ÚLTIMES XIFRES
22 de novembre de 2022


Indicadors d’activitat del sector servicis. Resultats per a la Comunitat Valenciana

Setembre de 2022

L’Índex de xifra de negocis general de la Comunitat Valenciana del mes de setembre de 2022 ha augmentat un 14,6% sobre el mateix mes de l’any anterior. En l’àmbit nacional, l’augment ha sigut del 20,1%.

L’índex de la xifra de negocis ha augmentat en tots els sectors. En el sector Comerç l'augment ha sigut del 16,3% i, més en concret, del 11,0% en el Comerç al detall. L'Índex associat a Altres servicis, ha experimentat una evolució anual positiva del 10,6%. El desglosament dels Altres servicis en sectors proporciona taxes de variació del 2,4% per a Transport i emmagatzemament, del 17,8% per a Hostaleria, del 19,0% en Informació i comunicacions, del 3,2% en Activitats professionals, científiques i tècniques i del 30,7 en Activitats administratives i servicis auxiliars.

Índex de xifra de negocis: Comunitat Valenciana i Espanya

  Comunitat Valenciana Espanya
 Índex   % de variació   Índex   % de variació 
   anual  mitjana
del que
va d’any
 anual  mitjana
del que
va d’any
Índex general 144,7 14,6 18,1 148,4 20,1 22,4
Comerç 145,5 16,3 16,7 151,8 20,8 21,6
  Comerç al detall (1) 125,5 11,0 13,3 124,2 12,7 13,5
Altres servicis 143,5 10,6 21,9 142,0 18,7 24,1
  Transport i emmagatzemament 131,5 2,4 14,5 149,2 20,5 26,9
  Hostaleria 143,4 17,8 52,5 132,8 21,9 55,8
  Informació i comunicacions 144,7 19,0 16,9 125,2 9,9 9,4
  Activitats professionals, científiques i tècniques 167,8 3,2 7,0 153,1 13,0 10,7
  Activitats administratives i servicis auxiliars 143,8 30,7 32,6 147,5 33,7 36,3
(1) Pot obtindre’s informació més detallada a l’enllaç Índex de comerç al detallinteranual

Una representació anàloga a l’anterior en un període més ampli permet comparar l’impacte en l’índex de xifra de negocis produït per crisis anteriors i el produït fins al moment per la crisi sanitària ocasionada per la COVID-19.interanual

Si considerem les dades corregides d’efectes estacionals i de calendari, l’Índex general experimenta una variació respecte a setembre de l’any passat del 14,3%. Esta mateixa variació és del 17,0% per al sector Comerç i del 11,7% per a Altres servicis. El desglossament dels Altres servicis en subsectors proporciona taxes anuals corregides del 2,5% per al sector Transport i emmagatzemament, del 21,3% en Hostaleria, del 18,8% en Informació i comunicacions, del 6,1% en Activitats professionals, científiques i tècniques i del 32,2% en Activitats administratives i servicis auxiliars.Índex de xifra de negocis corregit d’efectes estacionals i de calendari: Comunitat Valenciana

   Índex   % de variació 
 anual  mitjana del
que va
d’any 
Índex general 148,7 14,3 18,1
Comerç 151,6 17,0 16,4
Altres servicis 142,6 11,7 22,1
  Transport i emmagatzemament 131,8 2,5 14,6
  Hostaleria 146,9 21,3 56,5
  Informació i comunicacions 140,5 18,8 16,9
  Activitats professionals, científiques i tècniques 182,0 6,1 7,6
  Activitats administratives i servicis auxiliars 141,5 32,2 32,0interanual_estacional

La representació de la sèrie històrica des de 2007 permet observar amb perspectiva l’evolució de la sèrie corregida d’efectes estacionals i de calendari.interanual_calenda

Per altra banda, l’índex de personal ocupat general de la Comunitat Valenciana del mes setembre de 2022 ha augmentat un 0,9% sobre el mateix mes de l’any anterior. En l’àmbit nacional, l’augment ha sigut del 3,3%

Per sectors, el personal ocupat ha augmentat en el sector Comerç (0,7%); en el Comerç al detall, el personal ocupat ha augmentat un 1,1%. Dins d’Altres servicis ha disminuït per al sector Activitats administratives i servicis auxiliars (-2,2%), en la resta s'han produït augments: Transport i emmagatzemament (3,2%), Hostaleria (1,4%), Informació i comunicacions (4,5%) i Activitats professionals, científiques i tècniques (2,1%).

Índex de personal ocupat: Comunitat Valenciana i Espanya

  Comunitat Valenciana Espanya
 Índex   % de variació   Índex   % de variació 
   anual  mitjana
del que
va d’any
 anual  mitjana
del que
va d’any
Índex general 108,6 0,9 3,2 111,5 3,3 4,5
Comerç 107,1 0,7 1,3 107,3 1,9 2,1
  Comerç al detall (1) 111,1 1,1 1,7 106,1 2,2 2,5
Altres servicis 109,5 1,1 4,8 114,1 4,2 6,0
  Transport i emmagatzemament 112,4 3,2 2,9 111,6 3,4 3,4
  Hostaleria 110,9 1,4 10,1 110,2 6,5 12,3
  Informació i comunicacions 120,2 4,5 5,8 120,1 5,9 5,4
  Activitats professionals, científiques i tècniques 103,7 2,1 0,8 112,3 3,7 3,1
  Activitats administratives i servicis auxiliars 108,1 -2,2 2,9 119,3 2,1 4,6
(1) Pot obtindre’s informació més detallada a l’enllaç Índex de comerç al detallinteranual_empleo

L’ampliació del període estudiat mostra l’evolució de l’índex de personal ocupat des de l’any 2007.interanual_empleo

Nota: Aquestes dades són provisionals. Les actualitzacions que es produïsquen després que les dades es publiquen per primera vegada sempre s’incorporen a les sèries mensuals disponibles en el portal estadístic de la Generalitat

Pot obtindre’s informació més detallada en el portal estadístic de la Generalitat Informació estadística > Accés temàtic > Servicis > Sector Servicis > Indicadors d’activitat del sector servicis > Resultats per a la Comunitat Valenciana.


Nota metodològica

Els Indicadors d’activitat del sector servicis (IASS) tenen com a objectiu mesurar l’evolució a curt termini de l’activitat de les empreses que actuen en el sector servicis a Espanya a través de dos variables: la xifra de negocis i el personal que ocupen.

La xifra de negocis comprén els imports facturats per l’empresa per la prestació de servicis i venda de béns. Es comptabilitzen incloent-hi els impostos que graven els béns i servicis amb l’excepció de l’IVA repercutit al client. El personal ocupat està constituït pels empleats no remunerats (autònoms, socis i ajudes familiars) i els remunerats, tant fixos com eventuals.

S’investiguen les activitats englobades en els sectors G (comerç), H (transport i emmagatzematge), I (hostaleria), J (informació i comunicacions), M (activitats professionals, científiques i tècniques) i N (activitats administratives i servicis auxiliars) de la classificació nacional d’activitats econòmiques 2009 (CNAE-09).

Mensualment es realitza una enquesta que investiga aproximadament 28.000 empreses que actuen en aquests sectors en l’àmbit nacional. Les dades del comerç detallista s’obtenen a través de l’enquesta de l’índex del comerç al detall. Els resultats es presenten en forma d’índexs Laspeyres encadenats amb base 2015 (encadenament mensual en el mes de desembre).

L’Institut Valencià d’Estadística publica mensualment aquests índexs a partir de la informació proporcionada per l’Institut Nacional d’Estadística (INE), que efectua la recollida de dades en l’àmbit nacional i el càlcul dels índexs elementals per a les distintes comunitats autònomes seguint una metodologia homogènia que permet la comparació de resultats.