ÚLTIMES XIFRES
21 de febrer de 2024


Indicadors d’activitat del sector servicis. Resultats per a la Comunitat Valenciana

Desembre de 2023

L’Índex de xifra de negocis general de la Comunitat Valenciana del mes de desembre de 2023 ha augmentat un 2,6% sobre el mateix mes de l’any anterior. En l'àmbit nacional ha hagut una disminució del 0,7%.

L’índex de la xifra de negocis ha augmentat en el sector Comerç un 2,5% i, més en concret, un 6,4% en el Comerç al detall. L'Índex associat a Altres servicis, ha experimentat una evolució anual positiva del 3,0%. El desglossament dels Altres servicis en sectors proporciona taxes de variació del -1,8% per a Transport i emmagatzemament, del 9,4% per a Hostaleria, del 5,8% en Informació i comunicacions, del 2,6% en Activitats professionals, científiques i tècniques i de l'1,8% en Activitats administratives i servicis auxiliars.

Índex de xifra de negocis: Comunitat Valenciana i Espanya

  Comunitat Valenciana Espanya
 Índex   % de variació   Índex   % de variació 
   anual  mitjana
del que
va d’any
 anual  mitjana
del que
va d’any
Índex general 157,1 2,6 2,6 156,1 -0,7 2,4
Comerç 159,4 2,5 2,6 156,5 -2,8 0,6
  Comerç al detall (1) 158,9 6,4 10,0 160,4 5,8 8,9
Altres servicis 152,6 3,0 2,9 155,4 3,6 6,2
  Transport i emmagatzemament 118,4 -1,8 -7,9 142,4 -0,9 0,7
  Hostaleria 144,2 9,4 11,4 125,1 10,4 10,7
  Informació i comunicacions 171,1 5,8 8,8 155,5 4,7 6,7
  Activitats professionals, científiques i tècniques 239,2 2,6 6,6 210,8 3,3 8,3
  Activitats administratives i servicis auxiliars 137,1 1,8 6,8 140,2 5,1 9,4
(1) Pot obtindre’s informació més detallada a l’enllaç Índex de comerç al detallinteranual

La representació de la sèrie històrica des de 2007 permet observar amb perspectiva l'evolució de la sèrie corregida d'efectes estacionals i de calendari.interanual

Si considerem les dades corregides d’efectes estacionals i de calendari, l’Índex general experimenta una variació respecte a desembre de l’any passat del 4,8%. Esta mateixa variació és del 5,3% per al sector Comerç i del 3,9% per a Altres servicis. El desglossament dels Altres servicis en subsectors proporciona taxes anuals corregides del 2,0% per al sector Transport i emmagatzemament, del 9,6% en Hostaleria, del 7,3% en Informació i comunicacions, del 5,1% en Activitats professionals, científiques i tècniques i del 3,7% en Activitats administratives i servicis auxiliars.Índex de xifra de negocis corregit d’efectes estacionals i de calendari: Comunitat Valenciana

      % de variació 
 Índex   mensual   anual  mitjana del
que va
d’any 
Índex general 151,8 1,1 4,8 2,8
Comerç 151,9 1,0 5,3 2,8
Altres servicis 149,3 1,3 3,9 3,0
  Transport i emmagatzemament 125,7 1,5 2,0 -7,8
  Hostaleria 157,1 1,1 9,6 10,7
  Informació i comunicacions 152,7 -6,8 7,3 8,9
  Activitats professionals, científiques i tècniques 197,4 -0,1 5,1 7,1
  Activitats administratives i servicis auxiliars 142,2 1,4 3,7 7,2interanual_estacional

La representació de la sèrie històrica des de 2007 permet observar amb perspectiva l’evolució de la sèrie corregida d’efectes estacionals i de calendari.interanual_calenda

Per altra banda, l’índex de personal ocupat general de la Comunitat Valenciana del mes de desembre de 2023 ha augmentat un 1,5% sobre el mateix mes de l’any anterior. En l’àmbit nacional, l’augment ha sigut del 1,8% .

Per sectors, el personal ocupat ha augmentat en el sector Comerç (1,6%); en el Comerç al detall, el personal ocupat ha augmentat un 1,8%. Dins d'Altres servicis, s'han produït augments en els sectors Transport i emmagatzematge (4,5%), Hostaleria (3,6%), Informació i comunicacions (3,3%) i Activitats professionals, científiques i tècniques (2,1%). Per contra, l'índex de personal ocupat ha experimentat una variació anual negativa del -4,7% en el sector Activitats administratives i servicis auxiliars.

Índex de personal ocupat: Comunitat Valenciana i Espanya

  Comunitat Valenciana Espanya
 Índex   % de variació   Índex   % de variació 
   anual  mitjana
del que
va d’any
 anual  mitjana
del que
va d’any
Índex general 113,9 1,5 1,1 111,9 1,8 1,9
Comerç 117,8 1,6 1,2 110,5 1,6 1,7
  Comerç al detall (1) 114,3 1,8 2,9 108,2 1,8 1,8
Altres servicis 110,2 1,3 1,0 112,8 1,9 2,1
  Transport i emmagatzemament 117,2 4,5 2,9 115,0 2,7 3,0
  Hostaleria 109,5 3,6 3,5 101,2 1,9 2,6
  Informació i comunicacions 125,3 3,3 3,5 124,9 3,4 4,0
  Activitats professionals, científiques i tècniques 105,8 2,1 3,3 114,9 2,2 2,7
  Activitats administratives i servicis auxiliars 106,4 -4,7 -5,6 118,1 0,5 -0,2
(1) Pot obtindre’s informació més detallada a l’enllaç Índex de comerç al detallinteranual_empleo

L’ampliació del període estudiat mostra l’evolució de l’índex de personal ocupat des de l’any 2007.interanual_empleo

Onze de les comunitats autònomes, entre elles la Comunitat Valenciana, registren variacions anuals positives en l'índex general de la xifra de negocis. La Comunitat Valenciana, amb un creixement anual del 2,6%, ocupa una posició intermèdia en el rànquing conformat a partir de la taxa de variació anual de l'índex de xifra de negocis observada en el conjunt de les comunitats autònomes.

interanual_empleo

Nota: Aquestes dades són provisionals. Les actualitzacions que es produïsquen després que les dades es publiquen per primera vegada sempre s’incorporen a les sèries mensuals disponibles en el portal estadístic de la Generalitat

Pot obtindre’s informació més detallada en el portal estadístic de la Generalitat Informació estadística > Accés temàtic > Servicis > Sector Servicis > Indicadors d’activitat del sector servicis > Resultats per a la Comunitat Valenciana.


Nota metodològica

Els Indicadors d’activitat del sector servicis (IASS) tenen com a objectiu mesurar l’evolució a curt termini de l’activitat de les empreses que actuen en el sector servicis a Espanya a través de dos variables: la xifra de negocis i el personal que ocupen.

La xifra de negocis comprén els imports facturats per l’empresa per la prestació de servicis i venda de béns. Es comptabilitzen incloent-hi els impostos que graven els béns i servicis amb l’excepció de l’IVA repercutit al client. El personal ocupat està constituït pels empleats no remunerats (autònoms, socis i ajudes familiars) i els remunerats, tant fixos com eventuals.

S’investiguen les activitats englobades en els sectors G (comerç), H (transport i emmagatzematge), I (hostaleria), J (informació i comunicacions), M (activitats professionals, científiques i tècniques) i N (activitats administratives i servicis auxiliars) de la classificació nacional d’activitats econòmiques 2009 (CNAE-09).

Mensualment es realitza una enquesta que investiga aproximadament 28.000 empreses que actuen en aquests sectors en l’àmbit nacional. Les dades del comerç detallista s’obtenen a través de l’enquesta de l’índex del comerç al detall. Els resultats es presenten en forma d’índexs Laspeyres encadenats amb base 2015 (encadenament mensual en el mes de desembre).

L’Institut Valencià d’Estadística publica mensualment aquests índexs a partir de la informació proporcionada per l’Institut Nacional d’Estadística (INE), que efectua la recollida de dades en l’àmbit nacional i el càlcul dels índexs elementals per a les distintes comunitats autònomes seguint una metodologia homogènia que permet la comparació de resultats.