ÚLTIMES XIFRES
15 d’octubre de 2021


Indicadors de confiança empresarial. Resultats per a la Comunitat Valenciana

Quart trimestre de 2021PRINCIPALS RESULTATS

• L´índex de confiança empresarial harmonitzat (ICEH) de la Comunitat Valenciana augmenta un 2,8% en el quart trimestre de 2021 respecte al trimestre anterior.

• El 23,7% dels establiments empresarials preveuen un trimestre favorable i el 19,0% són pessimistes sobre la marxa del seu negoci.

Evolució de l´índex de confiança empresarial harmonitzat

L´índex de confiança empresarial harmonitzat (ICEH) de la Comunitat Valenciana augmenta un 2,8% en el quart trimestre de 2021 respecte al trimestre anterior.


Índex de confiança empresarial harmonitzat

Quart trimestre 2021. Taxa trimestral (percentatge)

Índex confiança empresarial harmonitzat

Opinions respecte al trimestre que comença (expectatives)

El 23,7% dels gestors d´establiments empresarials considera que la marxa del seu negoci serà favorable en el quart trimestre de 2021, mentre que el 19,0% opina que serà desfavorable. El 57,3% restant considera que serà normal.

La diferència o saldo entre el percentatge de respostes favorables i desfavorables se situa en 4,7 punts per al total de la Comunitat Valenciana, enfront dels 0,5 del trimestre anterior.

Opinions respecte al trimestre que comença (expectatives)
Any Trim. Favorables(%)
(optimistes)
Normals (%) Desfavorables (%)
(pessimistes)
Saldo
(optimistes-pessimistes)
2019 IV 20,8 62,9 16,3 4,5
2020 I 17,4 63,6 19,0 -1,6
II 5,3 17,3 77,4 -72,1
III 8,6 37,5 53,9 -45,3
IV 9,3 46,1 44,6 -35,3
2021 I 12,4 49,1 38,5 -26,1
II 17,0 49,9 33,1 -16,1
III 23,5 53,5 23,0 0,5
IV 23,7 57,3 19,0 4,7

Evolució del saldo d´expectatives

Quart trimestre 2021

Índex confiança empresarial harmonitzatOpinions respecte al trimestre que finalitza (situació)

El 24,3% dels gestors d´establiments empresarials ha tingut una opinió favorable sobre la marxa del seu negoci en el trimestre precedent. D´altra banda el 20,1% ha opinat de forma desfavorable.

La diferència o saldo entre els percentatges de respostes favorables i desfavorables referides al trimestre finalitzat se situa en 4,2 punts per al total de la Comunitat Valenciana, enfront dels -2,5 del trimestre precedent.

Opinions respecte al trimestre finalitzat (situació)
Any Trim. Favorables(%)
(optimistes)
Normals (%) Desfavorables (%)
(pessimistes)
Saldo
(optimistes-pessimistes)
2019 IV 22,2 60,3 17,5 4,7
2020 I 25,3 58,1 16,6 8,7
II 13,1 40,4 46,5 -33,4
III 6,2 24,6 69,2 -63,0
IV 9,6 42,1 48,3 -38,7
2021 I 15,5 46,2 38,3 -22,8
II 12,7 48,2 39,1 -26,4
III 22,6 52,3 25,1 -2,5
IV 24,3 55,6 20,1 4,2

Evolució del saldo de situació

Quart trimestre 2021

Índex confiança empresarial harmonitzatÍndex de confiança empresarial harmonitzat per sectors d´activitat

Cap dels sectors analitzats disminueix la confiança respecte al trimestre anterior. El menor augment correspon al sector de la construcció (0,4%) i el major al sector del transport i hostaleria (5,2%).

Índex de confiança empresarial harmonitzat per sectors d´activitat

Quart trimestre 2021. Taxa trimestral (percentatge)

Índex confiança empresarial harmonitzat


Índex de confiança empresarial harmonitzat per grandària dels establiments

Cap de les tipologies analitzades disminueix la confiança respecte al trimestre anterior. La situació més desfavorable correspon al col·lectiu d´establiments de 10 a 49 assalariats que, tot i que no disminueix, tampoc experimenta millora (0,0%) i el creixement més notable és l´aconseguit pel col·lectiu d´establiments de més de 1.000 assalariats (7,2%).

Índex de confiança empresarial harmonitzat per grandària dels establiments

Quart trimestre 2021. Taxa trimestral (percentatge)

Índex confiança empresarial harmonitzat


Índex de confiança empresarial harmonitzat per províncies

La confiança empresarial en el quart trimestre de 2021 augmenta respecte al trimestre precedent en les tres províncies. L'augment es similar en les províncies d´Alacant, amb una variació del 2,4%, i de Castelló, on la variació és del 2,1%, mentre que es superior en aproximadament un punt en la província de València, que registra una variació del 3,3%.

Índex de confiança empresarial harmonitzat per províncies

Quart trimestre 2021. Taxa trimestral (percentatge)

Índex confiança empresarial harmonitzat

Índex de confiança empresarial harmonitzat per comunitats autònomes

La confiança empresarial disminueix en el quart trimestre de 2021 respecte al trimestre anterior en només en quatre comunitats autònomes. L´índex nacional registra una variació del 1,1%.

Índex de confiança empresarial harmonitzat per comunitats autònomes

Quart trimestre 2021. Taxa trimestral (percentatge)

interanual

Font: INE

Ocupació. Opinions respecte al trimestre que comença (expectatives)

El 16,2% dels gestors d'establiments empresarials considera que l'ocupació, referit a personal contractat en el seu negoci, augmentarà en el quart trimestre de 2021, mentre que el 15,8% creu que disminuirà. El 68,0% restant considera que es mantindrà estable.

La diferència o saldo entre el percentatge de respostes favorables i desfavorables se situa en 0,4 punts per al total de la Comunitat Valenciana, enfront dels -0,5 del trimestre anterior.

Ocupació. Opinions respecte al trimestre que comença (expectatives)
Any Trim. Augmentarà (%) Es mantindrà estable (%) Disminuirà (%) Saldo
(augment - disminució)
2019 IV 15,9 68,8 15,3 0,6
2020 I 8,3 75,7 16,0 -7,7
II 3,2 37,8 59,0 -55,8
III 13,8 58,3 27,9 -14,1
IV 13,1 62,2 24,7 -11,6
2021 I 6,1 73,0 20,9 -14,8
II 11,1 70,3 18,6 -7,5
III 15,7 68,1 16,2 -0,5
IV 16,2 68,0 15,8 0,4


Evolució del saldo d'expectatives d'ocupació

Quart trimestre 2021

Indice confianza empresarial armonizado


Preus. Opinions respecte al trimestre que comença (expectatives)

El 16,7% dels gestors d'establiments empresarials preveu que el nivell de preus del seu negoci augmentarà en el quart trimestre de 2021, mentre que el 5,9% estima que disminuirà. El 77,4% restant considera que es mantindrà estable.

La diferència o saldo entre el percentatge de respostes favorables i desfavorables se situa en 10,8 punts per al total de la Comunitat Valenciana, enfront dels 3,0 del trimestre anterior.

Preus. Opinions respecte al trimestre que comença (expectatives)
Any Trim. Augmentarà (%) Es mantindrà estable (%) Disminuirà (%) Saldo
(augment - disminució)
2019 IV 6,9 84,6 8,5 -1,6
2020 I 9,6 81,8 8,6 1,0
II 4,0 71,1 24,9 -20,9
III 3,5 76,2 20,3 -16,8
IV 5,2 81,0 13,8 -8,6
2021 I 6,3 80,5 13,2 -6,9
II 8,8 82,3 8,9 -0,1
III 11,6 79,8 8,6 3,0
IV 16,7 77,4 5,9 10,8

Evolució del saldo d'expectatives de preus

Quart trimestre 2021

Indice confianza empresarial armonizado


Capacitat productiva de la indústria

El 4,6% dels establiments industrials preveu utilitzar menys del 40% de la seua capacitat productiva en el quart trimestre de 2021, el mateix percentatge que en el trimestre precedent.

D'altra banda, un 20,6% dels establiments industrials preveu utilitzar més del 90% de la seua capacitat productiva en el trimestre que comença, percentatge lleugerament superior al 19,1% declarat el trimestre passat.

Utilització de la capacitat productiva de la indústria
Situació trimestre finalitzat Expectatives trimestre que comença
Menys del 40% 4,6 4,6
Del 40% al 54% 13,0 13,0
Del 55% al 69% 11,5 12,2
Del 70% al 79% 25,2 17,6
Del 80% al 89% 26,7 32,1
Del 90% al 100% 19,1 20,6

Situació i expectatives per trams de capacitat productiva en la indústria

Quart trimestre 2021

Indice confianza empresarial armonizado


Pot obtindre´s informació més detallada en el portal estadístic de la Generalitat (Informació estadística > Accés temàtic > Economia > Empreses > Indicadors de confiança empresarial).Nota metodològica

Els "Indicadors de confiança empresarial. Resultats per a la Comunitat Valenciana" (ICE) és una operació estadística de periodicitat trimestral, l´objectiu de la qual és conéixer la visió que tenen els responsables dels establiments sobre la marxa del seu negoci. Per a elaborar aquestos indicadors es recullen les opinions dels gestors dels establiments sobre la situació del seu negoci en el trimestre passat i sobre les seues expectatives en el trimestre entrant. Els ICE produeixen trimestralment un indicador de situació, un altre d´expectatives i un índex de confiança empresarial harmonitzat, síntesi dels anteriors. A partir del 2n trimestre de 2021, s´incorpora informació sobre ocupació, preus i capacitat productiva.

L´Institut Valencià d´Estadística ofereix resultats representatius per a la Comunitat Valenciana, desagregats per sector d´activitat, dimensió de l´establiment i província, mitjançant una ampliació de mostra de l´operació d´indicadors de confiança empresarials de l´Institut Nacional d´Estadística, amb la que és totalment coherent. Aquesta desagregació està disponible a partir del segon trimestre de 2018.