ÚLTIMES XIFRES
18 de gener de 2024


Índex de xifra de negocis en la indústria. Resultats per a la Comunitat Valenciana (base 2015)

Novembre de 2023

L'Índex general de xifra de negocis en la indústria (ICN) de la Comunitat Valenciana del mes de novembre de 2023 ha disminuït un 5,6% sobre el mateix mes de l'any anterior. Una vegada corregit d'efectes estacionals i de calendari, la variació anual ha sigut també del -5,6%.

Diferenciant segons la destinació econòmica dels béns, la variació sobre novembre de l'any passat ha sigut de l'1,9% per als béns de consum, -2,9% per als d'equip, -8,7% per als intermedis i -16,0% per a energia. Corregides d'efectes estacionals i de calendari, les variacions han sigut del 2,0% per als béns de consum, -2,9% per als béns d'equip, -8,7% per als intermedis i -16,0% per a energia.

En l'àmbit nacional, la variació de l'índex general ha sigut del -2,2% sobre novembre de l'any passat.

  COMUNITAT VALENCIANA   ESPANYA
   % de variació       % de variació 
   Índex   anual  de la mitjana en
el que va d’any
anual corregida d’efectes
estacionals i de calendari
   Índex   anual  de la mitjana
del que va d’any
ÍNDEX GENERAL 133,0 -5,6 -5,5 -5,6   147,8 -2,2 -1,0
Béns de consum 140,0 1,9 7,5 2,0   150,1 1,3 6,7
Béns de consum durador 158,1 -3,0 1,0 -3,0   139,3 -3,3 -3,0
Béns de consum no durador 138,7 2,4 8,1 2,6   150,8 1,5 7,3
Béns d'equip 92,6 -2,9 -1,6 -2,9   147,9 3,7 10,2
Béns intermedis 148,7 -8,7 -9,7 -8,7   142,4 -8,0 -7,2
Energia 165,0 -16,0 -18,8 -16,0   163,1 -6,2 -20,0interanual

La taxa de variació mensual de l'índex general corregit d'efectes estacionals i de calendari ha sigut del -0,8%.

interanual

Diferenciant per destí econòmic dels béns i considerant les sèries corregides d'efectes estacionals i de calendari, l'evolució mensual de l'índex ha sigut positiva per als béns d'equip (3,8%), els de consum durador (2,6%), els de consum no durador (1,4%) i els intermedis (1,0%). Per contra ha experimentat variació mensual negativa l'índex associat a la producció d'energia (-30,5%).interanual

La Comunitat Valenciana és una de les onze comunitats autònomes que presenten taxes de variació anual negativa de l'índex general i ocupa la posició catorzena en el rànquing.

interanual_empleo

Nota: Aquestes dades són provisionals. Les actualitzacions que es produeixen després que les dades es publiquen per primera vegada sempre s'incorporen a les sèries mensuals disponibles en el portal estadístic de la Generalitat.

Pot obtindre's informació més detallada en el portal estadístic de la Generalitat (Informació estadística > Accés temàtic > Indústria, Energia, Mineria i Construcció > Indústria > Índex de xifra de negocis en la indústria > Resultats per a la Comunitat Valenciana).


Nota metodològica

L'Institut Valencià d'Estadística (IVE) té encomanada l'execució de l'operació estadística índex de xifra de negocis de la indústria. Resultats per a la Comunitat Valenciana (ICNCV) a partir de les dades de l'operació índex de xifra de negocis en la indústria (ICN) proporcionats per l'Institut Nacional d'Estadística, l'elaboració de la qual es regeix pel Reglament (CE) núm. 1165/98 del Consell sobre les estadístiques conjunturals.

Els índexs de xifra de negocis de la indústria. Resultats per a la Comunitat Valenciana tenen com a objectiu mesurar l'evolució conjuntural de l'activitat de les empreses que integren el sector industrial en l'àmbit de la Comunitat Valenciana a partir de les seues xifres de negocis. L'àmbit d'activitat d'aquesta operació inclou les secciones B (excepte la divisió 09) i C de la CNAE-2009.

Els índexs de xifra de negocis és índex de valor perquè mesuren l'evolució conjunta de les quantitats, les qualitats i els preus. Aquests índexs són indicadors bàsics de la conjuntura industrial juntament amb l'índex de producció industrial i es publiquen amb freqüència mensual.

Actualment, l'any base considerat en l'elaboració de l'ICN és 2015. El seu càlcul es realitza mitjançant la fórmula de Laspeyres de base fixa. Amb aquest procediment s'obtenen índexs elementals que després són agrupats mitjançant un sistema de ponderacions per a construir altres agregacions d'interés.

Es publiquen les sèries originals, les corregides de calendari i les corregides de calendari i desestacionalitzades La publicació mensual incorpora a les sèries originals la dada mensual i actualitza les dades dels 12 mesos anteriors. En el cas de les sèries ajustades de calendari i ajustades de calendari i desestacionalitzades, el compliment dels estàndards de desestacionalització implica la revisió completa de les sèries.

La metodologia d'aquesta operació conté una exposició més àmplia de les qüestions tractades en aquest apartat.