Índexs de producció industrial (IPI). Base 2021

Índexs de producció industrial i les seues corresponents taxes de variació, per a l'àmbit general i el seu desglossament per seccions i divisions de la CNAE-2009, per grans sectors industrials segons destí econòmic dels béns produïts i per branques d'activitat. A més, es proporcionen sèries d'índexs corregides d'efectes de calendari i estacionals. A partir del mes de referència de gener de 2024, els Índexs de producció industrial es publiquen en base 2021, donant compliment al Reglament (UE) 2019/2152 del Parlament Europeu i del Consell relatiu a les estadístiques empresarials europees i el seu Reglament d'Execució (UE) 2020/1197 de la Comissió.

Tenen la consideració de provisionals els índexs de l'últim mes publicat i els dos anteriors. Les sèries d'índexs corregides d'efectes de calendari i estacionalitat sempre són provisionals.