comunicacions (3,9%), en Activitats professionals, científiques i tècniques (15,7%) i en Activitats administratives i servicis auxiliars (31,2%).

Índex de xifra de negocis: Comunitat Valenciana i Espanya

  Comunitat Valenciana Espanya
 Índex   % de variació   Índex   % de variació 
   anual  mitjana
del que
va d’any
 anual  mitjana
del que
va d’any
Índex general 129,8 19,1 15,9 126,2 21,7 14,1
Comerç 132,4 15,8 17,1 131,7 18,7 16,8
  Comerç al detall (1) 115,2 4,6 9,6 113,5 6,8 10,1
Altres servicis 124,1 28,8 12,7 116,0 28,7 8,8
  Transport i emmagatzemament 123,8 27,5 17,1 118,8 31,0 11,9
  Hostaleria 105,5 76,7 12,8 86,7 83,1 10,6
  Informació i comunicacions 117,6 3,9 -0,2 119,2 12,8 4,5
  Activitats professionals, científiques i tècniques 169,6 15,7 19,4 145,1 20,7 13,0
  Activitats administratives i servicis auxiliars 103,9 31,2 0,7 100,2 32,7 0,5
(1) Pot obtindre’s informació més detallada a l’enllaç Índex de comerç al detallinteranual

Una representació anàloga a l’anterior en un període més ampli permet comparar l’impacte en l’índex de xifra de negocis produït per crisis anteriors i el produït fins al moment per la crisi sanitària ocasionada per la COVID-19.interanual

Si considerem les dades corregides d’efectes estacionals i de calendari, l’Índex general experimenta una variació respecte a juny de l’any passat del 19,2%. Esta mateixa variació és del 15,6% per al sector Comerç i del 28,9% per a Altres servicis. El desglossament dels Altres servicis en subsectors proporciona taxes anuals corregides del 28,4% per al sector Transport i emmagatzemament, del 76,0% en Hostaleria, del 4,2% en Informació i comunicacions, del 16,6% en Activitats professionals, científiques i tècniques i del 31,7% en Activitats administratives i servicis auxiliars.Índex de xifra de negocis corregit d’efectes estacionals i de calendari: Comunitat Valenciana

   Índex   % de variació 
 anual  mitjana del
que va
d’any 
Índex general 126,9 19,2 15,7
Comerç 125,5 15,6 16,6
Altres servicis 117,6 28,9 11,9
  Transport i emmagatzemament 120,5 28,4 16,7
  Hostaleria 96,6 76,0 1,7
  Informació i comunicacions 114,6 4,2 0,1
  Activitats professionals, científiques i tècniques 158,8 16,6 17,3
  Activitats administratives i servicis auxiliars 100,3 31,7 -0,1interanual_estacional

La representació de la sèrie històrica des de 2007 permet observar amb perspectiva l’evolució de la sèrie corregida d’efectes estacionals i de calendari.interanual_calenda

Per altra banda, l’índex de personal ocupat general de la Comunitat Valenciana del mes juny de 2021 ha augmentat un 3,8% sobre el mateix mes de l’any anterior. En l’àmbit nacional, l’augment ha sigut del 3,4%

Per sectors, el personal ocupat ha augmentat en el sector Comerç (0,9%); en el Comerç al detall, el personal ocupat ha augmentat un 2,9%. Dins d’Altres servicis s’han produït augments en tots els sectors: Transport i emmagatzemament (1,9%), Hostaleria (5,0%), Informació i comunicacions (5,9%), Activitats professionals, científiques i tècniques (1,1%) i Activitats administratives i servicis auxiliars (16,0%).

Índex de personal ocupat: Comunitat Valenciana i Espanya

  Comunitat Valenciana Espanya
 Índex   % de variació   Índex   % de variació 
   anual  mitjana
del que
va d’any
 anual  mitjana
del que
va d’any
Índex general 106,4 3,8 -0,5 106,3 3,4 -1,1
Comerç 106,4 0,9 -0,2 105,4 1,3 -0,7
  Comerç al detall (1) 110,5 2,9 1,0 103,5 1,5 -1,0
Altres servicis 106,1 6,4 -0,7 106,8 4,7 -1,3
  Transport i emmagatzemament 107,6 1,9 0,7 107,0 1,4 -0,8
  Hostaleria 102,4 5,0 -9,6 97,2 4,2 -8,8
  Informació i comunicacions 114,0 5,9 3,1 112,5 3,2 1,3
  Activitats professionals, científiques i tècniques 102,1 1,1 -0,6 108,8 3,4 0,9
  Activitats administratives i servicis auxiliars 111,6 16,0 7,9 113,9 9,1 3,0
(1) Pot obtindre’s informació més detallada a l’enllaç Índex de comerç al detallinteranual_empleo

L’ampliació del període estudiat mostra l’evolució de l’índex de personal ocupat des de l’any 2007.interanual_empleo

Nota: Aquestes dades són provisionals. Les actualitzacions que es produïsquen després que les dades es publiquen per primera vegada sempre s’incorporen a les sèries mensuals disponibles en el portal estadístic de la Generalitat

Pot obtindre’s informació més detallada en el portal estadístic de la Generalitat Informació estadística > Accés temàtic > Servicis > Sector Servicis > Indicadors d’activitat del sector servicis > Resultats per a la Comunitat Valenciana.


Nota metodològica

Els Indicadors d’activitat del sector servicis (IASS) tenen com a objectiu mesurar l’evolució a curt termini de l’activitat de les empreses que actuen en el sector servicis a Espanya a través de dos variables: la xifra de negocis i el personal que ocupen. Amb esta operació també es perseguix fer complir el Reglament núm. 1158/2005 del Parlament Europeu i del Consell, de 6 de juliol de 2005, pel qual es modifica el Reglament 1165/98, del Consell de la Unió Europea, del 19 de maig de 1998, sobre les estadístiques conjunturals. L’objectiu d’estos reglaments és la creació d’un marc comú de producció d’estadístiques comunitàries sobre l’evolució conjuntural de l’oferta, la demanda, els factors de producció i els preus.

A partir del mes de referència de gener de 2018, els Índexs de producció industrial es publiquen en base 2015, donant compliment al Reglament (CE) Nº 1165/98 del Consell sobre les estadístiques conjunturals.

La xifra de negocis comprén els imports facturats per l’empresa per la prestació de servicis i venda de béns (que són objecte del tràfic de l’empresa). Es comptabilitzen incloent-hi els impostos que graven els béns i servicis amb l’excepció de l’IVA repercutit al client. El personal ocupat està constituït pels empleats no remunerats (autònoms, socis i ajudes familiars) i els remunerats, tant fixos com eventuals.

S’investiguen les activitats englobades en els sectors G (comerç), H (transport i emmagatzematge), I (hostaleria), J (informació i comunicacions), M (activitats professionals, científiques i tècniques) i N (activitats administratives i servicis auxiliars) de la classificació nacional d’activitats econòmiques 2009 (CNAE-09).

Mensualment es realitza una enquesta que investiga aproximadament 28.000 empreses que actuen en estos sectors en l’àmbit nacional. Les dades del comerç detallista s’obtenen a través de l’enquesta de l’índex del comerç al detall. Els resultats es presenten en forma d’índexs Laspeyres encadenats base 2015 (encadenament mensual en el mes de desembre).

La Conselleria d’Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball publica mensualment estos índexs a partir de la informació proporcionada per l’Institut Nacional d’Estadística (INE), que efectua la recollida de dades en l’àmbit nacional i el càlcul dels índexs elementals per a les distintes comunitats autònomes seguint una metodologia homogènia que permet la comparació de resultats.