ÚLTIMES XIFRES
30 de setembre de 2021


Índex de comerç al detall (base 2015)

Agost de 2021

L’índex general del comerç detallista a preus corrents de la Comunitat Valenciana del mes d’agost de 2021 ha augmentat un 7,2% sobre el mateix mes de l’any anterior. Eliminant l’efecte dels preus, l’índex ha augmentat un 1,6%.

En l’àmbit nacional, estos mateixos valors han registrat una variació del 5,3% i -0,1%, respectivament.

L’índex general sense estacions de servici a preus corrents de la Comunitat Valenciana del mes d’agost de 2021 ha augmentat un 5,9% sobre el mateix mes de l’any anterior. A preus constants, l’índex ha augmentat un 1,8%.

Per al total nacional, estes mateixes taxes de variació han sigut del 3,7% i -0,4%, respectivament.

Desagregant l’índex sense estacions de servici, les vendes d’Alimentació van augmentar un 8,2% respecte al mateix mes de l’any anterior, i si considerem els preus constants, es produïx un augment del 6,7%. Els productes no alimentaris van augmentar un 4,4%. En termes constants, la variació ha sigut del -1,7%.

Índexs de comerç al detall. Comunitat Valenciana i Espanya

 
  Comunitat Valenciana Espanya
 Índex   % de variació   Índex   % de variació 
   anual  mitjana
del que
va d’any
 anual  mitjana
del que
va d’any
A preus corrents  
1. Índex general de comerç detallista 116,6 7,2 8,7 108,6 5,3 8,7
2. Índex general sense estacions de servici 115,2 5,9 7,5 107,1 3,7 7,2
  2.1. Alimentació 131,7 8,2 2,6 114,7 2,6 -0,2
  2.2. Resta 102,9 4,4 12,5 101,3 4,8 14,2
 
A preus constants
1. Índex general de comerç detallista 111,4 1,6 4,8 102,8 -0,1 5,0
2. Índex general sense estacions de servici 111,0 1,8 4,4 102,3 -0,4 4,3
  2.1. Alimentació 122,1 6,7 1,5 105,1 0,8 -1,4
  2.2. Resta 102,3 -1,7 7,7 100,1 -1,4 9,8

interanual

Una representació anàloga a l’anterior en un període més ampli permet comparar l’impacte en l’índex produït per crisis anteriors i el produït fins al moment per la crisi sanitària ocasionada per la COVID-19.interanual

Si considerem les dades corregides d’efectes estacionals i de calendari, l’índex general sense estacions de servici a preus corrents de la Comunitat Valenciana del mes d’agost de 2021 ha augmentat un 5,5% sobre el mateix mes de l’any anterior. Eliminant l’efecte dels preus, l’índex ha augmentat un 1,8%.

Les vendes d’alimentació van augmentar un 9,6% respecte al mateix mes de l’any anterior, i si considerem els preus constants, l’índex ha augmentat un 7,6%.

L'índex relatiu als productes no alimentaris ha augmentat un 3,6%. En termes constants, la variació interanual ha sigut del -1,0%.

Índex sense estacions de servici. Comunitat Valenciana
Dades corregides d’efectes estacionals i de calendari

   Índex   % de variació 
 anual  mitjana
del que
va d’any 
A preus corrents  
2. Índex general sense estacions de servici 113,3 5,5 7,9
  2.1. Alimentació 121,9 9,6 2,8
  2.2. Resta 107,6 3,6 13,3
 
A preus constants  
2. Índex general sense estacions de servici 108,3 1,8 4,9
  2.1. Alimentació 112,6 7,6 1,6
  2.2. Resta 106,1 -1,0 9,0

interanual_calenda

La representació de la sèrie històrica des de 2007 permet observar amb perspectiva l’evolució de la sèrie corregida d’efectes estacionals i de calendari.interanual_calenda

Quant a l’ocupació, l’índex d’ocupació general sense estacions de servici de la Comunitat Valenciana del mes d’agost de 2021 ha augmentat un 3,2% sobre el mateix mes de l’any anterior. En l’àmbit nacional, l`augment ha sigut del 1,7%.

Índex d’ocupació del comerç al detall. Comunitat Valenciana i Espanya

  Comunitat Valenciana Espanya
 Índex   % de variació   Índex   % de variació 
   anual  mitjana
del que
va d’any
 anual  mitjana
del que
va d’any
Índex general de comerç detallista 111,4 3,2 1,6 104,5 1,8 -0,2
Índex general sense estacions de servici 111,3 3,2 1,6 104,4 1,7 -0,2


interanual_empleo

L’ampliació del període estudiat mostra l’evolució de les vendes i l’ocupació des de l’any 2007.interanual_empleo

Nota: Estes dades són provisionals. Les actualitzacions que es produïsquen després que les dades es publiquen per primera vegada sempre s’incorporen a l’informe mensual disponible en el portal estadístic de la Generalitat.

Pot obtindre’s informació més detallada en el portal estadístic de la Generalitat Informació estadística > Accés temàtic > Servicis > Activitat Comercial > Índexs de comerç al detall > Resultats per a la Comunitat Valenciana.


Nota metodològica

Els Índexs de comerç al detall tenen com a objecte conéixer les característiques fonamentals de les empreses dedicades a l’exercici del comerç al detall, de manera que permeten mesurar, a curt termini, l’evolució de l’activitat del sector.

La població objecte d’estudi està constituïda per les empreses l’activitat principal de les quals siga el comerç al detall (divisió 47 de la CNAE-2009). Per a l’arreplegada d’informació se sol·liciten mensualment, les vendes al detall realitzades per l’empresa diferenciant sis grups de productes: Alimentació, Equip personal, Equipament de la llar, Salut, Oci i altres béns. Els cinc últims grups de productes s’agrupen en un total Resta.

Es considera l’any 2015 com a any base i s’utilitza la formulació encadenats respecte a desembre de l’any anterior per al càlcul dels índexs a partir de 2012, any en el qual definit una nova mostra de partida que es rotarà anualment.

En la nova formulació, les ponderacions s’establixen anualment basant-se en les facturacions de la mostra del mes de desembre anterior.

L'Institut Valencià d’Estadística (IVE) elabora els índexs a partir de la informació de base proporcionada per l’Institut Nacional d’Estadística (INE), que efectua l’arreplegada de dades en l’àmbit nacional, seguint una metodologia homogènia que permet la comparació de resultats. D’esta manera, es publiquen els següents índexs per a la Comunitat Valenciana: l’índex general del comerç detallista, general sense estacions de servici i per als grans grups d’Alimentació i Resta.

Així mateix, s’elaboren els Índexs de Comerç al Detall a preus constants, que mostren l’evolució de les vendes del sector detallista una vegada eliminat l’efecte dels preus sobre les dites vendes. Els deflactors que s’utilitzen per als índexs de la Comunitat són els IPC per a grups especials de la Comunitat Valenciana.

Per últim, es corregixen les sèries de l’índex sense estacions de servici d’efectes de calendari i estacionalitat per mitjà del programari X13-ARIMA-SEATS.