ÚLTIMES XIFRES
19 de maig de 2023


Indicadors d’activitat del sector servicis. Resultats per a la Comunitat Valenciana

Març de 2023

L’Índex de xifra de negocis general de la Comunitat Valenciana del mes de març de 2023 ha augmentat un 10,8% sobre el mateix mes de l’any anterior. En l’àmbit nacional, l’augment ha sigut del 9,8%.

L’índex de la xifra de negocis ha augmentat en el sector Comerç un 11,3% i, més en concret, un 12,7% en el Comerç al detall. L'Índex associat a Altres servicis, ha experimentat una evolució anual positiva del 9,5%. El desglosament dels Altres servicis en sectors proporciona taxes de variació del 4,8% per a Transport i emmagatzemament, del 26,0% per a Hostaleria, del 10,0% en Informació i comunicacions, del -0,3% en Activitats professionals, científiques i tècniques i del 15,3% en Activitats administratives i servicis auxiliars.

Índex de xifra de negocis: Comunitat Valenciana i Espanya

  Comunitat Valenciana Espanya
 Índex   % de variació   Índex   % de variació 
   anual  mitjana
del que
va d’any
 anual  mitjana
del que
va d’any
Índex general 155,6 10,8 7,9 153,6 9,8 10,1
Comerç 160,8 11,3 8,3 160,9 9,0 9,3
  Comerç al detall (1) 130,2 12,7 13,7 130,2 12,1 12,6
Altres servicis 143,8 9,5 6,8 140,2 11,5 11,8
  Transport i emmagatzemament 134,9 4,8 -2,0 151,7 14,1 10,7
  Hostaleria 137,5 26,0 24,6 114,2 18,2 20,3
  Informació i comunicacions 147,9 10,0 9,6 130,7 5,7 6,4
  Activitats professionals, científiques i tècniques 179,8 -0,3 4,1 160,0 8,1 11,6
  Activitats administratives i servicis auxiliars 127,7 15,3 9,6 134,3 13,5 15,1
(1) Pot obtindre’s informació més detallada a l’enllaç Índex de comerç al detallinteranual

Una representació anàloga a l’anterior en un període més ampli permet comparar l’impacte en l’índex de xifra de negocis produït per crisis anteriors i el produït fins al moment per la crisi sanitària ocasionada per la COVID-19.interanual

Si considerem les dades corregides d’efectes estacionals i de calendari, l’Índex general experimenta una variació respecte a març de l’any passat del 3,9%. Esta mateixa variació és del 2,7% per al sector Comerç i del 1,6% per a Altres servicis. El desglossament dels Altres servicis en subsectors proporciona taxes anuals corregides del 0,0% per al sector Transport i emmagatzemament, del 11,2% en Hostaleria, del -0,5% en Informació i comunicacions, del -1,6% en Activitats professionals, científiques i tècniques i del 3,4% en Activitats administratives i servicis auxiliars.Índex de xifra de negocis corregit d’efectes estacionals i de calendari: Comunitat Valenciana

      % de variació 
 Índex   mensual   anual  mitjana del
que va
d’any 
Índex general 151,8 3,9 11,0 7,7
Comerç 152,0 2,7 7,8 6,8
Altres servicis 149,6 1,6 9,7 6,6
  Transport i emmagatzemament 125,3 0,0 5,0 -2,8
  Hostaleria 155,5 11,2 19,5 17,3
  Informació i comunicacions 145,9 -0,5 10,1 9,5
  Activitats professionals, científiques i tècniques 185,0 -1,6 3,7 5,2
  Activitats administratives i servicis auxiliars 140,4 3,4 15,9 12,5interanual_estacional

La representació de la sèrie històrica des de 2007 permet observar amb perspectiva l’evolució de la sèrie corregida d’efectes estacionals i de calendari.interanual_calenda

Per altra banda, l’índex de personal ocupat general de la Comunitat Valenciana del mes març de 2023 ha augmentat un 1,3% sobre el mateix mes de l’any anterior. En l’àmbit nacional, l’augment ha sigut del 2,1% .

Per sectors, el personal ocupat ha augmentat en el sector Comerç (0,4%); en el Comerç al detall, el personal ocupat ha augmentat un 2,3%. Dins d’Altres servicis s’han produït augments en els sectors: Transport i emmagatzemament (4,3%), Hostaleria (4,2%), Informació i comunicacions (2,6%) i Activitats professionals, científiques i tècniques (4,8%), disminuint en el sector Activitats administratives i servicis auxiliars (-3,9%).

Índex de personal ocupat: Comunitat Valenciana i Espanya

  Comunitat Valenciana Espanya
 Índex   % de variació   Índex   % de variació 
   anual  mitjana
del que
va d’any
 anual  mitjana
del que
va d’any
Índex general 109,7 1,3 0,4 109,5 2,1 1,9
Comerç 110,6 0,4 -0,2 107,4 1,5 1,3
  Comerç al detall (1) 110,8 2,3 1,9 104,5 1,5 1,2
Altres servicis 108,6 2,0 0,9 110,9 2,4 2,3
  Transport i emmagatzemament 114,1 4,3 2,7 112,6 3,8 3,1
  Hostaleria 106,4 4,2 3,1 100,8 3,3 3,6
  Informació i comunicacions 121,4 2,6 2,9 121,7 4,1 4,6
  Activitats professionals, científiques i tècniques 106,8 4,8 4,3 113,6 3,0 3,1
  Activitats administratives i servicis auxiliars 106,3 -3,9 -5,6 114,6 -0,4 -0,8
(1) Pot obtindre’s informació més detallada a l’enllaç Índex de comerç al detallinteranual_empleo

L’ampliació del període estudiat mostra l’evolució de l’índex de personal ocupat des de l’any 2007.interanual_empleo

Nota: Aquestes dades són provisionals. Les actualitzacions que es produïsquen després que les dades es publiquen per primera vegada sempre s’incorporen a les sèries mensuals disponibles en el portal estadístic de la Generalitat

Pot obtindre’s informació més detallada en el portal estadístic de la Generalitat Informació estadística > Accés temàtic > Servicis > Sector Servicis > Indicadors d’activitat del sector servicis > Resultats per a la Comunitat Valenciana.


Nota metodològica

Els Indicadors d’activitat del sector servicis (IASS) tenen com a objectiu mesurar l’evolució a curt termini de l’activitat de les empreses que actuen en el sector servicis a Espanya a través de dos variables: la xifra de negocis i el personal que ocupen.

La xifra de negocis comprén els imports facturats per l’empresa per la prestació de servicis i venda de béns. Es comptabilitzen incloent-hi els impostos que graven els béns i servicis amb l’excepció de l’IVA repercutit al client. El personal ocupat està constituït pels empleats no remunerats (autònoms, socis i ajudes familiars) i els remunerats, tant fixos com eventuals.

S’investiguen les activitats englobades en els sectors G (comerç), H (transport i emmagatzematge), I (hostaleria), J (informació i comunicacions), M (activitats professionals, científiques i tècniques) i N (activitats administratives i servicis auxiliars) de la classificació nacional d’activitats econòmiques 2009 (CNAE-09).

Mensualment es realitza una enquesta que investiga aproximadament 28.000 empreses que actuen en aquests sectors en l’àmbit nacional. Les dades del comerç detallista s’obtenen a través de l’enquesta de l’índex del comerç al detall. Els resultats es presenten en forma d’índexs Laspeyres encadenats amb base 2015 (encadenament mensual en el mes de desembre).

L’Institut Valencià d’Estadística publica mensualment aquests índexs a partir de la informació proporcionada per l’Institut Nacional d’Estadística (INE), que efectua la recollida de dades en l’àmbit nacional i el càlcul dels índexs elementals per a les distintes comunitats autònomes seguint una metodologia homogènia que permet la comparació de resultats.