ÚLTIMES XIFRES
16 de març de 2023


Índexs de cost laboral. Resultats per a la Comunitat Valenciana (base 2016)

Quart trimestre de 2022


L'índex de cost laboral experimenta en el quart trimestre de 2022 una variació anual del 3,4%.interanual


Per components de cost, es produeix una variació anual del 3,7% en el cost salarial i del 2,5% en els altres costos. La variació anual del cost laboral excloent pagaments extraordinaris (que comprenen els pagaments extraordinaris i qualsevol altre pagament de venciment superior al mes, excepte endarreriment) i pagaments endarrerits (els efectuats en el mes i reportats en períodes anteriors) ha sigut del 2,6%.

Índexs i taxes de variació anuals per component de cost

 
 Índex  Taxa  
Cost laboral total 117,3 3,4  
Cost salarial 117,7 3,7  
Altres costos 116,0 2,5  
Cost laboral excloent pagaments extraordinaris i endarreriments 113,2 2,6  Les seccions d'activitat que mostren els majors increments anuals de d'índex de cost laboral son la I. Hostaleria, amb un 10,3%, la RS. Activitats artístiques, recreatives i d'entreteniment; Altres serveis, amb un 7,9%, i la O. Administració pública i defensa; Seguretat Social obligatòria, amb un 6,7%. Aquestes activitats presenten també increments anuals elevats de l'índex de cost salarial.interanual

Per contra, els descensos anuals més relevants es registren en la secció K. Activitats financeres i d'assegurances (-6,2%) i D. Subministrament d'energia elèctrica, gas, vapor i aire condicionat (-1,5%).Índex de cost laboral i taxa de variació anual per seccions d'activitat

 
  Cost laboral total Cost salarial
 Índex   Taxa   Índex   Taxa 
TOTAL 117,3 3,4 117,7 3,7
B. Indústries extractives 95,1 0,8 95,1 1,7
C. Indústria manufacturera 120,3 4,3 120,3 4,3
D. Subministrament d'energia elèctrica, gas,
vapor i aire condicionat
118,9 -1,5 117,1 -2,6
E. Subministrament d'aigua, activitats de sanejament,
gestió de residus i descontaminació
120,0 1,2 121,9 1,0
F. Construcció 118,2 1,2 123,2 3,2
G. Comerç a l'engròs i al detall;
reparació de vehícles de motor i motocicletes
115,0 3,0 115,1 2,5
H. Transport i emmagatzematge 114,7 5,3 110,8 6,1
I. Hostaleria 111,9 10,3 111,6 8,3
J. Informació i comunicacions 108,4 -0,6 113,7 -0,1
K. Activitats financeres i d'assegurances 106,2 -6,2 104,2 -2,3
LM. Activitats immobiliàries; Activitats professionals, científiques i tècniques 121,8 -0,5 124,4 -0,5
N. Activitats administratives i serveis auxiliars 114,5 3,9 115,9 5,2
O. Administració pública i defensa; Seguretat Social obligatòria 139,1 6,7 144,0 8,3
P. Educació 129,6 4,4 132,9 4,4
Q. Activitats sanitàries i de serveis socials 102,5 1,8 99,5 1,3
RS. Activitats artístiques, recreatives i d'entreteniment; Altres serveis 123,5 7,9 125,7 8,7


Pot obtindre's informació més detallada en el portal estadístic de la Generalitat (Informació estadística > Accés temàtic > Treball > Índex de cost laboral > Resultats per a la Comunitat Valenciana).


Nota metodològica

L'índex de cost laboral (ICL) és una operació estadística de periodicitat trimestral elaborada a partir de la informació continguda a la Enquesta trimestral de cost laboral. El objetiu de l'ICL és proporcionar una mesura útil para el seguiment de l'evolució dels costos laborals registrats a l'ámbit de la Comunitat Valenciana. L'ICL es formula com un índex de Laspeyres del cost laboral per hora treballada, encadenat anualment i associat a un conjunt d'activitats econòmiques determinades per les seccions de la CNAE-2009 y algunes agrupacions de les mateixes. El període base és l'any 2016.

L'àmbit estudiat en aquesta operació compren a les unitats locals ubicades a la Comunitat Valenciana que la seua activitat econòmica estiga enquadrada en les seccions B a S de la CNAE-2009. Queden per tant excloses les seccions A (Agricultura, ramaderia, silvicultura i pesca), T (Activitat de les llars com ocupadors de personal domèstic; activitats de les llars com productors de béns i serveis per a ocupadors l'ús propi) i U (Activitats d'organitzacions i organismes extraterritorials).

Els índexs proporcionats es basen en el cost laboral per hora efectiva de treball per a diverses categories d'cost laboral total per hora efectiva de treball, cost salarial total por hora efectiva de treball, altres costos per hora efectiva de treball i cost laboral excloent pagaments extraordinaris i endarreriments per hora efectiva de treball.