ÚLTIMES XIFRES
19 de gener de 2023


Indicadors de confiança empresarial. Resultats per a la Comunitat Valenciana

Primer trimestre de 2023PRINCIPALS RESULTATS

• L´índex de confiança empresarial harmonitzat (ICEH) de la Comunitat Valenciana disminueix un 1,2% en el primer trimestre de 2023 respecte al trimestre anterior.

• El 15,7% dels establiments empresarials preveuen un trimestre favorable i el 27,5% són pessimistes sobre la marxa del seu negoci.

Evolució de l´índex de confiança empresarial harmonitzat

L´índex de confiança empresarial harmonitzat (ICEH) de la Comunitat Valenciana disminueix un 1,2% en el primer trimestre de 2023 respecte al trimestre anterior.


Índex de confiança empresarial harmonitzat

Primer trimestre 2023. Taxa trimestral (percentatge)

Índex confiança empresarial harmonitzat

Opinions respecte al trimestre que comença (expectatives)

El 15,7% dels gestors d´establiments empresarials considera que la marxa del seu negoci serà favorable en el primer trimestre de 2023, mentre que el 27,5% opina que serà desfavorable. El 56,8% restant considera que serà normal.

La diferència o saldo entre el percentatge de respostes favorables i desfavorables se situa en -11,8 punts per al total de la Comunitat Valenciana, enfront dels -9,4 del trimestre anterior.

Opinions respecte al trimestre que comença (expectatives)
Any Trim. Favorables(%)
(optimistes)
Normals (%) Desfavorables (%)
(pessimistes)
Saldo
(optimistes-pessimistes)
2021 I 12,4 49,1 38,5 -26,1
II 17,0 49,9 33,1 -16,1
III 23,5 53,5 23,0 0,5
IV 23,7 57,3 19,0 4,7
2022 I 17,6 55,3 27,1 -9,5
II 14,8 51,8 33,4 -18,6
III 22,6 53,5 23,9 -1,3
IV 18,3 54,0 27,7 -9,4
2023 I 15,7 56,8 27,5 -11,8

Evolució del saldo d´expectatives

Primer trimestre 2023

Índex confiança empresarial harmonitzatOpinions respecte al trimestre que finalitza (situació)

El 22,9% dels gestors d´establiments empresarials ha tingut una opinió favorable sobre la marxa del seu negoci en el trimestre precedent. D´altra banda el 21,5% ha opinat de forma desfavorable.

La diferència o saldo entre els percentatges de respostes favorables i desfavorables referides al trimestre finalitzat se situa en 1,4 punts per al total de la Comunitat Valenciana, enfront dels 3,5 del trimestre precedent.

Opinions respecte al trimestre finalitzat (situació)
Any Trim. Favorables(%)
(optimistes)
Normals (%) Desfavorables (%)
(pessimistes)
Saldo
(optimistes-pessimistes)
2021 I 15,5 46,2 38,3 -22,8
II 12,7 48,2 39,1 -26,4
III 22,6 52,3 25,1 -2,5
IV 24,3 55,6 20,1 4,2
2022 I 22,4 55,0 22,6 -0,2
II 15,2 55,2 29,6 -14,4
III 25,3 54,8 19,9 5,4
IV 25,4 52,7 21,9 3,5
2023 I 22,9 55,6 21,5 1,4

Evolució del saldo de situació

Primer trimestre 2023

Índex confiança empresarial harmonitzatÍndex de confiança empresarial harmonitzat per sectors d´activitat

Tres dels cinc sectors analitzats disminueixen la confiança respecte al trimestre anterior. El major descens l´experimenta el sector del transport i hostaleria (-7,0%) i el major augment el sector comerç (1,4%).

Índex de confiança empresarial harmonitzat per sectors d´activitat

Primer trimestre 2023. Taxa trimestral (percentatge)

Índex confiança empresarial harmonitzat


Índex de confiança empresarial harmonitzat per grandària dels establiments

Tres de les cinc grandàries d´establiments analitzades disminueixen la confiança respecte al trimestre anterior. La major caiguda l´experimenta el col·lectiu d´establiments de 10 a 49 assalariats (-2,9%) i el creixement més notable és l´aconseguit pel col·lectiu d´establiments de 50 a 199 assalariats (1,4%).

Índex de confiança empresarial harmonitzat per grandària dels establiments

Primer trimestre 2023. Taxa trimestral (percentatge)

Índex confiança empresarial harmonitzat


Índex de confiança empresarial harmonitzat per províncies

La confiança empresarial en el primer trimestre de 2023 respecte al trimestre precedent disminueix a la província d´Alacant un 3,0%, en la província de Castelló disminueix un 1,3%, mentre que a la província de València registra una variació del 0,6%.

Índex de confiança empresarial harmonitzat per províncies

Primer trimestre 2023. Taxa trimestral (percentatge)

Índex confiança empresarial harmonitzat

Ocupació. Opinions respecte al trimestre que comença (expectatives)

El 9,4% dels gestors d'establiments empresarials considera que l'ocupació, referit a personal contractat en el seu negoci, augmentarà en el primer trimestre de 2023, mentre que el 15,7% creu que disminuirà. El 74,9% restant considera que es mantindrà estable.

La diferència o saldo entre el percentatge de respostes favorables i desfavorables se situa en -6,3 punts per al total de la Comunitat Valenciana, enfront dels -6,1 del trimestre anterior.

Ocupació. Opinions respecte al trimestre que comença (expectatives)
Any Trim. Augmentarà (%) Es mantindrà estable (%) Disminuirà (%) Saldo
(augment - disminució)
2021 I 6,1 73,0 20,9 -14,8
II 11,1 70,3 18,6 -7,5
III 15,7 68,1 16,2 -0,5
IV 16,2 68,0 15,8 0,4
2022 I 8,5 75,5 16,0 -7,5
II 11,6 71,0 17,4 -5,8
III 16,4 68,6 15,0 1,4
IV 14,1 65,7 20,2 -6,1
2023 I 9,4 74,9 15,7 -6,3

Evolució del saldo d'expectatives d'ocupació

Primer trimestre 2023

Indice confianza empresarial armonizado


Preus. Opinions respecte al trimestre que comença (expectatives)

El 28,4% dels gestors d'establiments empresarials preveu que el nivell de preus del seu negoci augmentarà en el primer trimestre de 2023, mentre que el 6,6% estima que disminuirà. El 65,0% restant considera que es mantindrà estable.

La diferència o saldo entre el percentatge de respostes favorables i desfavorables se situa en 21,8 punts per al total de la Comunitat Valenciana, enfront dels 26,6 del trimestre anterior.

Preus. Opinions respecte al trimestre que comença (expectatives)
Any Trim. Augmentarà (%) Es mantindrà estable (%) Disminuirà (%) Saldo
(augment - disminució)
2021 I 6,3 80,5 13,2 -6,9
II 8,8 82,3 8,9 -0,1
III 11,6 79,8 8,6 3,0
IV 16,7 77,4 5,9 10,8
2022 I 31,4 62,0 6,6 24,8
II 42,2 51,8 6,0 36,2
III 37,2 58,5 4,3 32,9
IV 33,7 59,2 7,1 26,6
2023 I 28,4 65,0 6,6 21,8

Evolució del saldo d'expectatives de preus

Primer trimestre 2023

Indice confianza empresarial armonizado


Capacitat productiva de la indústria

El 7,9% dels establiments industrials preveu utilitzar menys del 40% de la seua capacitat productiva en el primer trimestre de 2023, percentatge superior al del trimestre precedent.

D'altra banda, un 15,1% dels establiments industrials preveu utilitzar més del 90% de la seua capacitat productiva en el trimestre que comença, percentatge inferior al 18,3% declarat el trimestre passat.

Utilització de la capacitat productiva de la indústria
Situació trimestre finalitzat Expectatives trimestre que comença
Menys del 40% 5,6 7,9
Del 40% al 54% 7,9 7,1
Del 55% al 69% 14,3 19,0
Del 70% al 79% 25,4 20,6
Del 80% al 89% 28,6 30,2
Del 90% al 100% 18,3 15,1

Situació i expectatives per trams de capacitat productiva en la indústria

Primer trimestre 2023

Indice confianza empresarial armonizado


Pot obtindre´s informació més detallada en el portal estadístic de la Generalitat (Informació estadística > Accés temàtic > Economia > Empreses > Indicadors de confiança empresarial).Nota metodològica

Els "Indicadors de confiança empresarial. Resultats per a la Comunitat Valenciana" (ICE) és una operació estadística de periodicitat trimestral, l´objectiu de la qual és conéixer la visió que tenen els responsables dels establiments sobre la marxa del seu negoci. Per a elaborar aquestos indicadors es recullen les opinions dels gestors dels establiments sobre la situació del seu negoci en el trimestre passat i sobre les seues expectatives en el trimestre entrant. Els ICE produeixen trimestralment un indicador de situació, un altre d´expectatives i un índex de confiança empresarial harmonitzat, síntesi dels anteriors. A partir del 2n trimestre de 2021, s´incorpora informació sobre ocupació, preus i capacitat productiva.

L´Institut Valencià d´Estadística ofereix resultats representatius per a la Comunitat Valenciana, desagregats per sector d´activitat, dimensió de l´establiment i província, mitjançant una ampliació de mostra de l´operació d´indicadors de confiança empresarials de l´Institut Nacional d´Estadística, amb la que és totalment coherent. Aquesta desagregació està disponible a partir del segon trimestre de 2018.