ÚLTIMES XIFRES
18 d’abril de 2024


Índex de xifra de negocis en la indústria. Resultats per a la Comunitat Valenciana (base 2021)

Febrer de 2024

L'Índex general de xifra de negocis en la indústria (ICN) de la Comunitat Valenciana del mes de febrer de 2024 ha disminuït un 0,3% sobre el mateix mes de l'any anterior. Una vegada corregit d'efectes estacionals i de calendari, la variació anual ha sigut del -4,7%.

Diferenciant segons la destinació econòmica dels béns, la variació sobre febrer de l'any passat ha sigut del 6,6% per als béns de consum, -17,0% per als d'equip, -3,6% per als intermedis i 23,4% per a energia. Corregides d'efectes estacionals i de calendari, les variacions han sigut del 5,3% per als béns de consum, -20,7% per als béns d'equip, -4,6% per als intermedis i 23,4% per a energia.

En l'àmbit nacional, la variació de l'índex general ha sigut de l'1,7% sobre febrer de l'any passat.

  COMUNITAT VALENCIANA   ESPANYA
   % de variació       % de variació 
   Índex   anual  de la mitjana en
el que va d’any
anual corregida d’efectes
estacionals i de calendari
   Índex   anual  de la mitjana
del que va d’any
ÍNDEX GENERAL 114,7 -0,3 -1,9 -4,7   119,7 1,7 1,6
Béns de consum 122,0 6,6 5,8 5,3   124,2 8,8 8,5
Béns de consum durador 111,4 -1,7 -1,9 -2,9   108,3 0,9 -0,6
Béns de consum no durador 123,1 7,4 6,6 6,3   125,3 9,3 9,1
Béns d'equip 91,0 -17,0 -9,3 -20,7   123,7 0,8 2,4
Béns intermedis 109,4 -3,6 -3,1 -4,6   109,7 -3,5 -3,4
Energia 167,3 23,4 -3,2 23,4   139,1 2,1 -2,6interanual

La taxa de variació mensual de l'índex general corregit d'efectes estacionals i de calendari ha sigut del -3,5%.

interanual

Diferenciant per destí econòmic dels béns i considerant les sèries corregides d'efectes estacionals i de calendari, l'evolució mensual de l'índex ha sigut positiva per a l'energia (20,8%), els béns de consum no durador (3,5%), els intermedis (2,5%) i els de consum durador (1,6%). Per contra ha experimentat variació mensual negativa el índex associat a la producció de béns d'equip (-26,9%).interanual

La Comunitat Valenciana experimenta un lleuger descens anual de l'índex (-0,3%). L'evolució anual de l'índex és positiu en onze de les dèsset comunitats autònomes així com en el conjunt nacional.

interanual_empleo

Nota: Aquestes dades són provisionals. Les actualitzacions que es produeixen després que les dades es publiquen per primera vegada sempre s'incorporen a les sèries mensuals disponibles en el portal estadístic de la Generalitat.

Pot obtindre's informació més detallada en el portal estadístic de la Generalitat (Informació estadística > Accés temàtic > Indústria, Energia, Mineria i Construcció > Indústria > Índex de xifra de negocis en la indústria > Resultats per a la Comunitat Valenciana).


Nota metodològica

L'operació estadística Índex de xifra de negocis de la indústria. Resultats per a la Comunitat Valenciana té com a objectiu mesurar l'evolució de l'activitat de les empreses que integren el sector industrial en l'àmbit de la Comunitat Valenciana a partir de les seues xifres de negocis. La periodicitat d'este indicador és mensual. A partir del mes de referència de gener de 2024, els índexs de producció industrial es publiquen en base 2021, donant compliment al Reglament (UE) 2019/2152 del Parlament Europeu i del Consell relatiu a les estadístiques empresarials europees i el seu Reglament d'Execució (UE) 2020/1197 de la Comissió.

Els índexs de xifra de negocis són índexs de valor perquè mesuren l'evolució conjunta de les quantitats, les qualitats i els preus. La fórmula emprada per a calcular els índexs és la fórmula de Laspeyres de base fixa, on per a cada mes es compara la xifra de negocis o facturació del mes actual amb la mitjana dels dotze mesos de l'any base. Es calculen índexs elementals a partir dels quals s'obtenen els índexs associats a qualsevol agregació funcional mitjançant un sistema de ponderació basat en l'Estadística estructural d'empreses: sector industrial de l'any 2021.

L'Institut Valencià d'Estadística publica l'índex general i els referits als sectors industrials per destí econòmic en l'àmbit de la Comunitat Valenciana a partir de la informació proporcionada per l'Institut Nacional d'Estadística, que efectua la recollida de dades d'esta operació en l'àmbit nacional, i el càlcul dels índexs elementals i les ponderacions per a les diferents comunitats autònomes seguint una metodologia homogènia que permet la comparació de resultats. L'Institut Valencià d'Estadística publica a més les sèries d'índexs corregides d'efectes de calendari i estacionals mitjançant models RegARIMA l'estructura dels quals es revisa anualment.

Tenen la consideració de provisionals els índexs corresponents als últims dotze mesos. Els índexs corregits d'efectes de calendari i estacionals sempre es consideren provisionals ja que la incorporació de cada nova dada mensual comporta la revisió parcial dels models utilitzats.