Indicadors d'activitat del sector servicis (IASS). Base 2015.

Indicadors de xifra de negocis i d'ocupació del sector servicis i les seues corresponents taxes, a nivel general i desagregats segons les seccions de la CNAE-2009.

A partir del mes de referència de gener de 2018, els Indicadors d'activitat del sector servicis es publiquen en base 2015, complint el Reglament (CE) Nº. 1165/98 del Consell sobre les estadístiques conjunturals.