21 de gener de 2021


Indicadors de confiança empresarial.
Segon mòdul d'opinió sobre l'impacte de la COVID-19 en l'activitat dels establiments

Primer trimestre de 2021PRINCIPALS RESULTATS

• El 46,3 % dels establiments han recuperat o fins i tot superat el nivell d'activitat previ a la crisi durant el segon semestre de 2020. La recuperació ha sigut només parcial en el 48,3 % dels casos i el 5,4 % restant ha romàs tancat durant tot o la major part del semestre.

• Amb la finalitat de mantindre el seu nivell d'activitat, un 44,2 % dels establiments empresarials ha optat per la fórmula del teletreball.

• El 27,5 % dels establiments ha recuperat el 100 % dels treballadors i treballadores en ERTO durant el segon semestre de 2020. Aquesta xifra és més de la meitat del percentatge d'establiments amb treballadors i treballadores en ERTO que era del 40,2 %.

• El 27,4 % dels establiments empresarials han requerit finançament per a continuar amb l'activitat durant el segon semestre de 2020.

• D'entre els establiments que encara no han recuperat el nivell d'activitat previ a la crisi, un 77,5 % preveu fer-ho com a més tard durant 2022. Per contra, un 13,0 % d'aqueixos establiments creu que la recuperació no arribarà.

Nivell d'activitat dels establiments durant el segon semestre de 2020.

La crisi ocasionada per la COVID-19 va tindre el seu major impacte durant el segon trimestre de 2020 a causa de les importants restriccions que van estar vigents. El segon semestre de 2020 va arrancar amb la finalització el mes de juny de l'estat d'alarma i la instauració del que es va anomenar la 'nova normalitat'. Durant aquest període els establiments empresarials han tractat de recuperar el seu nivell d'activitat previ a la crisi. Els resultats proporcionats per aquesta operació mostren que el 46,3 % dels establiments ho ha aconseguit en el període estudiat o fins i tot, en alguns casos, l'han superada. Un percentatge superior, del 48,3 %, no ha aconseguit aquesta recuperació, encara que en la seua majoria han aconseguit mantindre un 50 % o més de l'activitat prèvia a la crisi. Finalment, un 5,4 % dels establiments han romàs tancats durant tota o la major part del segon semestre de 2020.


Nivel de actividad según sector

La desagregació per sectors mostra que el sector Transport i l'hostaleria està recuperant-se amb més dificultats, ja que només el 32,3 % dels establiments diu que ha recuperat o millorat el nivell d'activitat previ a la crisi, mentre que el 56,9 % ha mantingut durant el segon semestre de 2020 un nivell d'activitat inferior. El percentatge d'establiments en aquest sector que ha romàs tancat durant tot o la major part del semestre estudiat és del 10,8 %, el més elevat en comparació amb la resta de sectors. Per contra, els sectors Indústria i Construcció han mostrat percentatges de recuperació o millora del nivell d'activitat previ a la crisi per damunt de la mitjana, del 51,3 % i el 53,2 % respectivament, i, al seu torn, el percentatge d'aquells establiments que han romàs tancats és relativament xicotet en tots dos casos (l'1,3 % en el sector Indústria i el 2,8 % en el sector Construcció).


Nivel de actividad según tamaño

La desagregació de la informació segons grandària en nombre de persones assalariades de l'establiment indica que la recuperació del nivell d'activitat durant el segon semestre de 2020 s'ha produït en major mesura en els establiments més grans. El percentatge d'establiments que diuen haver recuperat o superat el nivell d'activitat previ a la crisi és del 64,3 % en els establiments de més de 1.000 persones assalariades, i d'una mica més del 50 % en els de 50 a 199 persones assalariades i els que tenen entre 200 i 999 persones assalariades. No obstant això, aquest percentatge és només del 36,2 % entre els establiments de menys de 10 persones assalariades. D'altra banda, el 10,3 % dels establiments de grandària més xicoteta diuen haver estat tancats durant tota o la major part del temps durant el segon semestre de 2020, en contrast amb els resultats comparables que presenten els establiments més grans (0,7% en els establiments de 200 a 999 persones assalariades i 0% en els que tenen 1.000 o més persones assalariades).

Fórmules per a intentar mantindre el nivell d'activitat anterior a les crisis adoptades durant el segon semestre de 2020

L'objectiu de l'empresariat durant el segon semestre de 2020 ha sigut la recuperació de l'activitat dels seus establiments. Aquest apartat mostra el grau d'utilització d'algunes fórmules en la consecució d'aquest objectiu. En general, el 59,3 % dels establiments han posat en pràctica alguna mesura amb la finalitat de recuperar el nivell d'activitat, i les més freqüents són la utilització del teletreball (44,2 %), la inversió en digitalització i noves tecnologies (17,0 %), la innovació de processos (13,1 %) i el comerç electrònic (12,7 %).


Fórmulas utilizadas según sector

Els sectors Indústria i Altres serveis són els que han recorregut amb major freqüència a alguna de les fórmules recollides. En el primer cas el 64,3 % dels establiments les ha utilitzades i en el segon el 64,7 %. En tots dos sectors la fórmula del teletreball ha sigut la que amb més freqüència s'ha implementat (un 51,3 % en Indústria i un 54,1% en Altres serveis) seguida per la inversió en digitalització i noves tecnologies (amb el 23,4 % i el 15,8 % respectivament). En el cas del sector Comerç, el 60,8 % dels establiments ha recorregut a alguna de les fórmules recopilades. Per comparació amb els sectors anteriors, només el 34,7 % dels establiments comercials han recorregut al teletreball però s'han implementat amb relativa freqüència fórmules com el comerç electrònic, amb un 22,7 %, el servei a domicili amb un 20,5% i la inversió en digitalització i noves tecnologies amb un 17,0 %, que probablement ha sigut necessària per a desplegar les primeres. D'altra banda, el 47,7 % dels establiments del sector Construcció i el 55,4 % en el sector Transport i emmagatzematge han utilitzat alguna de les fórmules considerades, i el teletreball és també la més utilitzada en tots dos sectors amb un 44,0 % i un 38,5 % respectivament.


Fórmulas utilizadas según tamaño

En general els establiments de major grandària han recorregut més sovint a alguna de les mesures recollides. El recurs al teletreball entre els establiments d'aquest tipus ha sigut majoritari, sobretot en la tipologia d'establiments de més de 1.000 persones assalariades, on aquesta fórmula s'ha implementat en un 75,0 % dels casos. Per contra, només el 38,5 % dels establiments de menys de 10 persones assalariades ha aplicat alguna fórmula de les considerades sent el teletreball la majoritària amb un 16,4 % seguida del servei a domicili amb un 10,3 %.

Actuacions en matèria d'ocupació en relació amb la situació prèvia a la crisi, adoptades durant el segon semestre de 2020

La nova situació econòmica i social que s'ha generat en el segon semestre de 2020 ha portat els responsables dels establiments empresarials a prendre decisions relatives a l'ocupació. En el 45,9 % dels establiments s'ha optat per reorganitzar la jornada laboral, i és la mesura que amb més freqüència s'ha implementat. La grandària de les plantilles s'ha modificat a la baixa mitjançant acomiadaments o no renovació de contractes en el 28,6 % d'establiments i s'ha augmentat en el 12,6 % d'aquests. Finalment, en un 19,7 % dels establiments s'ha optat per incrementar la inversió en formació de les seues plantilles.


Actuaciones en materia de empleo

Els sectors en els quals més sovint s'ha hagut de recórrer a la retallada de les plantilles són Construcció i Transport i hostaleria en percentatge del 40,4 % i del 35,4 % respectivament sobre el total d'establiments. Però es detecta cert grau d'irregularitat en el comportament perquè la freqüència amb què els establiments d'aquests sectors han decidit augmentar plantilles no és més baixa que la mitjana (12,8 % en el primer, 13,1 % en el segon). El sector Comerç ha recorregut a l'acomiadament o no renovació de contractes amb menor freqüència que la resta (18,8 % dels establiments) i, a més, una altra dada positiva en comparació amb el comportament mitjà és que en un 15,3 % dels establiments va ser necessari augmentar la plantilla.


Actuaciones en materia de empleo

En els establiments de grandària més gran, a partir de 50 persones assalariades, s'ha apostat en major mesura per actuacions com la reorganització de la jornada en comparació amb els més xicotets. En totes les tipologies per damunt de les 50 persones assalariades, aquest percentatge d'establiments supera el percentatge mitjà en aproximadament 10 punts percentuals. En els establiments d'entre 10 i 49 persones assalariades i entre 50 i 199 s'ha recorregut amb més freqüència que en la resta a la retallada de les plantilles (en el 35,7 % dels establiments de la primera tipologia i en el 37,2 % dels de la segona). Per contra, s'ha recorregut a la retallada de la plantilla en menor mesura en els establiments de menys de 10 assalariat (19,7 %) i en els de 1.000 o més (10,7 %).

Personal treballador en ERTO recuperat durant el segon semestre de 2020

La recuperació de l'ocupació s'ha dut a terme en paral·lel a la recuperació de l'activitat durant el segon semestre de 2020. Quan va irrompre la crisi ocasionada per la COVID-19, la figura de l'ERTO va ser implementada per moltes de les empreses que van necessitar reajustar plantilles i, després de la crisi, aquestes plantilles han sigut recuperades totalment o parcialment en un percentatge elevat dels establiments. En concret, el 27,5 % dels establiments ha recuperat el 100 % dels treballadors i treballadores en ERTO. Aquesta xifra representa més de la meitat del percentatge d'establiments que tenia treballadors en ERTO que és del 40,2 %. L'altre 12,7 % complementari d'establiments ha recuperat només parcialment la plantilla en ERTO i, en concret, el 6,1 % ha recuperat la meitat o menys dels treballadors i treballadores.


Recuperación de trabajadores en ERTO según sector

Dels sectors estudiats és el de la Construcció el que mostra un patró més favorable respecte a aquesta temàtica. En aquest sector, la part dels establiments que ha recuperat el 100 % dels treballadors i treballadores en ERTO ascendeix al 30,3 % que representa una part molt majoritària dels establiments amb ERTO que és del 39,4 %. El comportament també és relativament bo en el sector Comerç, on el 27,8 % dels establiments ha recuperat el 100 % dels empleats i empleades inclosos en algun ERTO. El percentatge d'establiments anterior és important si el posem en relació amb el d'establiments amb ERTO en aquest sector que ascendeix al 34,1 %.


Recuperación de trabajadores en ERTO según tamaño

Els establiments de menys de 10 persones assalariades i, en l'altre extrem, els de 1.000 o més van ser els que menys van recórrer a la figura de l'ERTO, un 28,2 %, en el primer cas, i un 28,6%, en el segon. No obstant això, pot dir-se que la recuperació de treballadors i treballadores en ERTO ha sigut millor en els establiments de menor grandària, on el 22,5 % d'aquests han recuperat el 100 % de la plantilla en ERTO en contrast amb el percentatge de l'altra tipologia que és del 17,9 %. D'altra banda, el percentatge més alt d'establiments amb ERTO està entre els que tenen entre 50 i 99 persones assalariades amb un 52,0 % d'aquestes. La part inclosa en aquest percentatge que ha recuperat el 100% de la plantilla durant el segon semestre de 2020 ha sigut del 35,1 % i hi ha hagut una recuperació només parcial en la part complementària del 16,9 %.

Utilització del teletreball

La implantació del teletreball en els establiments empresarials ha patit un ràpid canvi des de l'inici de la crisi ocasionada per la COVID-19. Durant el segon semestre de 2020, aquesta modalitat de treball ha estat implantada en el 37,6 % dels establiments i l'ha utilitzada com a mitjana el 27,6 % de la plantilla. El percentatge d'establiments amb teletreball abans de la crisi era del 10,4 % i durant l'estat d'alarma va augmentar fins al 49,3 %, moment en el qual va arribar a utilitzar-lo com a mitjana el 36,9 % de la plantilla.


Utilización del teletrabajo por sector

La utilització del teletreball ha sigut desigual en els diferents sectors d'activitat durant el segon semestre de 2020. En els sectors Indústria i Altres serveis ha sigut més freqüent el seu ús amb percentatges del 42,9 % i del 54,1 % respectivament, però amb un ús mitjà per part de la plantilla substancialment diferent (un 21,4 % en el sector Indústria i un 43,2 % en Altres serveis). En el sector Comerç l'ús del teletreball sol ha sigut assumit pel 26,7 % dels establiments.


Utilización del teletrabajo por tamaño

D'altra banda, la implantació del teletreball durant el segon semestre de 2020 ha sigut més intensa en els establiments de major grandària. El percentatge d'establiments on el teletreball ha estat implantat ha arribat al 75,0 % entre els que tenen 1.000 o més persones assalariades i al 55,9 % entre els que tenen entre 200 i 999. No obstant això, el percentatge de la plantilla que ha fet ús d'aquesta modalitat de treball ha sigut inferior a la mitjana en tots dos casos. En contrast, només un 16,0 % dels establiments de menys de 10 persones assalariades ha fet ús del teletreball.

Modificació en els terminis de pagament segons tipus de clientela durant el segon semestre de 2020

En general pot dir-se que els terminis de pagament a penes s'han incrementat durant el segon semestre de 2020 per part de les diferents administracions. Només el 5,8 % dels establiments diu haver patit un augment en el termini de pagament quan el client ha sigut l'Administració estatal. Quan el client ha sigut l'Administració autonòmica, el 4,0 % dels establiments diu haver observat aquest comportament i, en el cas de l'Administració local aquest problema l'ha trobat el 6,0 %.

Aquests mateixos percentatges es veuen incrementats si el client o clienta forma part del sector empresarial. Com pot observar-se, quan el client o clienta és una petita o mitjana empresa un 16,4 % dels establiments ha percebut augment en els seus terminis de pagament, i quan el client o clienta és una gran empresa aquesta opinió és sostinguda pel 11,7 %.


Modificación en los plazos de pago

El sector Construcció és el més afectat per l'augment en el termini de pagament per part d'aquests dos últims tipus de client. El 22,9 dels establiments de construcció han observat demora quan el client o clienta és una petita o mitjana empresa, i el 17,4 l'han observat quan el client o clienta és una gran empresa.

Els establiments que tenen de 50 a 199 personal assalariat i de 200 a 999 són les que en major percentatge han observat augments en els terminis de pagament amb independència de la mena de client o clienta.

Finançament dels establiments durant l'últim semestre de 2020

El 27,4 % dels establiments empresarials han requerit finançament per a continuar amb l'activitat durant el segon semestre de 2020. D'aquests establiments, el 74, 5% han recorregut a les línies de liquiditat de l'ICO. Altres fonts de finançament han sigut préstecs de bancs, en un 16,7 % dels casos, i d'altres proveïdors de préstecs financers, en un 12,5 % dels casos.


Necesidad de financiación

En el sector Comerç s'observa que un percentatge del 19,3 % dels establiments ha necessitat finançament. Es tracta d'una xifra inferior a la de la resta de sectors. El 67,6 % dels establiments amb necessitat de finançament en aquest sector ha recorregut a les línies de liquiditat de l'ICO, la segona font de finançament en importància ha sigut la d'altres proveïdors de préstecs financers. D'altra banda, els establiments comercials han recorregut amb major freqüència que en la resta de sectors a altres fonts menys convencionals com per exemple les familiars, amistats o altres persones alienes a l'empresa (un 5,9 % dels establiments) o altres empreses (un 8,8 %).

Un 42,3 % d'establiments del sector Transport i hostaleria diu haver necessitat finançament durant el segon semestre de 2020. Aquesta xifra marca un màxim respecte a la resta de sectors. El recurs majoritari ha sigut a les línies de liquiditat ICO (74,5 %), als préstecs bancaris (14,5 %) i als d'altres proveïdors (10,9 %).


Necesidad de financiación

Els establiments de menys de 10 persones assalariades i els que tenen de 200 a 999 són els que menys finançament han necessitat per a mantindre l'activitat durant el segon semestre de 2020. En el primer cas el 21,6 % dels establiments ha necessitat finançament. D'aquests, el 76,1 % ha recorregut a les línies de liquiditat ICO i en percentatges iguals del 17,4 % a altres proveïdors de préstecs financers o bé a propietaris i directius. En el cas dels establiments de 200 a 999 persones assalariades, el 18,6 % han necessitat finançament i d'aquestes només el 51,9 % han recorregut a les línies ICO i els préstecs bancaris són l'altra opció més utilitzada amb un 37,0 %.

El 84,9 % dels establiments que ha necessitat finançament en el segon semestre de 2020 ha pogut aconseguir-la de manera total o parcial. Aquest percentatge es redueix al 73,5 % en el sector Altres serveis i s'incrementa fins al 90,0 % en el sector Construcció. D'altra banda, la consecució del finançament necessari ha sigut aconseguida pel 73,9 % dels establiments de menys de 10 persones assalariades sol·licitants, un percentatge baix en relació amb el comportament mitjà. La resta de tipologies relacionades amb la grandària tenen percentatges d'èxit superiors a la mitjana.

Factors que han tingut impacte en l'activitat del negoci durant el segon semestre de 2020

Els factors que han tingut major impacte en l'activitat dels establiments empresarials durant el segon semestre de 2020 han sigut l'entorn macroeconòmic que ha influït en grau alt o mitjà en el 78,5 % dels establiments, la reducció de la demanda interna que ha influït en grau alt o mitjà en el 76,2 % i les mesures de protecció sanitàries obligatòries destacades pel 77,6 % dels establiments.


Factores que han tenido impacto

Previsió de recuperació del nivell d'activitat anterior a la crisi

Els resultats obtinguts indiquen que només en una minoria dels establiments del 9,6 % es preveu la recuperació del nivell d'activitat durant el primer semestre de 2021. En un 36,6 % la recuperació s'espera durant el segon semestre de 2021 i en un 31,6 % durant 2022. És a dir, un 77,5 % dels establiments preveu recuperar-se com a més tard durant 2022. Per contra, un 13,0 % dels establiments creu que la recuperació no arribarà.


Previsión de la recuperacion de la actividad

El 82,7 % dels establiments en el sector Indústria i el 82,4 % en el sector Construcció preveuen la recuperació com a més tard en 2022. Aquest percentatge baixa pràcticament 10 punts en els sectors Transport i hostaleria, on és del 73,8 %, i en Altres serveis, amb un valor del 72,3 %. Hi ha un percentatge no menyspreable d'establiments on no es preveu la recuperació el nivell d'activitat anterior a la crisi. Aquest percentatge és més alt en els sectors Construcció (15,7 %) i Altres serveis (16,9 %) que en la resta de sectors.


Previsión de la recuperacion de la actividad

En general, pot dir-se que en els establiments de major grandària hi ha una major confiança en la recuperació futura dels nivells d'activitat i una visió més pessimista en els de menor grandària. Per a avalar l'anterior pot observar-se, entre altres coses, que el percentatge d'establiments on es preveu aquesta recuperació com a màxim en 2022 aconsegueix el seu màxim en el grup d'establiments de 200 a 999 persones assalariades amb un 91,7 %, i és elevat en general en les tipologies de més de 50 persones assalariades. No obstant això, aquesta previsió sol se sosté en el 66,4 % dels establiments de menys de 10 persones assalariades. A més, en aquesta tipologia un inflat 22,1 % dels establiments no recuperarà el nivell d'activitat previ a la crisi segons les seues previsions.

Previsió de recuperació del nivell d'ocupació anterior a la crisi

La recuperació dels nivells d'ocupació previs a la crisi es preveu a menor velocitat que la registrada en l'apartat anterior per al nivell d'activitat i hi ha una visió més pessimista sobre aquest tema en general. Així, en un 71,4 % dels establiments la recuperació de l'ocupació es preveu com a màxim en 2022 i només en el 7,2 % es preveu durant el primer trimestre de 2021. D'altra banda, hi ha un 18,4 % d'establiments on la previsió és que no hi haurà tal recuperació.


Previsión de la recuperacion del empleo por sector

És en el sector Construcció on es tenen les millors expectatives, ja que en un 76,1 % dels establiments es pensa que la recuperació de l'ocupació es donarà com a més tard en 2022 i a més el percentatge dels que no preveuen aquesta recuperació és relativament baix amb un 11,9 %. Una visió més negativa es percep en els sectors Transport i hostaleria i Altres serveis on la previsió de recuperació fins a 2022 només és sostinguda en el 65,2 % i el 65,3 % dels establiments respectivament. A més, el 20,3 % dels establiments del sector Transport i hostaleria manté que la recuperació de l'ocupació a nivells anteriors a la crisi no es donarà i aquest mateix percentatge és del 24,5 % en Altres serveis.


Previsión de la recuperacion del empleo por tamaño

En els establiments amb grandària de 50 a 199 persones assalariades i de 200 a 999 es preveu una recuperació de l'ocupació millor i més ràpida. En la primera tipologia només un 7,7 % dels establiments no creu que la recuperació de l'ocupació siga possible i en la segona aquest percentatge és del 10,3 %. Per contra, en un 84,6 % dels establiments amb grandària de 50 a 199 persones assalariades es considera que la recuperació es donarà com a més tard durant 2022 i en els establiments de la següent tipologia de grandària aquesta creença la tenen el 86,2 % d'aquests.

Els pronòstics establits pels establiments de menys de 10 persones assalariades són considerablement pitjors, ja que només un 56,4 % considera que la recuperació de l'ocupació a nivells previs a la crisi serà possible en algun moment fins a 2022 i, a més, en un 30,8 % hi ha l'opinió que no hi haurà recuperació.

Utilització prevista del teletreball per les plantilles durant el primer semestre de 2021

El teletreball s'ha revelat com una mesura eficaç que ha permés a molts establiments empresarials el manteniment de l'activitat i, simultàniament, de la seguretat de les seues plantilles. Com a mitjana els establiments empresarials preveuen que el 24,9 % de la seua plantilla use el teletreball durant el primer semestre de 2021.


Utilización prevista del teletrabajo por sector

La previsió mitjana dels establiments en el sector Indústria és que només el 18,2 % del seu personal continue teletreballant durant el primer semestre de 2021 en contrast amb el sector Altres serveis on el percentatge mitjà previst de personal que treballarà en aquest règim és del 42,4 %.


Utilización prevista del teletrabajo por tamaño

Les previsions indiquen que el teletreball afectarà com a mitjana al 20,5 % de la plantilla en els establiments de 50 a 199 persones assalariades i al 20,0 % en els de 200 a 999. La implantació mitjana prevista serà molt major en els establiments de més de 1.000 persones assalariades, amb un 29,8 % del personal en aquest règim, i en els establiments de menys de 10 persones assalariades on la previsió és que afecte el 39,6 del personal com a mitjana.

Mesures previstes per al primer semestre de 2021

Aquest apartat parla de les decisions que s'adoptaran en els establiments empresarials durant el primer semestre de 2021 en relació amb determinades qüestions. Una d'aquestes qüestions és la relativa a la grandària de les plantilles i, en aquest tema, els resultats indiquen que són més nombrosos els establiments on es duran a terme retallades (10,3 %) que els que planegen augments (5,7 %). Una altra qüestió sobre la qual informa aquest apartat és sobre el tancament d'establiments que només està previst en el 3,1 % dels casos. De la resta de mesures proposades, les que més acolliment sembla que tindran en el primer trimestre de 2021 són la introducció d'innovacions en els processos, mesura prevista pel 19,5 % dels establiments que no havien adoptat aquesta mesura prèviament, la inversió en noves tecnologies i digitalització, que previsiblement afectarà el 17,7 % dels establiments, i la introducció de nous productes, que està prevista pel 14,7 dels establiments.


Medidas previstas a adoptar

Pot obtindre's informació més detallada en el portal estadístic de la Generalitat (Informació estadística > Accís temàtic > Economia > Empreses > Indicadors de confiança empresarial ).Nota metodològica

La Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball, en col·laboració amb l'Institut Nacional d'Estadística, ha realitzat, per segona vegada, una enquesta d'opinió sobre l'impacte de la COVID-19 en els establiments de la Comunitat Valenciana. L'enquesta es va dur a terme des del 9 de desembre de 2020 fins al 8 de gener de 2021.

El segon mòdul d'impacte de la COVID-19 té com a objectiu recollir les opinions dels gestors dels establiments sobre diferents aspectes dels seus negocis durant el segon semestre de 2020 i fer seguiment de la situació que es va generar amb l'arribada de pandèmia.

La metodologia, igual que la de l'ICE, es basa en la de l'índex TANKAN japonés, és a dir, no hi ha ni ponderació ni elevació segons les característiques de l'establiment perquè l'opinió de cada informant compta el mateix. Aquesta metodologia permet la integració en la mostra nacional de les dades recollides per la Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball.