ÚLTIMES XIFRES
22 de març de 2024


Indicadors d’activitat del sector servicis. Resultats per a la Comunitat Valenciana

Gener de 2024

L’Índex de xifra de negocis general de la Comunitat Valenciana del mes de gener de 2024 ha augmentat un 5,8% sobre el mateix mes de l’any anterior. En l’àmbit nacional, l’augment ha sigut del 2,8%.

L’índex de la xifra de negocis ha augmentat en el sector Comerç un 5,1%, en coincidència amb l'augment registrat en el subsector del Comerç al detall. L'Índex associat a Altres servicis, ha experimentat una evolució anual positiva del 7,6%. El desglossament dels Altres servicis en sectors proporciona taxes de variació del -1,2% per a Transport i emmagatzemament, del 7,7% per a Hostaleria, del 32,4% en Informació i comunicacions, del 16,3% en Activitats professionals, científiques i tècniques i del 2,8% en Activitats administratives i servicis auxiliars.

Índex de xifra de negocis: Comunitat Valenciana i Espanya

  Comunitat Valenciana Espanya
 Índex   % de variació   Índex   % de variació 
   anual  mitjana
del que
va d’any
 anual  mitjana
del que
va d’any
Índex general 115,1 5,8 5,8 114,7 2,8 2,8
Comerç 115,2 5,1 5,1 115,1 0,7 0,7
  Comerç al detall (1) 121,3 5,1 5,1 123,9 5,6 5,6
Altres servicis 114,8 7,6 7,6 113,8 6,9 6,9
  Transport i emmagatzemament 98,9 -1,2 -1,2 117,2 1,8 1,8
  Hostaleria 123,4 7,7 7,7 115,9 8,0 8,0
  Informació i comunicacions 154,2 32,4 32,4 114,2 7,5 7,5
  Activitats professionals, científiques i tècniques 107,5 16,3 16,3 107,8 10,4 10,4
  Activitats administratives i servicis auxiliars 126,4 2,8 2,8 132,8 10,2 10,2
(1) Pot obtindre’s informació més detallada a l’enllaç Índex de comerç al detallinteranual

La representació de la sèrie històrica des de 2007 permet observar amb perspectiva l'evolució de la sèrie corregida d'efectes estacionals i de calendari.interanual

Si considerem les dades corregides d’efectes estacionals i de calendari, l’Índex general experimenta una variació respecte a gener de l’any passat del 3,8%. Esta mateixa variació és del 4,4% per al sector Comerç i del 6,2% per a Altres servicis. El desglossament dels Altres servicis en subsectors proporciona taxes anuals corregides del -3,3% per al sector Transport i emmagatzemament, del 7,7% en Hostaleria, del 31,5% en Informació i comunicacions, del 10,2% en Activitats professionals, científiques i tècniques i del 2,0% en Activitats administratives i servicis auxiliars.Índex de xifra de negocis corregit d’efectes estacionals i de calendari: Comunitat Valenciana

      % de variació 
 Índex   mensual   anual  mitjana del
que va
d’any 
Índex general 121,8 1,0 3,8 3,8
Comerç 120,3 0,7 4,4 4,4
Altres servicis 127,6 4,9 6,2 6,2
  Transport i emmagatzemament 103,0 -0,5 -3,3 -3,3
  Hostaleria 159,4 0,1 7,7 7,7
  Informació i comunicacions 156,5 22,4 31,5 31,5
  Activitats professionals, científiques i tècniques 117,9 2,9 10,2 10,2
  Activitats administratives i servicis auxiliars 133,4 1,6 2,0 2,0interanual_estacional

La representació de la sèrie històrica des de 2007 permet observar amb perspectiva l’evolució de la sèrie corregida d’efectes estacionals i de calendari.interanual_calenda

Per altra banda, l’índex de personal ocupat general de la Comunitat Valenciana del mes de gener de 2024 ha augmentat un 1,7% sobre el mateix mes de l’any anterior. En l’àmbit nacional, l’augment ha sigut del 2,1% .

Per sectors, el personal ocupat ha augmentat en el sector Comerç (2,3%); en el Comerç al detall, el personal ocupat ha augmentat un 1,9%. Dins d'Altres servicis, s'han produït augments en els sectors Transport i emmagatzematge (3,7%), Hostaleria (2,9%), Informació i comunicacions (3,6%) i Activitats professionals, científiques i tècniques (0,2%). Per contra, l'índex de personal ocupat ha experimentat una variació anual negativa del -0,7% en el sector Activitats administratives i servicis auxiliars.

Índex de personal ocupat: Comunitat Valenciana i Espanya

  Comunitat Valenciana Espanya
 Índex   % de variació   Índex   % de variació 
   anual  mitjana
del que
va d’any
 anual  mitjana
del que
va d’any
Índex general 103,4 1,7 1,7 104,6 2,1 2,1
Comerç 104,8 2,3 2,3 104,0 1,8 1,8
  Comerç al detall (1) 103,9 1,9 1,9 104,1 1,9 1,9
Altres servicis 102,5 1,4 1,4 105,0 2,3 2,3
  Transport i emmagatzemament 105,2 3,7 3,7 106,6 2,7 2,7
  Hostaleria 104,9 2,9 2,9 103,5 1,7 1,7
  Informació i comunicacions 109,5 3,6 3,6 111,1 3,6 3,6
  Activitats professionals, científiques i tècniques 102,3 0,2 0,2 106,1 2,4 2,4
  Activitats administratives i servicis auxiliars 98,0 -0,7 -0,7 103,4 2,5 2,5
(1) Pot obtindre’s informació més detallada a l’enllaç Índex de comerç al detallinteranual_empleo

L’ampliació del període estudiat mostra l’evolució de l’índex de personal ocupat des de l’any 2007.interanual_empleo

Quinze de les comunitats autònomes, entre elles la Comunitat Valenciana, registren variacions anuals positives en l'índex general de la xifra de negocis. La Comunitat Valenciana, amb un creixement anual del 5,8%, ocupa una posició intermèdia en el rànquing conformat a partir de la taxa de variació anual de l'índex de xifra de negocis observada en el conjunt de les comunitats autònomes.

interanual_empleo

Nota: Aquestes dades són provisionals. Les actualitzacions que es produïsquen després que les dades es publiquen per primera vegada sempre s’incorporen a les sèries mensuals disponibles en el portal estadístic de la Generalitat

Pot obtindre’s informació més detallada en el portal estadístic de la Generalitat Informació estadística > Accés temàtic > Servicis > Sector Servicis > Indicadors d’activitat del sector servicis > Resultats per a la Comunitat Valenciana.


Nota metodològica

L'operació estadística mensual "Indicadors d'activitat del sector servicis. Resultats per a la Comunitat Valenciana" (IASS) té com a objectiu l'estudi de l'evolució a curt termini en termes nominals, això és, a preus corrents, de l'activitat de les empreses que operen en el sector servicis de mercat no financer a través de les seues xifres de negocis i també en termes del seu personal ocupat. A partir del mes de referència de gener de 2024, els indicadors d'activitat del sector servicis es publiquen en base 2021, donant compliment al Reglament (UE) 2019/2152 del Parlament Europeu i del Consell relatiu a les estadístiques empresarials europees, pel qual es regix, i el seu Reglament d'Execució (UE) 2020/1197 de la Comissió.

Els indicadors d'activitat del sector servicis es calculen com a índexs de Laspeyres encadenats. Es construïxen indicadors elementals prenent com a base el mes de desembre de l'any anterior. Els indicadors elementals es combinen per a formar indicadors agregats mitjançant un sistema de ponderacions extretes a partir de l'Estadística estructural de l'empreses: sector comerç i l'Estadística estructural d'empreses: sector servicis referides a l'any base.

L'Institut Valencià d'Estadística elabora els indicadors corresponents a la Comunitat Valenciana a partir de la informació proporcionada per l'Institut Nacional d'Estadística, que efectua la recollida de dades d'esta operació en l'àmbit nacional, i el càlcul dels indicadors per a les diferents comunitats autònomes seguint una metodologia homogènia que permet la comparació de resultats. L'Institut Valencià d'Estadística publica els indicadors de xifra de negocis i de personal ocupat segons activitat en l'àmbit general, comerç, i altres servicis, que al seu torn es desdoblega en les activitats de transport i emmagatzematge; hostaleria; informació i comunicacions; activitats professionals, científiques i tècniques; i activitats admistratives i servicis auxiliars. També es proporcionen les sèries de xifra de negocis corregides de calendari i estacionalitat mitjançant models RegARIMA l'estructura dels quals es revisa anualment(1).

Tenen la consideració de provisionals els indicadors corresponents a l'últim mes publicat i els dos anteriors. Els indicadors corregits d'efectes de calendari i estacionals sempre es consideren provisionals ja que la incorporació de cada nova dada mensual comporta la revisió parcial dels models utilitzats.

(1) A causa del canvi a base 2021 els models de correcció de calendari i estacionalitat es revisaran després de la publicació del mes de referència gener de 2024 i s'implementaran a partir del mes de referència febrer de 2024.