ÚLTIMES XIFRES
11 de març de 2024


Índexs de comerç al detall (base 2021). Resultats per a la Comunitat Valenciana

Gener de 2024

L’índex general del comerç detallista a preus corrents de la Comunitat Valenciana del mes de gener de 2024 ha augmentat un 5,1% sobre el mateix mes de l’any anterior. Eliminant l’efecte dels preus, l’índex ha augmentat un 1,7%.

En l’àmbit nacional, estos mateixos valors han registrat una variació del 5,6% i 2,1%, respectivament.

L’índex general sense estacions de servici a preus corrents de la Comunitat Valenciana del mes de gener de 2024 ha augmentat un 5,2% sobre el mateix mes de l’any anterior. A preus constants, l’índex ha augmentat un 0,8%.

Per al total nacional, estes mateixes taxes de variació han sigut del 5,9% i 1,4%, respectivament.

Desagregant l’índex sense estacions de servici, les vendes d’Alimentació van augmentar un 9,3% respecte al mateix mes de l’any anterior, i si considerem els preus constants, es produïx un augment del 2,6%. Els productes no alimentaris van augmentar un 2,6%. En termes constants, la variació ha sigut de l'1,2%.Índexs de comerç al detall. Comunitat Valenciana i Espanya

 
  Comunitat Valenciana Espanya
 Índex   % de variació   Índex   % de variació 
   anual  mitjana
del que
va d’any
 anual  mitjana
del que
va d’any
A preus corrents  
1. Índex general de comerç detallista 121,3 5,1 5,1 123,9 5,6 5,6
2. Índex general sense estacions de servici 121,1 5,2 5,2 123,9 5,9 5,9
  2.1. Alimentació 116,6 9,3 9,3 118,5 7,8 7,8
  2.2. Resta 124,9 2,6 2,6 128,2 4,6 4,6
 
A preus constants
1. Índex general de comerç detallista 102,9 1,7 1,7 104,5 2,1 2,1
2. Índex general sense estacions de servici 102,4 0,8 0,8 104,0 1,4 1,4
  2.1. Alimentació 91,2 2,6 2,6 92,7 0,8 0,8
  2.2. Resta 117,2 1,2 1,2 118,7 3,6 3,6interanual

La representació de la sèrie històrica des de 2007 permet observar amb perspectiva l’evolució de la sèrie corregida d’efectes estacionals i de calendari.interanual

Si considerem les dades corregides d’efectes estacionals i de calendari, l’índex general sense estacions de servici a preus corrents de la Comunitat Valenciana del mes de gener de 2024 ha augmentat un 3,0% sobre el mateix mes de l’any anterior. Eliminant l’efecte dels preus, l’índex ha disminuït un 1,7%.

Les vendes d’alimentació van augmentar un 7,2% respecte al mateix mes de l’any anterior, i si considerem els preus constants, l’índex ha augmentat un 0,4%.

L'índex relatiu als productes no alimentaris ha disminuït un 0,2%. En termes constants, la variació interanual ha sigut del -1,8%.

Índexs de comerç al detall. Comunitat Valenciana
Dades corregides d’efectes estacionals i de calendari

 
     % de variació 
 Índex   mensual   anual  mitjana
del que
va d’any 
A preus corrents  
1. Índex general de comerç detallista 127,1 0,2 5,5 5,5
2. Índex general sense estacions de servici 124,9 0,7 3,0 3,0
  2.1. Alimentació 129,7 0,9 7,2 7,2
  2.2. Resta 121,2 0,8 -0,2 -0,2
 
A preus constants
1. Índex general de comerç detallista 106,2 0,1 1,7 1,7
2. Índex general sense estacions de servici 104,7 0,0 -1,7 -1,7
  2.1. Alimentació 100,4 0,7 0,4 0,4
  2.2. Resta 112,0 0,6 -1,8 -1,8interanual_calenda

La representació de la sèrie històrica des de 2007 permet observar amb perspectiva l’evolució de la sèrie corregida d’efectes estacionals i de calendari.interanual_calenda

Quasi la totalitat de les comunitats i ciutats autònomes registren variacions anuals positives en l'índex general de comerç minorista a preus constants. La Comunitat Valenciana presenta una taxa de variació anual 4 dècimes inferior a la taxa del 2,1% corresponent a l'àmbit nacional.

interanual_empleo

Quant a l’ocupació, l’índex d’ocupació general sense estacions de servici de la Comunitat Valenciana del mes de gener de 2024 ha augmentat un 1,9% sobre el mateix mes de l’any anterior. En l’àmbit nacional, s'ha produït un augment similar.Índex d’ocupació del comerç al detall. Comunitat Valenciana i Espanya

  Comunitat Valenciana Espanya
 Índex   % de variació   Índex   % de variació 
   anual  mitjana
del que
va d’any
 anual  mitjana
del que
va d’any
Índex general de comerç detallista 103,9 1,9 1,9 104,1 1,9 1,9
Índex general sense estacions de servici 103,9 1,9 1,9 104,2 1,9 1,9
interanual_empleo

L’ampliació del període estudiat mostra l’evolució de les vendes i l’ocupació des de l’any 2007.interanual_empleo

La majoria de les comunitats i ciutats autònomes registren variacions anuals positives en l'índex general d'ocupació. La Comunitat Valenciana presenta una taxa de variació anual similar a l'observada a nivell nacional.

interanual_empleo

Pot obtindre’s informació més detallada en el portal estadístic de la Generalitat Informació estadística > Accés temàtic > Servicis > Activitat Comercial > Índexs de comerç al detall > Resultats per a la Comunitat Valenciana.


Nota metodològica

L'operació estadística mensual "Índexs de comerç al detall. Resultats per a la Comunitat Valenciana" (ICM) té com a objectiu el coneixement de l'evolució del sector en el curt termini dins de la Comunitat Valenciana, tant quant a la xifra de negocis generada com a l'ocupació. A partir del mes de referència de gener de 2024, els índexs de comerç al detall es publiquen en base 2021, donant compliment al Reglament (UE) 2019/2152 del Parlament Europeu i del Consell relatiu a les estadístiques empresarials europees, pel qual es regix, i el seu Reglament d'Execució (UE) 2020/1197 de la Comissió.

Amb el canvi a base 2021 s'implementen canvis metodològics rellevants, entre ells: càlcul dels índexs sense impostos indirectes, utilització de deflactors construïts excloent els impostos indirectes, índexs associats a l'activitat principal de l'empresa i no als productes, implementació de les unitats "kau" (kind of activity unit) per al càlcul dels índexs elementals de les activitats 4711 i 4719.

Els índexs de comerç al detall es calculen com a índexs encadenats. Es construïxen índexs elementals per activitat (grup, classe o agregat especial de la CNAE-2009) i comunitat autònoma prenent com a base el mes de desembre de l'any anterior. Els índexs elementals es combinen per a formar índexs agregats mitjançant un sistema de ponderacions obtingudes a partir de les dades mostrals del mes que servix com a base. Posteriorment, els índexs elementals s'encadenen a la sèrie en base 2021.

L'Institut Valencià d'Estadística elabora els índexs corresponents a la Comunitat Valenciana a partir de la informació proporcionada per l'Institut Nacional d'Estadística, que efectua la recollida de dades d'esta operació en l'àmbit nacional, i el càlcul dels índexs per a les diferents comunitats autònomes seguint una metodologia homogènia que permet la comparació de resultats. L'Institut Valencià d'Estadística publica els índexs de xifra de negocis segons activitat per a l'àmbit general(divisió 47 de la CNAE-2009), per a l'àmbit general excepte estacions de servici (divisió 47 excepte el grup 473 de la CNAE-2009), alimentació (activitats 4711 i 472 de la CNAE-2009) i resta (activitats 4719, 474, 475, 476, 477, 478, 479 de la CNAE-2009). Els índexs d'ocupació es proporcionen per a l'àmbit general i el general excepte estacions de servici. Els índexs de xifra de negocis es presenten en preus corrents i en preus constants i també es proporcionen les sèries corregides de calendari i estacionalitat mitjançant models RegARIMA l'estructura dels quals es revisa anualment(1).

Tenen la consideració de provisionals els índexs corresponents a l'últim mes publicat i els dos anteriors. Els índexs corregits d'efectes de calendari i estacionals sempre es consideren provisionals ja que la incorporació de cada nova dada mensual comporta la revisió parcial dels models utilitzats.

(1) A causa del canvi a base 2021 els models de correcció de calendari i estacionalitat es revisaran després de la publicació del mes de referència gener de 2024 i s'implementaran a partir del mes de referència febrer de 2024.