Índex de cost laboral (ICL). Base 2016

L'índex de cost laboral (ICL) és una operació estadística de periodicitat trimestral que té com a objectiu proporcionar una mesura que permeta per al seguiment de l'evolució dels costos laborals registrats en l'àmbit de la Comunitat Valenciana. Es proporcionen índexs amb base 2016 del cost laboral total, salarial i altres costos nets de subvencions rebudes per la utilització de factor treball. També es proporciona l'índex del cost laboral total excloent els pagaments extraordinaris i endarreriments. L'ICL es formula com un índex de Laspeyres del cost laboral per hora treballada, encadenat anualment i associat a un conjunt d'activitats econòmiques determinat per les seccions de la CNAE-2009 i algunes agrupacions d'aquestes.