ÚLTIMES XIFRES
28 de maig de 2021


Índex de comerç al detall (base 2015)

Abril de 2021

L’índex general del comerç detallista a preus corrents de la Comunitat Valenciana del mes de abril de 2021 ha augmentat un 41,7% sobre el mateix mes de l’any anterior. Eliminant l’efecte dels preus, l’índex ha augmentat un 35,4%.

En l’àmbit nacional, estos mateixos valors han registrat una variació del 44,5% y 38,5%, respectivament.

L’índex general sense estacions de servici a preus corrents de la Comunitat Valenciana del mes de abril de 2021 ha augmentat un 36,3% sobre el mateix mes de l’any anterior. A preus constants, l’índex ha augmentat un 32,2%.

Per al total nacional, estes mateixes taxes de variació han sigut del 38,7% y 34,7%, respectivament.

Desagregant l’índex sense estacions de servici, les vendes d’Alimentació van augmentar un 0,2% respecte al mateix mes de l’any anterior, i si considerem els preus constants, es produïx un augment del 0,1%. Els productes no alimentaris van augmentar un 108,0%. En termes constants, la variació ha sigut del 96,7%.

Índexs de comerç al detall. Comunitat Valenciana i Espanya

 
  Comunitat Valenciana Espanya
 Índex   % de variació   Índex   % de variació 
   anual  mitjana
del que
va d’any
 anual  mitjana
del que
va d’any
A preus corrents  
1. Índex general de comerç detallista 101,3 41,7 7,6 101,7 44,5 7,7
2. Índex general sense estacions de servici 100,7 36,3 7,4 102,3 38,7 7,6
  2.1. Alimentació 112,2 0,2 -0,5 108,6 -1,9 -1,5
  2.2. Resta 92,0 108,0 16,6 97,5 113,5 16,8
 
A preus constants
1. Índex general de comerç detallista 97,0 35,4 5,5 96,7 38,5 5,9
2. Índex general sense estacions de servici 96,5 32,2 5,1 97,5 34,7 5,5
  2.1. Alimentació 104,3 0,1 -1,6 99,9 -2,2 -2,6
  2.2. Resta 90,3 96,7 13,5 95,6 102,9 14,2

interanual

Una representació anàloga a l’anterior en un període més ampli permet comparar l’impacte en l’índex produït per crisis anteriors i el produït fins al moment per la crisi sanitària ocasionada per la COVID-19.interanual

Si considerem les dades corregides d’efectes estacionals i de calendari, l’índex general sense estacions de servici a preus corrents de la Comunitat Valenciana del mes de abril de 2021 ha augmentat un 38,6% sobre el mateix mes de l’any anterior. Eliminant l’efecte dels preus, l’índex ha augmentat un 33,5%.

Les vendes d’alimentació van augmentar un 1,3% respecte al mateix mes de l’any anterior, i si considerem els preus constants, l’índex ha augmentat un 1,5%.

Els productes no alimentaris ha augmentat un 111,8%. En termes constants, la variació interanual ha sigut del 97,1%.

Índex sense estacions de servici. Comunitat Valenciana
Dades corregides d’efectes estacionals i de calendari

   Índex   % de variació 
 anual  mitjana
del que
va d’any 
A preus corrents  
2. Índex general sense estacions de servici 108,1 38,6 8,0
  2.1. Alimentació 116,4 1,3 0,0
  2.2. Resta 102,1 111,8 18,2
 
A preus constants  
2. Índex general sense estacions de servici 102,4 33,5 5,8
  2.1. Alimentació 108,6 1,5 -1,0
  2.2. Resta 97,6 97,1 15,1

interanual_calenda

La representació de la sèrie històrica des de 2007 permet observar amb perspectiva l’evolució de la sèrie corregida d’efectes estacionals i de calendari.interanual_calenda

Quant a l’ocupació, l’índex d’ocupació general sense estacions de servici de la Comunitat Valenciana del mes de abril de 2021 ha augmentat un 2,0% sobre el mateix mes de l’any anterior. En l’àmbit nacional, l`augment a sigut del 0,1%.

Índex d’ocupació del comerç al detall. Comunitat Valenciana i Espanya

  Comunitat Valenciana Espanya
 Índex   % de variació   Índex   % de variació 
   anual  mitjana
del que
va d’any
 anual  mitjana
del que
va d’any
Índex general de comerç detallista 106,9 1,9 -0,1 101,1 0,0 -2,3
Índex general sense estacions de servici 107,0 2,0 -0,1 101,1 0,1 -2,2


interanual_empleo

L’ampliació del període estudiat mostra l’evolució de les vendes i l’ocupació des de l’any 2007.interanual_empleo

Nota: Estes dades són provisionals. Les actualitzacions que es produïsquen després que les dades es publiquen per primera vegada sempre s’incorporen a l’informe mensual disponible en el portal estadístic de la Generalitat.

Pot obtindre’s informació més detallada en el portal estadístic de la Generalitat Informació estadística > Accés temàtic > Servicis > Activitat Comercial > Índexs de comerç al detall > Resultats per a la Comunitat Valenciana.


Nota metodològica

Els Índexs de comerç al detall tenen com a objecte conéixer les característiques fonamentals de les empreses dedicades a l’exercici del comerç al detall, de manera que permeten mesurar, a curt termini, l’evolució de l’activitat del sector.

La població objecte d’estudi està constituïda per les empreses l’activitat principal de les quals siga el comerç al detall (divisió 47 de la CNAE-2009). Per a l’arreplegada d’informació se sol·liciten mensualment, les vendes al detall realitzades per l’empresa diferenciant sis grups de productes: Alimentació, Equip personal, Equipament de la llar, Salut, Oci i altres béns. Els cinc últims grups de productes s’agrupen en un total Resta.

Es considera l’any 2015 com a any base i s’utilitza la formulació encadenats respecte a desembre de l’any anterior per al càlcul dels índexs a partir de 2012, any en el qual definit una nova mostra de partida que es rotarà anualment.

En la nova formulació, les ponderacions s’establixen anualment basant-se en les facturacions de la mostra del mes de desembre anterior.

La Conselleria d’Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball elabora els índexs a partir de la informació de base proporcionada per l’Institut Nacional d’Estadística (INE), que efectua l’arreplegada de dades en l’àmbit nacional, seguint una metodologia homogènia que permet la comparació de resultats. D’esta manera, es publiquen els següents índexs per a la Comunitat Valenciana: l’índex general del comerç detallista, general sense estacions de servici i per als grans grups d’Alimentació i Resta.

Així mateix, s’elaboren els Índexs de Comerç al Detall a preus constants, que mostren l’evolució de les vendes del sector detallista una vegada eliminat l’efecte dels preus sobre les dites vendes. Els deflactors que s’utilitzen per als índexs de la Comunitat són els IPC per a grups especials de la Comunitat Valenciana.

Per últim, es corregixen les sèries de l’índex sense estacions de servici d’efectes de calendari i estacionalitat per mitjà del programari X13-ARIMA-SEATS.