ÚLTIMES XIFRES
15 de setembre de 2023


Índex de cost laboral. Resultats per a la Comunitat Valenciana (base 2016)

Segon trimestre de 2023

L'índex de cost laboral experimenta en el segon trimestre de 2023 una variació anual del 5,9%.interanual


Per components de cost, es produeix una variació anual del 5,9% en el cost salarial i del 6,1% en els altres costos. La variació anual del cost laboral excloent pagaments extraordinaris (que comprenen els pagaments extraordinaris i qualsevol altre pagament de venciment superior al mes, excepte endarreriment) i pagaments endarrerits (els efectuats en el mes i reportats en períodes anteriors) ha sigut del 6,6%.

Índexs i taxes de variació anuals per component de cost

  COMUNITAT VALENCIANA
 ndex  Taxa  
Cost laboral total 117,5 5,9  
Cost salarial 116,8 5,9  
Altres costos 119,4 6,1  
Cost laboral excloent pagaments extraordinaris i endarreriments 116,2 6,6  Les seccions d'activitat que mostren els majors increments anuals de d'índex de cost laboral son la J. Informació i comunicacions, amb un 14,1%, i la P. Educació amb un 12,7%.interanual

Per contra, es registren descensos anuals elevats en la secci D. Subministrament d'energia elèctrica, gas, vapor i aire condicionat (-15,0%) y RS. Activitats artístiques, recreatives i d'entreteniment; Altres serveis (-6,3%).Índex de cost laboral i taxa de variació anual per seccions d'activitat

 
  Cost laboral total Cost salarial
 Índex   Taxa   Índex   Taxa 
TOTAL 117,5 5,9 116,8 5,9
B. Indústries extractives 97,5 -2,9 94,8 -2,9
C. Indústria manufacturera 115,2 6,2 112,6 4,3
D. Subministrament d'energia elèctrica, gas,
vapor i aire condicionat
97,5 -15,0 93,7 -18,5
E. Subministrament d'aigua, activitats de sanejament,
gestió de residus i descontaminació
127,8 10,6 129,1 10,3
F. Construcció 118,4 9,8 122,3 10,8
G. Comerç a l'engròs i al detall;
reparació de vehícles de motor i motocicletes
121,0 4,5 120,5 6,1
H. Transport i emmagatzematge 111,1 6,1 107,9 9,3
I. Hostaleria 109,2 -2,6 109,0 -2,9
J. Informació i comunicacions 108,1 14,1 110,6 13,6
K. Activitats financeres i d'assegurances 115,4 10,0 117,7 9,9
LM. Activitats immobiliàries; Activitats professionals, científiques i tècniques 118,7 0,8 119,4 2,2
N. Activitats administratives i serveis auxiliars 109,0 -1,3 110,3 -1,0
O. Administració pública i defensa; Seguretat Social obligatòria 139,7 5,4 142,0 2,9
P. Educació 134,4 12,7 136,2 13,0
Q. Activitats sanitàries i de serveis socials 105,4 10,3 101,5 10,2
RS. Activitats artístiques, recreatives i d'entreteniment; Altres serveis 113,5 -6,3 113,3 -9,4


Pot obtindre's informaci ms detallada en el portal estadstic de la Generalitat (Informaci estadstica > Accs temtic > Treball > ndex de cost laboral > Resultats per a la Comunitat Valenciana).


Nota metodolgica

L'ndex de cost laboral (ICL) s una operaci estadstica de periodicitat trimestral elaborada a partir de la informaci continguda a la Enquesta trimestral de cost laboral. El objetiu de l'ICL s proporcionar una mesura til para el seguiment de l'evoluci dels costos laborals registrats a l'mbit de la Comunitat Valenciana. L'ICL es formula com un ndex de Laspeyres del cost laboral per hora treballada, encadenat anualment i associat a un conjunt d'activitats econmiques determinades per les seccions de la CNAE-2009 y algunes agrupacions de les mateixes. El perode base s l'any 2016.

L'mbit estudiat en aquesta operaci compren a les unitats locals ubicades a la Comunitat Valenciana que la seua activitat econmica estiga enquadrada en les seccions B a S de la CNAE-2009. Queden per tant excloses les seccions A (Agricultura, ramaderia, silvicultura i pesca), T (Activitat de les llars com ocupadors de personal domstic; activitats de les llars com productors de bns i serveis per a ocupadors l's propi) i U (Activitats d'organitzacions i organismes extraterritorials).

Els ndexs proporcionats es basen en el cost laboral per hora efectiva de treball per a diverses categories d'cost laboral total per hora efectiva de treball, cost salarial total por hora efectiva de treball, altres costos per hora efectiva de treball i cost laboral excloent pagaments extraordinaris i endarreriments per hora efectiva de treball.