ÚLTIMES XIFRES
4 de novembre de 2022


Índexs de producció industrial. Resultats per a la Comunitat Valenciana (base 2015)

Setembre de 2022

L'Índex de producció industrial (IPI) de la Comunitat Valenciana del mes de setembre de 2022 ha augmentat un 2,0% sobre el mateix mes de l'any anterior. La variació anual és també del 2,0% en la sèrie corregida d'efectes estacionals i de calendari.

Diferenciant segons la destinació econòmica dels béns, la variació sobre setembre de l'any passat ha sigut del 7,0% per als béns de consum, -4,2% per als d'equip, -0,3% per als intermedis i 8,5% per a energia. Corregides d'efectes estacionals i de calendari, les variacions han sigut del 6,9% per als béns de consum, -4,2% per als béns d'equip, -0,2% per als intermedis i 8,3% per a energia.

En l'àmbit nacional, la variació de l'índex general ha sigut del 3,3% sobre setembre de l'any passat.  COMUNITAT VALENCIANA   ESPANYA
   % de variació       % de variació 
   Índex   anual  de la mitjana en
el que va d’any
anual corregida d’efectes
estacionals i de calendari
   Índex   anual  de la mitjana
del que va d’any
ÍNDEX GENERAL 117,7 2,0 3,4 2,0   110,5 3,3 3,5
Índex secció C de la CNAE-09
C. Indústria manufacturera 120,1 0,9 3,7 0,9   112,6 2,0 2,8
Índexs segons la destinació
econòmica dels béns
Béns de consum 112,3 7,0 8,1 6,9   113,0 1,1 4,8
Béns de consum durador 111,2 2,6 6,4 2,8   114,8 2,3 5,1
Béns de consum no durador 112,4 7,5 8,3 7,0   112,9 1,0 4,8
Béns d'equip 115,0 -4,2 5,3 -4,2   117,1 11,5 5,1
Béns intermedis 127,5 -0,3 0,3 -0,2   109,8 -3,7 -1,0
Energia 106,2 8,5 3,8 8,3   101,8 8,6 7,0interanual


La taxa de variació mensual de l'índex general corregit d'efectes estacionals i de calendari ha sigut del 1,9%.

interanual

Diferenciant per destinació econòmica dels béns i considerant les sèries corregides, l'evolució mensual de l'índex ha sigut positiva per als béns intermedis (2,7%), els de consum no durador (2,5%), els de consum durador (1,8%) i d'energia (0,4%). Per contra ha experimentat una variació mensual negativa l'índex associat a la producció de béns d'equip (-2,3%).interanual

Una representació de les taxes de variació anuals referides a un període més ampli permet comparar l’impacte en l’índex produït per crisis anteriors i el produït fins al moment per la crisi sanitària ocasionada per la COVID-19.interanual

Per branques d'activitat, experimenten creixements molt alts Material i equip elèctric, electrònic, informàtic i òptic (92,3%), seguit de Indústria del cuiro i del calçat (34,8%). Els principals descensos corresponen a Fusta (-30,6%) i Taulells (-29,5%).

Índexs per branques d’activitat: Comunitat Valenciana

   % de variació
   Índex   anual  de la mitjana en
el que va d’any
anual corregida d’efectes
estacionals i de calendari
ÍNDEX GENERAL 117,7 2,0 3,4 2,0
Extractives i refinació; energia i aigua 106,7 7,8 3,4 7,7
Alimentació, begudes i tabac 129,4 5,1 5,6 5,4
Indústria tèxtil i de la confecció 113,9 -0,2 10,9 0,1
Indústria del cuiro i del calçat 88,5 34,8 24,3 32,4
Fusta 66,0 -30,6 -6,9 -29,8
Paper i cartó; arts gràfiques 91,6 -2,0 4,9 -2,0
Química 101,7 -5,4 -3,4 -5,5
Cautxú i plàstic 111,5 -1,1 5,8 -0,2
Productes minerals no metàl·lics, excepte taulells 108,1 -4,6 5,4 -4,6
Taulells 106,8 -29,5 -12,9 -31,8
Metal·lúrgia i fabricació de productes metàl·lics 120,2 -8,2 1,5 -7,9
Material i equip elèctric, electrònic, informàtic i òptic 490,6 92,3 19,1 93,4
Maquinària i equip 169,2 -1,0 -8,1 -0,6
Material de transport 89,0 -7,2 13,1 -7,1
Manufactures diverses; reparació i instal·lació de maquinària i equip 119,7 3,9 2,9 3,7


Nota: Estes dades són provisionals. Les actualitzacions que es produïxen després que les dades es publiquen per primera vegada sempre s'incorporen a les sèries mensuals disponibles en el portal estadístic de la Generalitat.

Pot obtindre's informació més detallada en el portal estadístic de la Generalitat (Informació estadística > Accés temàtic > Indústria, Energia, Mineria i Construcció > Indústria > Índexs de producció industrial > Resultats per a la Comunitat Valenciana).


Nota metodològica

Els índexs de producció industrial són indicadors estadístics que tenen com a objectiu mesurar l'evolució conjuntural del volum de la producció generat per les activitats industrials.

A partir del mes de referència de gener de 2018, els Índexs de producció industrial es publiquen en base 2015, acomplint el Reglament (CE) Nº 1165/98 del Consell sobre les estadístiques conjunturals.

L'IPI, amb nova base 2015, permet el seguiment dels sectors més representatius de la indústria valenciana a partir d'una enquesta mensual específica dirigida a una mostra representativa dels establiments productius situats a la Comunitat Valenciana. L'actualització de la base ha permés la revisió i actualització dels components que conformen el càlcul de l'índex a fi d'obtindre un indicador més representatiu del sector industrial.

Cal indicar que en el càlcul dels nous índexs s'han usat coeficients d'enllaç fins a desembre del 2015, amb la qual cosa les taxes de variació coincidixen amb les publicades en base 2010. A partir de l'any 2016 els índexs es calculen prenent com a referència la nova base, per la qual cosa les taxes poden ser diferents de les publicades en la base anterior.

Els índexs elementals dels distints productes que componen la cistella investigada en la Comunitat Valenciana es calculen de forma encadenada, de manera que les variacions intermensuals es deriven de les dades de producció facilitades cada mes pels informadors dels respectius productes. Estos índexs s'agreguen segons la fórmula de Laspeyres, amb ponderacions fixes per a l'any base (2015) que es calculen en funció del pes relatiu de les branques d'activitat industrial a la Comunitat Valenciana, mesurat en termes de valor afegit, i dels productes fabricats en l'àmbit regional, segons el valor de la producció.

L'Institut Valencià d'Estadística (IVE) publica mensualment els Índexs de producció industrial a la Comunitat Valenciana a partir de les dades proporcionades per l'Institut Nacional d'Estadística (INE). Els índexs publicats es refereixen a la producció industrial en general, a la indústria manufacturera (secció C de la CNAE-2009), segons destinació econòmica o grans sectors industrials (GSI) i a les quinze branques d'activitat que tradicionalment s'han utilitzat amb la finalitat de proporcionar informació més coherent amb l'estructura productiva de la Comunitat Valenciana.