ÚLTIMES XIFRES
16 d’abril de 2021


Indicadors de confiança empresarial de la Comunitat Valenciana

Segon trimestre de 2021PRINCIPALS RESULTATS

• L´índex de confiança empresarial harmonitzat (ICEH) de la Comunitat Valenciana augmenta un 1,8% en el segon trimestre de 2021 respecte al trimestre anterior.

• El 17,0% dels establiments empresarials preveuen un trimestre favorable i el 33,1% són pessimistes sobre la marxa del seu negoci.

Evolució de l´índex de confiança empresarial harmonitzat

L´índex de confiança empresarial harmonitzat (ICEH) de la Comunitat Valenciana augmenta un 1,8% en el segon trimestre de 2021 respecte al trimestre anterior.


Índex de confiança empresarial harmonitzat

Segon trimestre 2021. Taxa trimestral (percentatge)

Índex confiança empresarial harmonitzat

Opinions respecte al trimestre que comença (expectatives)

El 17,0% dels gestors d´establiments empresarials considera que la marxa del seu negoci serà favorable en el segon trimestre de 2021, mentre que el 33,1% opina que serà desfavorable. El 49,9% restant considera que serà normal.

La diferència o saldo entre el percentatge de respostes favorables i desfavorables se situa en -16,1 punts per al total de la Comunitat Valenciana, enfront dels -26,1 del trimestre anterior.

Opinions respecte al trimestre que comença (expectatives)
Any Trim. Favorables(%)
(optimistes)
Normals (%) Desfavorables (%)
(pessimistes)
Saldo
(optimistes-pessimistes)
2019 II 24,1 60,6 15,3 8,8
III 22,7 59,4 17,9 4,8
IV 20,8 62,9 16,3 4,5
2020 I 17,4 63,6 19,0 -1,6
II 5,3 17,3 77,4 -72,1
III 8,6 37,5 53,9 -45,3
IV 9,3 46,1 44,6 -35,3
2021 I 12,4 49,1 38,5 -26,1
II 17,0 49,9 33,1 -16,1

Evolució del saldo d´expectatives

Segon trimestre 2021

Índex confiança empresarial harmonitzatOpinions respecte al trimestre que finalitza (situació)

El 12,7% dels gestors d´establiments empresarials ha tingut una opinió favorable sobre la marxa del seu negoci en el trimestre precedent. D´altra banda el 39,1% ha opinat de forma desfavorable.

La diferència o saldo entre els percentatges de respostes favorables i desfavorables referides al trimestre finalitzat se situa en -26,4 punts per al total de la Comunitat Valenciana, enfront dels -22,8 del trimestre precedent.

Opinions respecte al trimestre finalitzat (situació)
Any Trim. Favorables(%)
(optimistes)
Normals (%) Desfavorables (%)
(pessimistes)
Saldo
(optimistes-pessimistes)
2019 II 21,9 58,4 19,7 2,2
III 26,0 58,3 15,7 10,3
IV 22,2 60,3 17,5 4,7
2020 I 25,3 58,1 16,6 8,7
II 13,1 40,4 46,5 -33,4
III 6,2 24,6 69,2 -63,0
IV 9,6 42,1 48,3 -38,7
2021 I 15,5 46,2 38,3 -22,8
II 12,7 48,2 39,1 -26,4

Evolució del saldo de situació

Segon trimestre 2021

Índex confiança empresarial harmonitzatÍndex de confiança empresarial harmonitzat per sectors d´activitat

Només un dels cinc sectors analitzats disminueix la confiança respecte al trimestre anterior. L'únic descens l´experimenta el sector comerç i el major augment el sector de la construcció.

Índex de confiança empresarial harmonitzat per sectors d´activitat

Segon trimestre 2021. Taxa trimestral (percentatge)

Índex confiança empresarial harmonitzat


Índex de confiança empresarial harmonitzat per grandària dels establiments

Tres de les cinc grandàries d´establiments analitzades disminueixen la confiança respecte al trimestre anterior. La major caiguda l´experimenta el col·lectiu d´establiments de més de 1.000 assalariats (-3,6%) i el creixement més notable és l´aconseguit pel col·lectiu d´establiments de menys de 10 assalariats (6,5%).

Índex de confiança empresarial harmonitzat per grandària dels establiments

Segon trimestre 2021. Taxa trimestral (percentatge)

Índex confiança empresarial harmonitzat


Índex de confiança empresarial harmonitzat per províncies

La confiança empresarial en el segon trimestre de 2021 respecte al trimestre precedent augmenta a la província d´Alacant un 3,0%, en la província de Castelló augmenta un 1,7%, mentre que a la província de València registra una variació del 0,7%.

Índex de confiança empresarial harmonitzat per províncies

Segon trimestre 2021. Taxa trimestral (percentatge)

Índex confiança empresarial harmonitzat

Índex de confiança empresarial harmonitzat per comunitats autònomes

La confiança empresarial augmenta en el segon trimestre de 2021 respecte al trimestre anterior en totes les comunitats autònomes. L´índex nacional registra una variació del 5,0%.

Índex de confiança empresarial harmonitzat per comunitats autònomes

Segon trimestre 2021. Taxa trimestral (percentatge)

Índex confiança empresarial harmonitzat

Ocupació. Opinions respecte al trimestre que comença (expectatives)

El 11,1% dels gestors d'establiments empresarials considera que l'ocupació, referit a personal contractat en el seu negoci, augmentarà en el segon trimestre de 2021, mentre que el 18,6% creu que disminuirà. El 70,3% restant considera que es mantindrà estable.

La diferència o saldo entre el percentatge de respostes favorables i desfavorables se situa en -7,5 punts per al total de la Comunitat Valenciana, enfront dels -14,8 del trimestre anterior.

Ocupació. Opinions respecte al trimestre que comença (expectatives)
Any Trim. Augmentarà (%) Es mantindrà estable (%) Disminuirà (%) Saldo
(augment - disminució)
2019 II 13,2 73,1 13,7 -0,5
III 16,3 69,9 13,8 2,5
IV 15,9 68,8 15,3 0,6
2020 I 8,3 75,7 16,0 -7,7
II 3,2 37,8 59,0 -55,8
III 13,8 58,3 27,9 -14,1
IV 13,1 62,2 24,7 -11,6
2021 I 6,1 73,0 20,9 -14,8
II 11,1 70,3 18,6 -7,5

Evolució del saldo d'expectatives d'Ocupació

Segon trimestre 2021

Indice confianza empresarial armonizado


Preus. Opinions respecte al trimestre que comença (expectatives)

El 8,8% dels gestors d'establiments empresarials preveu que el nivell de preus del seu negoci augmentarà en el segon trimestre de 2021, mentre que el 8,9% estima que disminuirà. El 82,3% restant considera que es mantindrà estable.

La diferència o saldo entre el percentatge de respostes favorables i desfavorables se situa en -0,1 punts per al total de la Comunitat Valenciana, enfront dels -6,9 del trimestre anterior.

Preus. Opinions respecte al trimestre que comença (expectatives)
Any;o Trim. Augmentarà (%) Es mantindrà estable (%) Disminuirà (%) Saldo
(augment - disminució)
2019 II 6,2 85,4 8,4 -2,2
III 5,9 85,7 8,4 -2,5
IV 6,9 84,6 8,5 -1,6
2020 I 9,6 81,8 8,6 1,0
II 4,0 71,1 24,9 -20,9
III 3,5 76,2 20,3 -16,8
IV 5,2 81,0 13,8 -8,6
2021 I 6,3 80,5 13,2 -6,9
II 8,8 82,3 8,9 -0,1

Evolució del saldo d'expectatives de Preus

Segon trimestre 2021

Indice confianza empresarial armonizado


Capacitat productiva de la indústria

El 9,4% dels establiments industrials preveu utilitzar menys del 40% de la seua capacitat productiva en el segon trimestre de 2021, mateix percentatge que en el trimestre precedent.

Per altra banda, un 18,0% dels establiments industrials preveu utilitzar més del 90% de la seua capacitat productiva en el trimestre que comença, percentatge superior al 15,6% declarat el trimestre passat.

Utilització de la capacitat productiva de la indústria
Situació trimestre finalitzat Expectatives trimestre que comença
Menys del 40% 9,4 9,4
Del 40% al 54% 8,6 8,6
Del 55% al 69% 21,1 18,8
Del 70% al 79% 25,0 25,0
Del 80% al 89% 20,3 20,3
Del 90% al 100% 15,6 18,0

Situació i Expectatives per trams de capacitat productiva en la Indústria

Segon trimestre 2021

Indice confianza empresarial armonizado


Font: INE

Pot obtindre´s informació més detallada en el portal estadístic de la Generalitat (Informació estadística > Accés temàtic > Economia > Empreses > Indicadors de confiança empresarial).Nota metodològica

Els indicadors de confiança empresarial (d´ara en avant ICE) és una operació estadística de periodicitat trimestral, l´objectiu de la qual és conéixer la visió que tenen els responsables dels establiments sobre la marxa del seu negoci. Per a elaborar els indicadors de confiança empresarial, es recullen les opinions dels gestors dels establiments sobre la situació del seu negoci en el trimestre passat i sobre les seues expectatives en el trimestre entrant. Els ICE produeixen trimestralment un indicador de situació, un altre d´expectatives i un índex de confiança empresarial harmonitzat (ICEH), síntesi dels anteriors. A partir del 2n trimestre de 2021, s´incorpora informació sobre ocupació i preus i sobre utilització de la capacitat productiva en els establiments industrials. Un major nivell de detall pot trobar-se en la metodologia d´aquesta operació.

A partir del segon trimestre de 2018, la Conselleria d´Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball va començar la seua participació en els ICE mitjançant una ampliació de mostra que produeix resultats representatius per a la Comunitat Valenciana, desagregats per sector d´activitat, dimensió de l´establiment i província.