ÚLTIMES XIFRES
6 de juliol de 2022


Índex de producció industrial de la Comunitat Valenciana (base 2015)

Maig de 2022

L'Índex de producció industrial (IPI) de la Comunitat Valenciana del mes de maig de 2022 ha augmentat un 7,0% sobre el mateix mes de l'any anterior. Una vegada corregit d'efectes estacionals i de calendari, la variació anual ha sigut del 2,8%.

Diferenciant segons la destinació econmica dels bns, la variació sobre maig de l'any passat ha sigut del 13,9% per als bns de consum, 3,5% per als d'equip, 4,6% per als intermedis i 8,8% per a energia. Corregides d'efectes estacionals i de calendari, les variacions han sigut del 7,2% per als bns de consum, -0,4% per als bns d'equip, 0,3% per als intermedis i 8,5% per a energia.

En l'àmbit nacional, la variació de l'índex general ha sigut del 6,5% sobre maig de l'any passat.  COMUNITAT VALENCIANA   ESPANYA
   % de variació       % de variació 
   ndex   anual  de la mitjana en
el que va d’any
anual corregida d’efectes
estacionals i de calendari
   ndex   anual  de la mitjana
del que va d’any
NDEX GENERAL 120,1 7,0 2,7 2,8   112,3 6,5 2,9
ndex secci C de la CNAE-09
C. Indústria manufacturera 124,8 7,7 3,7 3,3   116,9 6,8 3,0
Índexs segons la destinació
econòmica dels béns
Béns de consum 108,6 13,9 8,3 7,2   114,1 10,3 6,0
Béns de consum durador 129,9 19,3 7,7 12,7   125,4 11,3 7,1
Béns de consum no durador 106,4 13,3 8,4 7,3   113,1 10,2 5,9
Béns d'equip 104,0 3,5 2,0 -0,4   114,4 7,4 2,0
Béns intermedis 144,6 4,6 1,1 0,3   121,6 3,0 0,7
Energia 98,0 8,8 0,2 8,5   95,2 6,4 3,5interanual


La taxa de variaci mensual de l'ndex general corregit d'efectes estacionals i de calendari ha sigut del 1,9%.

interanual

Diferenciant per destinaci econmica dels bns i considerant les sries corregides, l'evoluci mensual de l'ndex ha sigut positiva per a energia (18,1%), els bns de consum intermedis (2,9%) i els de consum durador (1,9%). Per contra han experimentat variacions mensuals negatives els ndexs associats a la producci de bns de consum no durador (-0,8%) i als bns d'equip (-9,8%).interanual

Una representaci de les taxes de variaci anuals referides a un perode ms ampli permet comparar l’impacte en l’ndex produt per crisis anteriors i el produt fins al moment per la crisi sanitria ocasionada per la COVID-19.interanualPer branques d'activitat, han augmentat prcticament totes. Destaquen el creixement d'Indstria del cuiro i del calat (39,6%), seguit de Productes minerals no metllics, excepte taulells (22,1%) i d'Indstria txtil i de la confecció (17,8%). Els nics descensos corresponen a Taulells (-12,7%) i a Manufactures diverses; reparaci i installaci de maquinria i equip (-0,4%).

Índexs per branques d’activitat: Comunitat Valenciana

   % de variació
   Índex   anual  de la mitjana en
el que va d’any
anual corregida d’efectes
estacionals i de calendari
ÍNDEX GENERAL 120,1 7,0 2,7 2,8
Extractives i refinació; energia i aigua 99,0 8,5 0,0 8,2
Alimentació, begudes i tabac 125,5 7,4 5,2 4,2
Indústria tèxtil i de la confecció 120,2 17,8 14,0 11,9
Indústria del cuiro i del calçat 75,9 39,6 20,9 43,6
Fusta 113,6 10,8 -1,0 5,8
Paper i cartó; arts gràfiques 106,8 12,5 7,0 9,7
Química 120,5 2,8 -0,4 0,2
Cautxú i plàstic 128,5 9,7 5,2 9,3
Productes minerals no metàl·lics, excepte taulells 139,5 22,1 9,2 18,5
Taulells 137,4 -12,7 -8,3 -18,3
Metal·lúrgia i fabricació de productes metàl·lics 146,0 9,9 3,2 5,4
Material i equip elèctric, electrònic, informàtic i òptic 384,2 11,7 8,9 5,9
Maquinària i equip 143,1 1,6 -7,9 1,8
Material de transport 68,4 6,8 1,9 8,7
Manufactures diverses; reparació i instal·lació de maquinària i equip 126,4 -0,4 3,1 -0,8


Nota: Estes dades sn provisionals. Les actualitzacions que es produxen desprs que les dades es publiquen per primera vegada sempre s'incorporen a les sries mensuals disponibles en el portal estadstic de la Generalitat.

Pot obtindre's informaci ms detallada en el portal estadstic de la Generalitat (Informaci estadstica > Accs temtic > Indstria, Energia, Mineria i Construcci > Indstria > ndexs de producci industrial > Resultats per a la Comunitat Valenciana).


Nota metodolgica

Els ndexs de producci industrial sn indicadors estadstics que tenen com a objectiu mesurar l'evoluci conjuntural del volum de la producci generat per les activitats industrials.

A partir del mes de referncia de gener de 2018, els ndexs de producci industrial es publiquen en base 2015, acomplint el Reglament (CE) N 1165/98 del Consell sobre les estadstiques conjunturals.

L'IPI, amb nova base 2015, permet el seguiment dels sectors ms representatius de la indstria valenciana a partir d'una enquesta mensual especfica dirigida a una mostra representativa dels establiments productius situats a la Comunitat Valenciana. L'actualitzaci de la base ha perms la revisi i actualitzaci dels components que conformen el clcul de l'ndex a fi d'obtindre un indicador ms representatiu del sector industrial.

Cal indicar que en el clcul dels nous ndexs s'han usat coeficients d'enlla fins a desembre del 2015, amb la qual cosa les taxes de variaci coincidixen amb les publicades en base 2010. A partir de l'any 2016 els ndexs es calculen prenent com a referncia la nova base, per la qual cosa les taxes poden ser diferents de les publicades en la base anterior.

Els ndexs elementals dels distints productes que componen la cistella investigada en la Comunitat Valenciana es calculen de forma encadenada, de manera que les variacions intermensuals es deriven de les dades de producci facilitades cada mes pels informadors dels respectius productes. Estos ndexs s'agreguen segons la frmula de Laspeyres, amb ponderacions fixes per a l'any base (2015) que es calculen en funci del pes relatiu de les branques d'activitat industrial a la Comunitat Valenciana, mesurat en termes de valor afegit, i dels productes fabricats en l'mbit regional, segons el valor de la producci.

L'Institut Valenci d'Estadstica (IVE) publica mensualment els ndexs de producci industrial a la Comunitat Valenciana a partir de les dades proporcionades per l'Institut Nacional d'Estadstica (INE). Els ndexs publicats es refereixen a la producci industrial en general, a la indstria manufacturera (secci C de la CNAE-2009), segons destinaci econmica o grans sectors industrials (GSI) i a les quinze branques d'activitat que tradicionalment s'han utilitzat amb la finalitat de proporcionar informaci ms coherent amb l'estructura productiva de la Comunitat Valenciana.