ÚLTIMES XIFRES
15 de març de 2024


Índexs de cost laboral. Resultats per a la Comunitat Valenciana (base 2016)

Quart trimestre de 2023

L'índex de cost laboral experimenta en el quart trimestre de 2023 una variació anual del 7,8%.interanual


Per components de cost, es produeix una variació anual del 6,8% en el cost salarial i del 10,6% en els altres costos. La variació anual del cost laboral excloent pagaments extraordinaris (que comprenen els pagaments extraordinaris i qualsevol altre pagament de venciment superior al mes, excepte endarreriment) i pagaments endarrerits (els efectuats en el mes i reportats en períodes anteriors) ha sigut del 8,3%.

Índexs i taxes de variació anuals per component de cost

  COMUNITAT VALENCIANA
 Índex  Taxa  
Cost laboral total 126,4 7,8  
Cost salarial 125,8 6,8  
Altres costos 128,4 10,6  
Cost laboral excloent pagaments extraordinaris i endarreriments 122,6 8,3  Les seccions d'activitat que mostren els majors increments anuals de l'índex de cost laboral són la E. Subministrament d'aigua, activitats de sanejament, gestió de residus i descontaminació, amb un 16,0%, i la G. Comerç a l'engròs i al detall; reparació de vehicles de motor i motocicletes amb un 13,5%.interanual

Per contra, es registren descensos anuals en la secció RS. Activitats artístiques, recreatives i d'entreteniment; Altres serveis (-3,4%) i D. Subministrament d'energia elèctrica, gas, vapor i aire condicionat (-17,9%).Índex de cost laboral i taxa de variació anual per seccions d'activitat

 
  Cost laboral total Cost salarial
 Índex   Taxa   Índex   Taxa 
TOTAL 126,4 7,8 125,8 6,8
B. Indústries extractives 104,5 9,9 102,6 7,9
C. Indústria manufacturera 127,0 5,5 126,0 4,7
D. Subministrament d'energia elèctrica, gas,
vapor i aire condicionat
97,6 -17,9 93,2 -20,4
E. Subministrament d'aigua, activitats de sanejament,
gestió de residus i descontaminació
139,1 16,0 141,3 16,0
F. Construcció 128,5 8,6 133,9 8,7
G. Comerç a l'engròs i al detall;
reparació de vehicles de motor i motocicletes
130,6 13,5 126,3 9,8
H. Transport i emmagatzematge 122,1 6,4 119,2 7,6
I. Hostaleria 118,7 6,1 118,3 6,0
J. Informació i comunicacions 115,0 6,0 120,2 5,7
K. Activitats financeres i d'assegurances 119,0 12,1 119,1 14,3
LM. Activitats immobiliàries; Activitats professionals, científiques i tècniques 137,3 12,7 140,3 12,8
N. Activitats administratives i serveis auxiliars 118,5 3,5 119,1 2,8
O. Administració pública i defensa; Seguretat Social obligatòria 148,9 7,0 151,9 5,5
P. Educació 138,7 7,0 141,9 6,8
Q. Activitats sanitàries i de serveis socials 108,2 5,6 104,7 5,2
RS. Activitats artístiques, recreatives i d'entreteniment; Altres serveis 119,3 -3,4 118,2 -6,0


Pot obtindre's informació més detallada en el portal estadístic de la Generalitat (Informació estadística > Accés temàtic > Treball > Índex de cost laboral > Resultats per a la Comunitat Valenciana).


Nota metodològica

L'índex de cost laboral (ICL) és una operació estadística de periodicitat trimestral elaborada a partir de la informació continguda a l'Enquesta trimestral de cost laboral. L'objetiu de l'ICL és proporcionar una mesura útil para el seguiment de l'evolució dels costos laborals registrats a l'àmbit de la Comunitat Valenciana. L'ICL es formula com un índex de Laspeyres del cost laboral per hora treballada, encadenat anualment i associat a un conjunt d'activitats econòmiques determinades per les seccions de la CNAE-2009 i algunes agrupacions de les mateixes. El període base és l'any 2016.

L'àmbit estudiat en aquesta operació compren a les unitats locals ubicades a la Comunitat Valenciana que la seua activitat econòmica estiga enquadrada en les seccions B a S de la CNAE-2009. Queden, per tant, excloses les seccions A (Agricultura, ramaderia, silvicultura i pesca), T (Activitat de les llars com ocupadors de personal domèstic; activitats de les llars com productors de béns i serveis per a ocupadors l'ús propi) i U (Activitats d'organitzacions i organismes extraterritorials).

Els índexs proporcionats es basen en el cost laboral per hora efectiva de treball per a diferents categories d'este cost: el cost laboral total per hora efectiva de treball, cost salarial total por hora efectiva de treball, altres costos per hora efectiva de treball i cost laboral excloent pagaments extraordinaris i endarreriments per hora efectiva de treball.