ÚLTIMES XIFRES
12 de juliol de 2022


Indicadors de confiança empresarial. Resultats per a la Comunitat Valenciana

Tercer trimestre de 2022PRINCIPALS RESULTATS

• L´índex de confiança empresarial harmonitzat (ICEH) de la Comunitat Valenciana augmenta un 10,1% en el tercer trimestre de 2022 respecte al trimestre anterior.

• El 22,6% dels establiments empresarials preveuen un trimestre favorable i el 23,9% són pessimistes sobre la marxa del seu negoci.

Evolució de l´índex de confiança empresarial harmonitzat

L´índex de confiança empresarial harmonitzat (ICEH) de la Comunitat Valenciana augmenta un 10,1% en el tercer trimestre de 2022 respecte al trimestre anterior.


Índex de confiança empresarial harmonitzat

Tercer trimestre 2022. Taxa trimestral (percentatge)

Índex confiança empresarial harmonitzat

Opinions respecte al trimestre que comença (expectatives)

El 22,6% dels gestors d´establiments empresarials considera que la marxa del seu negoci serà favorable en el tercer trimestre de 2022, mentre que el 23,9% opina que serà desfavorable. El 53,5% restant considera que serà normal.

La diferència o saldo entre el percentatge de respostes favorables i desfavorables se situa en -1,3 punts per al total de la Comunitat Valenciana, enfront dels -18,6 del trimestre anterior.

Opinions respecte al trimestre que comença (expectatives)
Any Trim. Favorables(%)
(optimistes)
Normals (%) Desfavorables (%)
(pessimistes)
Saldo
(optimistes-pessimistes)
2020 III 8,6 37,5 53,9 -45,3
IV 9,3 46,1 44,6 -35,3
2021 I 12,4 49,1 38,5 -26,1
II 17,0 49,9 33,1 -16,1
III 23,5 53,5 23,0 0,5
IV 23,7 57,3 19,0 4,7
2022 I 17,6 55,3 27,1 -9,5
II 14,8 51,8 33,4 -18,6
III 22,6 53,5 23,9 -1,3

Evolució del saldo d´expectatives

Tercer trimestre 2022

Índex confiança empresarial harmonitzatOpinions respecte al trimestre que finalitza (situació)

El 25,3% dels gestors d´establiments empresarials ha tingut una opinió favorable sobre la marxa del seu negoci en el trimestre precedent. D´altra banda el 19,9% ha opinat de forma desfavorable.

La diferència o saldo entre els percentatges de respostes favorables i desfavorables referides al trimestre finalitzat se situa en 5,4 punts per al total de la Comunitat Valenciana, enfront dels -14,4 del trimestre precedent.

Opinions respecte al trimestre finalitzat (situació)
Any Trim. Favorables(%)
(optimistes)
Normals (%) Desfavorables (%)
(pessimistes)
Saldo
(optimistes-pessimistes)
2020 III 6,2 24,6 69,2 -63,0
IV 9,6 42,1 48,3 -38,7
2021 I 15,5 46,2 38,3 -22,8
II 12,7 48,2 39,1 -26,4
III 22,6 52,3 25,1 -2,5
IV 24,3 55,6 20,1 4,2
2022 I 22,4 55,0 22,6 -0,2
II 15,2 55,2 29,6 -14,4
III 25,3 54,8 19,9 5,4

Evolució del saldo de situació

Tercer trimestre 2022

Índex confiança empresarial harmonitzatÍndex de confiança empresarial harmonitzat per sectors d´activitat

Cap dels sectors analitzats disminueix la confiança respecte al trimestre anterior. El menor augment es experimentat pel sector de altres serveis i el major pel el sector del transport i hostaleria.

Índex de confiança empresarial harmonitzat per sectors d´activitat

Tercer trimestre 2022. Taxa trimestral (percentatge)

Índex confiança empresarial harmonitzat


Índex de confiança empresarial harmonitzat per grandària dels establiments

Cap tipologia d'establiment analitzada disminueix la confiança respecte al trimestre anterior. El menor creixement es l'experimentat pel col·lectiu d´establiments de més de 1.000 assalariats (7,7%) i el major pel col·lectiu d´establiments de menys de 10 assalariats (10,9%).

Índex de confiança empresarial harmonitzat per grandària dels establiments

Tercer trimestre 2022. Taxa trimestral (percentatge)

Índex confiança empresarial harmonitzat


Índex de confiança empresarial harmonitzat per províncies

La confiança empresarial en el tercer trimestre de 2022 respecte al trimestre precedent augmenta a la província d´Alacant un 11,8%, en la província de Castelló augmenta un 14,8%, mentre que a la província de València registra una variació del 6,9%.

Índex de confiança empresarial harmonitzat per províncies

Tercer trimestre 2022. Taxa trimestral (percentatge)

Índex confiança empresarial harmonitzat

Índex de confiança empresarial harmonitzat per comunitats autònomes

La confiança empresarial augmenta en el tercer trimestre de 2022 respecte al trimestre anterior en totes les comunitats autònomes. L´índex nacional registra una variació del 7,5%.

Índex de confiança empresarial harmonitzat per comunitats autònomes

Tercer trimestre 2022. Taxa trimestral (percentatge)

interanual

Font: INE

Ocupació. Opinions respecte al trimestre que comença (expectatives)

El 16,4% dels gestors d'establiments empresarials considera que l'ocupació, referit a personal contractat en el seu negoci, augmentarà en el tercer trimestre de 2022, mentre que el 15,0% creu que disminuirà. El 68,6% restant considera que es mantindrà estable.

La diferència o saldo entre el percentatge de respostes favorables i desfavorables se situa en 1,4 punts per al total de la Comunitat Valenciana, enfront dels -5,8 del trimestre anterior.

Ocupació. Opinions respecte al trimestre que comença (expectatives)
Any Trim. Augmentarà (%) Es mantindrà estable (%) Disminuirà (%) Saldo
(augment - disminució)
2020 III 13,8 58,3 27,9 -14,1
IV 13,1 62,2 24,7 -11,6
2021 I 6,1 73,0 20,9 -14,8
II 11,1 70,3 18,6 -7,5
III 15,7 68,1 16,2 -0,5
IV 16,2 68,0 15,8 0,4
2022 I 8,5 75,5 16,0 -7,5
II 11,6 71,0 17,4 -5,8
III 16,4 68,6 15,0 1,4

Evolució del saldo d'expectatives d'ocupació

Tercer trimestre 2022

Indice confianza empresarial armonizado


Preus. Opinions respecte al trimestre que comença (expectatives)

El 37,2% dels gestors d'establiments empresarials preveu que el nivell de preus del seu negoci augmentarà en el tercer trimestre de 2022, mentre que el 4,3% estima que disminuirà. El 58,5% restant considera que es mantindrà estable.

La diferència o saldo entre el percentatge de respostes favorables i desfavorables se situa en 32,9 punts per al total de la Comunitat Valenciana, enfront dels 36,2 del trimestre anterior.

Preus. Opinions respecte al trimestre que comença (expectatives)
Any Trim. Augmentarà (%) Es mantindrà estable (%) Disminuirà (%) Saldo
(augment - disminució)
2020 III 3,5 76,2 20,3 -16,8
IV 5,2 81,0 13,8 -8,6
2021 I 6,3 80,5 13,2 -6,9
II 8,8 82,3 8,9 -0,1
III 11,6 79,8 8,6 3,0
IV 16,7 77,4 5,9 10,8
2022 I 31,4 62,0 6,6 24,8
II 42,2 51,8 6,0 36,2
III 37,2 58,5 4,3 32,9

Evolució del saldo d'expectatives de preus

Tercer trimestre 2022

Indice confianza empresarial armonizado


Capacitat productiva de la indústria

El 4,9% dels establiments industrials preveu utilitzar menys del 40% de la seua capacitat productiva en el tercer trimestre de 2022, percentatge lleugerament superior al 3,3% declarat sobre el trimestre que finaltza.

D'altra banda, un 18,0% dels establiments industrials preveu utilitzar més del 90% de la seua capacitat productiva en el trimestre que comença, percentatge lleugerament inferior al 20,3% del trimestre que finaltza.

Utilització de la capacitat productiva de la indústria
Situació trimestre finalitzat Expectatives trimestre que comença
Menys del 40% 3,3 4,9
Del 40% al 54% 6,5 5,7
Del 55% al 69% 15,4 16,4
Del 70% al 79% 17,1 18,9
Del 80% al 89% 37,4 36,1
Del 90% al 100% 20,3 18,0

Situació i expectatives per trams de capacitat productiva en la indústria

Tercer trimestre 2022

Indice confianza empresarial armonizado


Pot obtindre´s informació més detallada en el portal estadístic de la Generalitat (Informació estadística > Accés temàtic > Economia > Empreses > Indicadors de confiança empresarial).Nota metodològica

Els "Indicadors de confiança empresarial. Resultats per a la Comunitat Valenciana" (ICE) és una operació estadística de periodicitat trimestral, l´objectiu de la qual és conéixer la visió que tenen els responsables dels establiments sobre la marxa del seu negoci. Per a elaborar aquestos indicadors es recullen les opinions dels gestors dels establiments sobre la situació del seu negoci en el trimestre passat i sobre les seues expectatives en el trimestre entrant. Els ICE produeixen trimestralment un indicador de situació, un altre d´expectatives i un índex de confiança empresarial harmonitzat, síntesi dels anteriors. A partir del 2n trimestre de 2021, s´incorpora informació sobre ocupació, preus i capacitat productiva.

L´Institut Valencià d´Estadística ofereix resultats representatius per a la Comunitat Valenciana, desagregats per sector d´activitat, dimensió de l´establiment i província, mitjançant una ampliació de mostra de l´operació d´indicadors de confiança empresarials de l´Institut Nacional d´Estadística, amb la que és totalment coherent. Aquesta desagregació està disponible a partir del segon trimestre de 2018.