ÚLTIMES XIFRES
19 de maig de 2023


Índex de xifra de negocis en la indústria. Resultats per a la Comunitat Valenciana (base 2015)

Març de 2023

L'Índex general de xifra de negocis en la indústria (ICN) de la Comunitat Valenciana del mes de març de 2023 ha augmentat un 8,0% sobre el mateix mes de l'any anterior. Una vegada corregit d'efectes estacionals i de calendari, la variació anual ha sigut del 8,0%.

Diferenciant segons la destinació econòmica dels béns, la variació sobre març de l'any passat ha sigut del 18,7% per als béns de consum, 9,4% per als d'equip, 1,3% per als intermedis i 8,0% per a energia. Corregides d'efectes estacionals i de calendari, les variacions han sigut del 18,7% per als béns de consum, 9,4% per als béns d'equip, 1,3% per als intermedis i 8,0% per a energia.

En l'àmbit nacional, la variació de l'índex general ha sigut del 9,7% sobre març de l'any passat.

  COMUNITAT VALENCIANA   ESPANYA
   % de variació       % de variació 
   Índex   anual  de la mitjana en
el que va d’any
anual corregida d’efectes
estacionals i de calendari
   Índex   anual  de la mitjana
del que va d’any
ÍNDEX GENERAL 160,3 8,0 6,3 8,0   156,6 9,7 10,0
Béns de consum 156,1 18,7 16,4 18,7   157,7 19,5 17,5
Béns de consum durador 174,8 18,2 14,2 18,2   146,4 11,1 6,5
Béns de consum no durador 154,6 18,7 16,6 18,5   158,4 20,0 18,2
Béns d'equip 108,6 9,4 6,8 9,4   136,5 17,0 18,3
Béns intermedis 174,3 1,3 -1,6 1,3   166,6 6,8 2,9
Energia 277,1 8,0 14,4 8,0   172,9 -18,0 -0,4interanual

La taxa de variació mensual de l'índex general corregit d'efectes estacionals i de calendari ha sigut del 5,3%.

interanual

Diferenciant per destí econòmic dels béns i considerant les sèries corregides d'efectes estacionals i de calendari, l'evolució mensual de l'índex ha sigut positiva per a tots els béns, l'energia (58,0%), els béns d'equip (4,0%), els béns de no consum durador (2,7%), els intermedis (1,3%) i els de consum durador (0,7%).interanual

Nota: Aquestes dades són provisionals. Les actualitzacions que es produeixen després que les dades es publiquen per primera vegada sempre s'incorporen a les sèries mensuals disponible en el portal estadístic de la Generalitat.

Pot obtindre's informació més detallada en el portal estadístic de la Generalitat (Informació estadística > Accés temàtic > Indústria, Energia, Mineria i Construcció > Indústria > Índex de xifra de negocis en la indústria > Resultats per a la Comunitat Valenciana).


Nota metodològica

El Institut Valencià d'Estadística (IVE) té encomanada l'execució de l'operació estadística índex de xifra de negocis de la indústria. Resultats per a la Comunitat Valenciana (ICNCV) a partir de les dades de l'operació índex de xifra de negocis en la indústria (ICN) proporcionats per l'Institut Nacional d'Estadística, l'elaboració de la qual es regeix pel Reglament (CE) núm. 1165/98 del Consell sobre les estadístiques conjunturals.

Els índex de xifra de negocis de la indústria. Resultats per a la Comunitat Valenciana tenen com a objectiu mesurar l'evolució conjuntural de l'activitat de les empreses que integren el sector industrial en l'àmbit de la Comunitat Valenciana a partir de les seues xifres de negocis. L'àmbit d'activitat d'aquesta operació inclou les secciones B (excepte la divisió 09) i C de la CNAE-2009.

Els índex de xifra de negocis és índex de valor perquè mesuren l'evolució conjunta de les quantitats, les qualitats i els preus. Aquests índexs són indicadors bàsics de la conjuntura industrial juntament amb l'índex de producció industrial i es publiquen amb freqüència mensual.

Actualment, l'any base considerat en l'elaboració del ICN és 2015. El seu càlcul es realitza mitjançant la formula de Laspeyres de base fixa. Amb aquest procediment s'obtenen índexs elementals que després són agrupats mitjançant un sistema de ponderacions per a construir altres agregacions d'interés.

Es publiquen les sèries originals, les corregides de calendari i les corregides de calendari i desestacionalizadas. La publicació mensual incorpora a les sèries originals la dada mensual i actualitza les dades dels 12 mesos anteriors. En el cas de les sèries ajustades de calendari i ajustades de calendari i desestacionalizadas, el compliment dels estàndards de desestacionalització implica la revisió completa de les sèries.

La metodologia d'aquesta operació conté una exposició més àmplia de les qüestions tractades en aquest apartat.